قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

گرفت. مدل تحلیلی، چارچوب نظری تحقیق را به زبانی ترجمه میکند که راهنمای محقق در کار منظم جمع آوری و تحلیل داده ها باشد. به عبارت دیگر، مدل تحلیلی لولایی است که طرح نظری مسأله تحقیق تدوین شده را با گام بعدی خود یعنی جمع آوری و تحلیل اطلاعات متصل میکند. با این توضیح در فرآیند ساختن مدل تحلیلی ابتدا مفاهیم به صورت عملی تعریف شد و ابعاد تشکیل دهنده آن معین گردید. سپس شاخصهایی که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد استخراج شدند؛ شاخصها ما را به شناختن امر واقعی هدایت میکند.
۳ ـ ۷ ) تست پرسشنامه
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳ ـ ۷ ـ ۱ ) تعیین پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه‌اندازه نتایج یکسانی را به همراه دارد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روشهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله می‌توان به الف- اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، ب- روش موازی(همتا)، ج- روش تصنیف (دو نیمه کردن) و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی: این روش عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. در این روش برای محاسبه ضریب اعتماد، ابتدا ابزار اندازهگیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می‌شود..
روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا: در این روش ضریب اعتماد براساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می‌آید. خطاهای اندازه گیری و کمبود یا عدم وجود همسانی میان دو فرم همتای آزمون (تفاوت در سؤالات یا محتوی آنها) قابلیت اعتماد را کاهش می‌دهد.
روش تصنیف (دو نیمه کردن): این روش برای تعیین هماهنگی درونی یک آزمون به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، سؤال‌های یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره سؤال‌های نیمه اول و نمره سؤال‌های نیمه دوم را محاسبه می‌کنیم. پس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را بدست می‌آوریم. ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتمادکل آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳ ـ ۸ )روایی تحقیق :
اعتبار ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان میدهد و برای ارزیابی ” برارزش ” ابزار مفید است. آن چه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات بکار رفته ، استفاده از ضریب آلفای کرنباخ میباشد. آلفای کرنباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموعه را با هم منعکس میکنند، آلفای کرنباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که میان یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود هر قدر آلفای کرنباخ به عدد ۱ نزدیک باشد سوالات پایدارترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. ( سکاران ، ۱۳۸۹ ،ص ۳۸۱ ). از همین رو با استفاده از نرم افزار spss به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد. ( نگهبانی و مسجابی ، ۱۳۸۴ ، ص۷۲ ).

که در آن:
n= تعداد سوالهای تست
s= واریانس سؤال i
S= واریانس کل تست
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷ درصد باشد. و هر چه این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار میباشد.
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ نوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.( خاکی ، ۱۳۸۲، ص۲۴۴ ). در این تحقیق برای سنجش روایی صوری و از روش دلفی استفاده شده است.برای اطمینان از اینکه پرسشنامه این تحقیق از روایی بالایی برخوردار است، پرسشنامه های اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته و پس از توزیع محدود درنمونه مورد مطالعه و رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم و تایید استاد راهنما، پرسش نامه نهایی آماده شد.
نتایج آزمون آلفای پرسشنامه
متغیر
آلفا
دولت الکترونیک
۸۶۲/۰
اعتماد اعتباری
۸۰/۰
اعتماد اجتماعی
۷۱۱/۰
اعتماد متقابل
۸۱۲/۰
اعتماد عمومی
۸۸/۰
پرسشنامه کل
۹۰۷/۰

۳ ـ ۹ ) روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها :
در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف (KS) به بررسی نرمال بودن توزیع جامعه می پردازیم و در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که کلیه مراحل فوق با استفاده از نرم افزار آماری Spss انجام خواهد شد.
آمار توصیفی
در تجزیه و تحلیل توصیفی، خصوصیات نمونه آماری موضوع پژوهش از نظر جمعیت شناختی و تجزیه و تحلیل درصدی به صورت عینی و منظم گزارش و به صورت نمودارهای آماری به تصویر کشیده می شود.
آزمون فرضهای آماری
هر تحقیق در مدیریت معمولاً با سوال و فرضیه آغاز می شود. اغلب تحقیقات مدیریتی از مرحله سوال گذر کرده و به مرحله فرضیه ختم می شوند. فرضیه را «حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جا
معه» تعریف می کنند که آزمون فرض به بررسی صحت و سقم این گونه فرضیه ها می پردازد.
آزمون فرض به دنبال این است تا تعیین کند که آیا اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه، حدس زیرکانه مورد نظر را بطور قوی تأیید می کند یا خیر. از آنجاییکه هر ادعا یا حدس ممکن است درست یا نادرست باشد، در نتیجه دو فرض مکمل در ذهن ایجاد می شود.
الف- فرض صفر:
فرضیه صفر در واقع به معنای عدم رابطه بین پارامترهای جامعه آماری است. به عبارت دیگر فرض صفر می گوید: بین دو یا چند پارامتر متفاوت رابطه یا معنایی وجود ندارد. از لحاظ تئوری، فرض صفر فرضیه ای است که برای رد شدن احتمالی تدوین می شود. گرچه لزومی ندارد که میزان ارتباط یا تفـاوت صفر باشد. پژوهشگر ابتدا به سـاختن فرضیـه صفر یعنی فرض عـدم تفـاوت یا رابطـه می پردازد.
ب- فرض تحقیق:
فرض تحقیق انتظار محقق را با عبارات مثبت بیان می کند. فرضیه تحقیق آن متغیر یا شرایطی را که در روابط علّی به عنوان نتایج اقـامه می شوند و غـالباً از یک نظریه نشـأت گرفته انـد را شناسایی می کند.
هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تأیید آن به وسیله اطلاعات حاصل از نمونه آزمون کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر (H0) و خود آن را فرض مقابل (H1) می نامیم. بر اساس نوع فرضیه تنظیم شده H0 و H1 ممکن است گاهی شامل ادعا و گاهی شامل نقیض ادعا باشند. چیزی که ما را به تعریف H0 سوق می دهد، آزمون پذیر بودن آن است.
گام بعدی برای آزمون فرض، تعیین کردن درجه ای برای معنی دار بودن یا امتحان خطاست. قبول یا رد فرضیه صفر با یک سطح معنی دار یا سطح آلفا به عنوان ملاک مبتنی است. در مطالعات علوم رفتاری اغلب سطح ۰.۰۱ یا ۰.۰۵ خطا بعنوان معیاری برای معنی‌دار بودن فرض صفر بکار می رود.
هنگام اتخاذ تصمیم درباره H0 ممکن است با دو نوع خطا مواجه شویم:
خطای نوع اول که عبارت است از رد کردن H0 در حالی که فرض درست است و دیگری خطای نوع دوم که در آن H0 پذیرفته می شود در حالی که غلط است. معمولاً خطای نوع اول آلفا و خطای نوع دوم بتا نامیده می شود. واضح است که بین آلفا و بتا رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با بالا رفتن آلفا، مقدار بتا کاهش می یابد و بالعکس.
نکته مهم اینکه آنچه موجب کاهش خطای نوع اول و دوم و همچنین افزایش توان آزمون می شود، افزایش حجم نمونه است. به عبارتی می توان با افزایش حجم نمونه آماری، خطای نوع اول و دوم را کاهش داد.
تحلیل رگرسیون
در تحلیل رگرسیونی، ضریب تعیین به خوبی مقدار رابطه را بیان می کند. ضریب تعیین مبین نسبتی از کل تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیر های مستقل به وجود می آید. اگر متغیر های مستقل، تغیر پذیری متغیر وابسته را کاملاً تعیین کنند، ضریب تعیین معادل یک می شود و اگر هیچ ارتباطی با متغیر وابسته نداشته باشند مقدار آن معادل صفر می شود.
در تحلیل رگرسیون نسبت معنی دار بر معنی دار بودن آماری ضریب تعیین دلالت دارد. یعنی مبین معنی دار بودن رابطه بین متغیر های وابسته و مستقل است. اشکال ضریب تعیین این است که تعداد درجات آزادی را به حساب نمی آورد. از این رو برخی محققین ترجیح می دهند که شاخص دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده را مورد استفاده قرار دهند.

۳ ـ ۱۰ ـ جمع بندی و نتیجه‌گیری
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از دید ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. روش گردآوری داده‌ها در آن، مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی از نوع پرسشنامه می باشد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده و برابر با ۹۰۷/۰ می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم افزار آماری «Spss » انجام شده است. برای اثبات فرضیات تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ۳۸۴ می باشد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

۴ ـ ۱ ـ مقدمه
یک فرآیند تحلیل آماری، شامل دو بخش عمده است. اولین قدم، نمایش دادن و خلاصه کردن دادهها میباشد تا توجه ما روی ویژگیهای مهم داده ها متمرکز شده و جزئیات غیرضروری کنار گذاشته شود. اما بخش دوم، برای استخراج نکات کلی و استنباط هایی در مورد پدیده تحت مطالعه به کار می‏رود. بخش اول شامل روشهای آمار توصیفی و بخش دوم در برگیرنده روشهای موسوم به آمار استنباطی است.
در این فصل به منظور شناخت بهتر و نمایش ابعاد و ویژگیهای نمونه آماری مورد مطالعه، بخشی از آنها به همراه نمایی از وضعیت موجود با استفاده از جوانب توصیفی یافته های تحقیق، در قالبهای آماری ارائه شده است.
سپس فرضیات تحقیق، بر مبنای نتایج حاصل از آزمونهای آماری مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه نیز به اولویت بندی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه آنان و نیز مدیران آنها پرداخته خواهد شد. همچنین اولویت بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه خبرگان و متخصصان که شامل اسـاتید دانشگاه می باشند، بیان خواهد شد.
۴ ـ ۲ ـ آمار توصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود،ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی به همین منظور بکار برده می‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است.
آمار توصیفی به طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف، تفسیر و نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق
می شود. نقش آمار توصیفی بعنوان اولین قدم در فرآیند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است. آمار توصیفی با خلاصه کردن داده ها، ویژگیهای مهم آنرا نمایان می سازد تا ایده های لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تحلیل آماری یعنی آمار استنباطی ایجاد کند و توزیع کلی جامعه مادر را برای اتخاذ روشهای آماری نشان دهد.
۴ ـ۲ ـ ۱ ـ تشکیل جدول توزیع فراوانی
توزیع فراوانی عبارت است از سازمان دادن داده‌ها یا مشاهدات به صورت طبقات همراه بافراوانی هر طبقه. برای تشکیل یک جدول توزیع فراوانی باید دامنه تغییرات ،تعداد طبقات و حجم طبقات توسط فرمولهای مربوطه محاسبه شده و سپس اقدام به نوشتن جدول توزیع در دوستون طبقات و فراوانی طبقات شود. پس از این مرحله در صورت تمایل یا لزوم پژوهشگر می‌تواند شاخص‌های دیگری نظیرفراوانی تراکمی‌، فراوانی تراکمی‌ درصدی را محاسبه نماید. تشکیل جدول توزیع فراوانی یکروش اقتصادی و در عین حال آسان برای نمایش انبوهی از داده‌های نامنظم است. اما در طبقه بندی کردن ، برخی از اطلاعات به علت خطای گروه بندی از دستمی‌روند که در محاسبه شاخصهای آماری نیز منعکس می‌شود. ولی مقدار آن ناچیزبوده و اشکال عمده‌ای ایفا نمی‌کند.
۴ ـ۲ ـ ۱ ـ ترسیم نمودار
یکی از نقاط ضعف نمایش داده‌ها به صورت جدول فراوانی عدم درک سریع اطلاعات جدول است. نمودارها ابزار مناسبی برای نمایش تصویری اطلاعات هستند. انواع مختلفی از نمودار وجود دارد که از جمله می‌توان به نمودار هیستوگرام،نمودار ستونی، نمودار چند ضلعی تراکمی ‌، نمودار دایره‌ای و نمودار سری های زمانی اشاره کرد.
البته در صورت نیاز به تعیین ویژگی‌ها و موقعیت کلّی داده‌ها می توان از شاخصهای پراکندگی مانند: میانه، نما و میانگین استفاده نمود.همچنین در تحقیقات، جهت نشان دادن میزان پراکندگی یا تغییراتی که در بین داده‌های یک توزیع و نتایج تحقیق وجوددارد، شاخصهای پراکندگی بکار برده می شوند. این شاخص ها شامل: واریانس، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و انحراف چارکی می باشد.
از این رو برای توصیف نمونه آماری مشخصات عمومی مطرح شده در پرسشنامه شامل وضعیت تأهل، محل خدمت، نوع کار، سن، سابقه خدمت، تحصیلات و رده شغلی بکار برده می شوند.

جدول ۱: جنسیت پاسخگویان

فراوانی
درصد
مرد
۲۵۲
۶/۶۵
زن
۱۳۲
۴/۳۴
جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول فوق بیانگر جنسیت پاسخگویان میباشد که ۶/۶۵ درصد مرد و ۴/۳۴ درصد زن میباشند.

جدول ۲: سن پاسخگویان

فراوانی
درصد
۲۰ تا ۳۰ سال
۱۲۲
۸/۳۱
۳۱ تا ۴۰ سال
۱۲۹
۶/۳۳
۴۱ تا ۵۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *