لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

 

تکه هایی از این پایان نامه :

 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه:

درجه کارشناسی ارشد

 

رشته:

مشاوره شغلی

 

موضوع:

اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل کرمی

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

استاد داور:

دکتر خدیجه آرین

پژوهشگر:

سهیلا عزیززاده

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به :

همه انسانهایی که عظمت را بر سعادت ترجیح می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر:

«از کلیه دوستانی که در پژوهش حاضر، مرا یاری کردند کمال امتنان را دارم به ویژه استاد راهنما جناب دکتر کرمی همچنین استاد مشاور جناب دکتر شفیع آبادی که همکاریهای لازم را مبذول داشتند، از درگاه ایزد منّان امید بهروزی را برای ایشان خواستارم.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

خلاقیت نگاه متفاوت داشتن به مساله و رسیدن  به یک راه حل جدید می تواند باشد. چگونه می توان با بهره گیری از این موضوع معضل بیکاری را بهبود بخشید ؟

آیا آموزش تکنیکهای فردی و گروهی خلاقیت منجر به نگرش کارآفرینانه می شود؟ آیا آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه موثر خواهد بود ؟

در تحقیق حاضر پژوهشگر در صدد بررسی اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه بیکاران شهرستان تهران به طریق طرح پژوهش نیمه آزمایشی در دوگروه آزمایش و گواه (به ترتیب 25 و 15 نفر) بطور تصادفی و با استفاده از نمونه در دسترس از میان بیکاران مراجعه کننده به مراکز کاریابی خصوصی و دولتی با بهره گیری از آزمونهای : خلاقیت عابدی, نگرش کارآفرینانه, رفتار کار آفرینانه با تایید فرضیه اصلی مبنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه در سطح  5 % آماری و تایید فرضیه فرعی مبتنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه در سطح 5 % آماری به روش آماری T استیودنت بر پایه نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

فهرست

    عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول (بیان مسئله)………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم (ادبیات پژوهش)………………………………………………………………………………………………………………

خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

خصوصیات خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مؤلفه های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

خلاقیت در مکاتب روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………. 20

نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24

خلاقیت و مغز……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

خلاقیت و محیط…………………………………………………………………………………………………………………………………26

خلاقیت و آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………30

خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………………………………….. 31

خلاقیت و موانع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

خلاقیت و نیروی کشف و شهود………………………………………………………………………………………………………..37

خلاقیت و CPS ……………………………………………………………………………………………………………………………….38

خلاقیت و تکنیکها……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

کارآفرینی و مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………………….45

تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی……………………………………………………………………….. .46

انواع مدلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

تعریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

کارآفرینی و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………….  ….. 52

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان………………………………………………………………………………………………………. 53

کارآفرین کیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………… 55

کارآفرینی و توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

کارآفرینی و نظام ارزشی………………………………………………………………………………………………………………….. 59

کارآفرینی و مالکیت معنوی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

کارآفرینی و عرصه های ظهور………………………………………………………………………………………………………….. 61

کارآفرینی و نقش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 63

کارآفرینی و اصول اخلاق………………………………………………………………………………………………………………….. 63

کارآفرینی و خودکار آفرینی ………………………………………………………………………………………………………………64

کارآفرینی و اهداف آموزش………………………………………………………………………………………………………………. 65

نقش دولت……………………………………………………………………………………………………………………………………….  66

مراکز آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………… 66

دوره های آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………. 67

کارآفرینی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

اهداف ساکا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

الگوی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………….69

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………………………………72

تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………………………………………………………………………………………………72

فصل سوم (روش تحقیق)……………………………………………………………………………………………………………

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمون خلاقیت عابدی……………………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمون نگرش کارآفرینانه………………………………………………………………………………………………………………….79

آزمون رفتار کارآفرینانه……………………………………………………………………………………………………………………79

نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….79

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….81

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

آزمون خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….82

آزمون نگرش کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………85

آزمون رفتار کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………………89

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)……………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………..

101 تکنیک فردی و گروهی خلاقیت………………………………………………………………………………………….102

 

 

فهرست جداول  
جدول شماره (1-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه …………………………..82  
جدول شماره(2-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش……………………….83  
جدول شماره(3-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه……………………………………84  
جدول شماره(4-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش…………………………….84  
جدول شماره(5-4) مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه ……………………………………………………………………85  
جدول شماره(6-4)داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه………………86  
جدول شماره(7-4) داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش……….87  
جدول شماره(8-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه……………………88  
جدول شماره(9-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش………………88  
جدول شماره(10-4)مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه…………………………………………………………………….89  
جدول شماره(11-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه……………….90  
جدول شماره(12-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش………..90  
جدول شماره(13-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه…………………….91  
جدول شماره(14-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش……………..91  
جدول شماره(15-4)مقایسه نتایج بدست آمده در  دو گروه………………………………………………………………….92  

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد