فنون ایجاد رغبت به خلاقیت در افراد

فنون ایجاد رغبت به خلاقیت

برای ایجاد انگیزه به خلاقیت فنون وجود دارند که به چند مورد آن اشاره می شود:

 

2-13-1)توفان مغزی

برای استفاده از این فن افراد در گروه های مختلف قرار می گیرند سپس از طریق سئوالات مساله خاص تجزیه و تحلیل می شود. آن چه در این فن لازم است این است که مساله به طور مستقیم نباید بیان شود. سئوالات نباید به طریق باشد که در اعضای گروه شرکت کننده انگیزش پاسخ به وجود آورد. ویژگی این فن می تواند چند مورد باشد:

1)در میان گروه های مختلف توان کیفی خود را بروز دهند.

3)فرد می تواند در مورد موضوع قضاوت نامحدود داشته باشد.

4)جریان انگیزش زاست چون شرکت کنندگان را به تحرک وانمی دارد.

فن اشتراک مساعی

برای استفاده از این فن، گروه از صاحب نظران تشکیل می شود و مساله مورد نظر طرح، سپس نظرات ارائه می گردد، پس از در کنار هم گذاشتن نظرات و مقایسه آن ها، راه حل مساله نتیجه گیری می شود. و ویژگی‌های این فن این گونه است: 1-با مقایسه نظرات استنتاج به عمل می آید. 2-از اعضاء برای حل مساله استفاده می‌شود. 3-از طریق مقایسه نظرات، سهولت رهیابی برای حل مساله را فراهم می کند.

فن تحلیل سیستمی

در استفاده از این فن سعی در کشف ارتباطات تعامل اجزای تشکیل دهنده هر مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فن موجب می شود که با آگاهی در حل یک مساله رهیابی شود. ویژگی های فن فوق این است که باید:

1)همبستگی موجود بین اجزای تشکیل دهنده مساله به کمک ماتریس بررسی شود.

فن نشست غیر رسمی یا پویایی گروهی

این فن بیشتر از توفان در اعضاء ایجاد تحرک می کند. برای استفاده از این فن لازم است که:

1)پس از طرح مساله شرکت کنندگان در گروه نظرات خود را بنویسند.

2)سپس نظرات جمع آوری شده یک به یک خوانده شود.

3)نظرات پس از بررسی و تفهیم برای اعضای گروه کنار گذاشته شود.

4)نهایتا پس از بررسی و تفهیم تمام نظرات برتر را رای گیری، آرا اولویت بندی و اخذ نتیجه می شود (عسکریان،‌ 1387: 58).

ارتباط اجباری

در این شیوه همان طور که از نام آن مستفاد می شود باید بین دو گروه از پدیده ها ارتباطی اجباری ایجاد کرد. البته در آغاز جلسه هدف از ایجاد ارتباط اجباری برای شرکت کنندگان بیان می شود و آن ها ضمن ایجاد ارتباط همواره در نظر دارند که هدف اصلی چیست و باید به دنبال چه چیز باشد. (الوانی، 1379: 230). عواملی که زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری هموار می کنند عبارتند از:

1)تعیین اهداف روشن و صریح در مورد علت های خلاق.

2)وجود ساختار مناسب و آزادی عمل کافی در انجام فعالیت ها و تلاش های خلاق.

3)جذب و به کار گیری افراد خلاق و نوآور.

4)ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوری و بها دادن به آن.

5)فراهم کردن امکانات مناسب تحقیقاتی.

6)تسهیل انتقال و جریان اطلاعات، نظرات و پیشنهادات.

7)ایجاد فرآیند یادگیری و کسب تجربه.

8)هدایت، پشتیبانی و تشویق فعالیت های خلاقانه و نوآور.

9)ایجاد نظام پرداخت پاداش مناسب به نوآوران.

10)به کار گیری نتایج حاصل از فعالیت های خلاقانه و نوآوری ها (حاتمی صادق، 1384: 316).