فنون ايجاد رغبت به خلاقيت در افراد

دانلود پایان نامه

فنون ايجاد رغبت به خلاقيت

براي ايجاد انگيزه به خلاقيت فنون وجود دارند كه به چند مورد آن اشاره مي شود:

 

2-13-1)توفان مغزي

براي استفاده از اين فن افراد در گروه هاي مختلف قرار مي گيرند سپس از طريق سئوالات مساله خاص تجزيه و تحليل مي شود. آن چه در اين فن لازم است اين است كه مساله به طور مستقيم نبايد بيان شود. سئوالات نبايد به طريق باشد كه در اعضاي گروه شركت كننده انگيزش پاسخ به وجود آورد. ويژگي اين فن مي تواند چند مورد باشد:

1)در ميان گروه هاي مختلف توان كيفي خود را بروز دهند.

3)فرد مي تواند در مورد موضوع قضاوت نامحدود داشته باشد.

4)جريان انگيزش زاست چون شركت كنندگان را به تحرك وانمي دارد.

فن اشتراك مساعي

براي استفاده از اين فن، گروه از صاحب نظران تشكيل مي شود و مساله مورد نظر طرح، سپس نظرات ارائه مي گردد، پس از در كنار هم گذاشتن نظرات و مقايسه آن ها، راه حل مساله نتيجه گيري مي شود. و ويژگي‌هاي اين فن اين گونه است: 1-با مقايسه نظرات استنتاج به عمل مي آيد. 2-از اعضاء براي حل مساله استفاده مي‌شود. 3-از طريق مقايسه نظرات، سهولت رهيابي براي حل مساله را فراهم مي كند.

فن تحليل سيستمي

در استفاده از اين فن سعي در كشف ارتباطات تعامل اجزاي تشكيل دهنده هر مساله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين فن موجب مي شود كه با آگاهي در حل يك مساله رهيابي شود. ويژگي هاي فن فوق اين است كه بايد:

1)همبستگي موجود بين اجزاي تشكيل دهنده مساله به كمك ماتريس بررسي شود.

فن نشست غير رسمي يا پويايي گروهي

اين فن بيشتر از توفان در اعضاء ايجاد تحرك مي كند. براي استفاده از اين فن لازم است كه:

1)پس از طرح مساله شركت كنندگان در گروه نظرات خود را بنويسند.

2)سپس نظرات جمع آوري شده يك به يك خوانده شود.

3)نظرات پس از بررسي و تفهيم براي اعضاي گروه كنار گذاشته شود.

4)نهايتا پس از بررسي و تفهيم تمام نظرات برتر را راي گيري، آرا اولويت بندي و اخذ نتيجه مي شود (عسكريان،‌ 1387: 58).

ارتباط اجباري

در اين شيوه همان طور كه از نام آن مستفاد مي شود بايد بين دو گروه از پديده ها ارتباطي اجباري ايجاد كرد. البته در آغاز جلسه هدف از ايجاد ارتباط اجباري براي شركت كنندگان بيان مي شود و آن ها ضمن ايجاد ارتباط همواره در نظر دارند كه هدف اصلي چيست و بايد به دنبال چه چيز باشد. (الواني، 1379: 230). عواملي كه زمينه را براي بروز خلاقيت و نوآوري هموار مي كنند عبارتند از:

1)تعيين اهداف روشن و صريح در مورد علت هاي خلاق.

2)وجود ساختار مناسب و آزادي عمل كافي در انجام فعاليت ها و تلاش هاي خلاق.

3)جذب و به كار گيري افراد خلاق و نوآور.

4)ايجاد فرهنگ خلاقيت و نوآوري و بها دادن به آن.

5)فراهم كردن امكانات مناسب تحقيقاتي.

6)تسهيل انتقال و جريان اطلاعات، نظرات و پيشنهادات.

7)ايجاد فرآيند يادگيري و كسب تجربه.

8)هدايت، پشتيباني و تشويق فعاليت هاي خلاقانه و نوآور.

9)ايجاد نظام پرداخت پاداش مناسب به نوآوران.

10)به كار گيري نتايج حاصل از فعاليت هاي خلاقانه و نوآوري ها (حاتمي صادق، 1384: 316).