قسمت دوم پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی

دانلود پایان نامه
 1. پایان نامه پایستگی شخصیتی واقع گرا دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 2. پایان نامه بررسی ثبات شخصیتی متهورانه دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان.
 3. پایان نامه ثبات شخصیتی قراردادی دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 4. پایان نامه ثبات شخصیتی جستجوگرانه دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 5. پایان نامه ثبات شخصیتی اجتماعی دانش آموزان
 6. پایان نامه میزان پایستگی شخصیتی هنری دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 7. پایان نامه پایستگی شخصیتی اجتماعی دانش آموزان
 8. پایان نامه بررسی میزان پایستگی شخصیتی اجتماعی دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 9. دانلود پایان نامه سازگاری اجتماعی دانشجویان
 10. پایان نامه شناسایی رابطه بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با سازگاری اجتماعی دانشجویان
 11. پایان نامه تعیید ارتباط طرحواره ها در حوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دانشجویان
 12. پایان نامه ارتباط بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل اجتماعی دانشجویان
 13. پایان نامه بررسی رابطه بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی و عملکرد مختل باسازگاری اجتماعی دانشجویان
 14. پایان نامه رابطه بین طرحواره ها در حوزه طرد -بریدگی باسازگاری اجتماعی دانشجویان
 15. پایان نامه میزان پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه
 16. پایان نامه تعیین مولفه‏‏ هاو محتوای پرسشنامه سنجش رشد خود در جامعه مشاوران
 17. دانلود پایان نامه پرسشنامه “رشد خود”
 18. پایان نامه ارشد تعیین هنجار‏های مناسب پرسشنامه رشد خود
 19. پایان نامه تفاوت معناداری میزان “رشد خود” بین زنان و مردان
 20. پایان نامه شناسایی میزان پایایی پرسشنامه محقق ساخته
 21. پایان نامه بررسی میزان روایی پرسشنامه محقق ساخته
 22. پایان نامه تعیین ساختار عاملی پرسشنامه “رشد خود”
 23. پایان نامه تفاوت خودکارآمدی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 24. پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 25. پایان نامه رابطه خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 26. پایان نامه تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 27. پایان نامه ارتباط تاب‌آوري زنان با آموزش غني‌سازي
 28. پایان نامه بررسی تاثير آموزش غني‌سازي بر تاب‌آوري زنان
 29. پایان نامه ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد اخلاقي، تعهد شخصي و تعهد ساختاري زنان
 30. پایان نامه تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد زناشويي زنان
 31. پایان نامه رابطه تعهد زناشويي زنان با آموزش غني‌سازي
 32. پایان نامه افزایش تعهد اخلاقي زنان با آموزش غني‌سازي
 33. پایان نامه تعهد شخصي زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن
 34. پایان نامه افزایش تعهد ساختاري زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن
 35. پایان نامه تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)
 36. پایان نامه بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی
 37. پایان نامه کاهش تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) با شناخت درمانی هستی نگر
 38. پایان نامه بهبود روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) با شناخت درمانی هستی نگر
 39. پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به اچ آی وی
 40. پایان نامه بررسی ارائه خدمات بهداشت روانی به بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) در بیمارستان ها و درمانگاه‌ها
 41. پایان نامه بررسی روش مداخله ای کارآمد به منظور کاهش افت روحیه افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)
 42. پایان نامه کاهش تعارض کار- خانواده با مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس
 43. پایان نامه مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس
 44. پایان نامه اثرگذاری مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار
 45. پایان نامه تاثیر مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده
 46. پایان نامه اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده
 47. دانلود پایان نامه انسجام زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 48. پایان نامه ارشد بهبود رضايت زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 49. پایان نامه رابطه بهبودتوافق زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 50. پایان نامه ارتباط بهبود کيفيت روابط زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 51. پایان نامه تعيين تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود ابعاد كيفيت روابط زناشويي
 52. پایان نامه ميزان تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود كيفيت روابط زناشويي
 53. پایان نامه تفاوت بهزیستی روان‌شناختی در مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 54. پایان نامه مقایسه بی‌ثباتی ازدواج در مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 55. پایان نامه تفاوت تاب‌آوری مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 56. پایان نامه مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 57. پایان نامه تفکر قطعی نگر دانش آموزان
 58. ارشد پایان نامه صمیمیت اجتماعی دانش آموزان
 59. پایان نامه رابطه کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی
 60. پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان
 61. پایان نامه ارتباط افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی
 62. پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان
 63. پایان نامه اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر در دانش آموزان پسر
 64. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت از زندگی دانش آموزان با مؤلفه‌ی پرخاشگری
 65. پایان نامه ارشد رابطه رضایت از زندگی دانش آموزان با مؤلفه‌ی استدلال
 66. پایان نامه ارتباط رضایت از زندگی دانش آموزان با تعارض والد- فرزند
 67. پایان نامه رابطه رضایت از زندگی دانش آموزان با خودپنداره‌ی تحصیلی
 68. دانلود پایان نامه ارشد رضایت از زندگی دانش آموزان
 69. پایان نامه ارتباط مؤلفه‌ی پرخاشگری فیزیکی با رضایت از زندگی دانش آموزان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *