مدیریت ومدیریت کیفیت گسترده از دیدگاه روانشناختی

دانلود پایان نامه

مدیریت به معنی جدیدوامروزی اون دارای سابقه ای بیش ازیک قرن نیس که ان هم به دلیل انقلاب صنعتی وکسترش کارخانه جات وادارات،حاصل شده.میشه گفت که تاقبل ازقرن بیستم،مدیریت معمئل درسازمان هاغالباتحت تاثیرتجارب ومشاهدات فردی وغیرعلمی بود تااینکه درسال 1911تیلور باانتشارکتاب(اصول مدیریت علمی)موجب نهضت مدیریت علمی درمدیریت گردید.مهمترین موضوع موردتوجه درمدیریت علمی ،تاکیدبرمدیریت درسطح عملیاتی،مطالعه علمی عملیات به منظورتشخیص عوامل موثربرآن وکشف موثرترین روش انجام کاراست.تیلورمعتقدبودکه به مدداصول علمی میشه فعالیتای تولیدراتحت نظم دربیاره وکارایی راافزایش داد.ایشون انگیزه کاررادردرجه اول ناشی ازسوق به درامد اقتصادی می دونست ودرواقع آدم رایک حیوان اقتصادی تصورمی کرد.همزمان باتیلور،کسان دیگری که ازتجربه مدیریت درسازمانای بزرگ برخورداربودند،دریافتندکه اداره کردن سازمانهابامدیریت سطح عملیاتی کالامتفاوت انهامدیریت رافراگردهماهنگ سازی تلاش گروهی درجهت هدفهای گروهی تعریف کردنوبران شدندکه مدیریت رابرحسب کارکردهای مدیران:برنامه ریزی،سازماندهی،فرماندهی،هماهنگی وکنترل درردهای جور واجور سازمان توضیح بدن.این رویکردبیش ازهمه مرحون تحقیقات (هنری فایول)می باشدکه بعدهااووطرفدارانش رو(مدیران اداری)خوندن.مطالعت هاثورن درکارخانه ووسترن الکتریک    نشون دادکه شرایط فیزیکی باعملکردکارکنان رابطه مستقیمی نداردوبرخلاف نظرمدیریت علمی ،پاداشهای اقتصادی به تنهایی باعث افزایش کارایی نهضت تموم عیار یتبدیل شد.رویکردروابط انسانی عموما مرهون فعالیتای ابتدایی (التون مایو)و(ماری پارکرفالت)هستش.نهضت روابط انسانی براین باور بودکه احترام وشان آدم بایددرمحیط کاراحیاشود،هدفهای سازمان هابایددرجهت رفاه کارکنان موردتجدیدنظرقرارگیرد،درمدیریت وتصمیم گیری ازمشارکت گروهی افراداستفاده شه،باتغییردرساختارسازمان،امکان آزادی عمل وابتکاربه افرادداده شودتاکارآنان تلاش برانگیزورضایت بخش شده وبالاخره اهمیت وجایگاه گروه های غیررسمی درمحیط کار،به درستی شناخته شه.هردونهضت روابط انسانی ومدیریت علمی باوجودکمبودهای مخصوص به خودمشترکاازتوجه به ساختاراجتماعی سازمان،رابطه ان بامتغیرهای محیطی وروابط دوطرفه اجزای سازمان بایکدیگر،نقش نیازای کارکنان درانجام وظایف محوله ،تصمیم گیری،قدرت واختیار،ارتباطات وغیره غفلت  ورزیدند.ادامه تحقیقات مدیریت واسه پاسخگویی به مسائل فوق موجب پیدایش جریان بزرگتری گردیدکه مجموعاتحت تسلط (علوم رفتاری)است وبه مکتب مدیرییت علمی جدید  معروفه.این مکتب باکاردانشمندانی نظیرهربرت سایمونوچستربارناردشروع شدودارای رویکردهای زیادی ازجمله تئوری سیستما،مدیریت اقتضایی،مدیریت مشارکتی،مدیریت مبتنی برهدف وغیرهه.این نهضت می کوشدتابه جای استخراج اصول ثابتی که دراکثرسازمان هاصادقه ،توجه رو به پیچیدگیای سازمان به عنوان پیچیده ترین سیستم هابه ویژگیا،موقعیت هاوشرایط جور واجور مدیریت ورهبری وبه عوامل محیطی سازمان هاجلب کنه(علاقه بند،1375سیدعباس زاده،1380وعلاقه بند،1376).سزانجام دردودهه اخیرتحولات اساسی ازجمله مشتری گرایی به جای تولیدگرایی،تاکیدبرکیفیت به جای کمیت،تاکیدبه آدم به جای ماشین وماده تاکیدبرگروه گرایی به جای فردگرایی وتاکیدبرسازمان افقی به جای عمودی،تاکیدبرمشارکت به جای جدایی وقسمت گرایی وغیره اتفاق افتاده که مجموعه این تغییرات نگرشی واصولی دربنیانای اساسی مدیریت وضرورت رعایت انهادرمدیریت امروز،پدیده مدیریت کیفیت فراگیررابوجودآورداست که تاکیدآن برکیفیت پدیده های سازمانی وشعارآن(حق بامشتری)،هستش(کاشانی،1374).

برنامه-ریزی

 

 

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز

مدیریت کیفیت فراگیرمتوجه بازسازی سیستمای سازمان،بهبودمستمرفرایندها،توانمندکردن سازمان واسه رقابت باسازمانا پویااست.دراین رابرنامه بهبودکیفیت کامل بادنبال کردن نظم ترتیب ویژه ایدرساختارتکنولوژی فرایندهای تولیدوخدمات وزمینهای ساپورت تغییروتحول لازم رو به وجودمی بیاره.درهمه این تلاشا،فرهنگ سازمانی به عنوان بستراصلی تغییر سازمان موردتوجه قرارمی گیرد.دردنیای پیشرفته صنعتی بعضی وقتا قضاوتهای منفی درموردشکسست مربوط به مدیریت کیفیت فراگیرابرازشده که درحقیقت این شکست مربوط به مدیریت کیفیت گسترده نبوده بلکه دلیل اصلی این شکست رابایستی درتعهدمدیران.نبود توانایی سازمان درهضم فلسفه TQM،نبود صلاحیت بعضی ازمتخصصان که درخارج ازسازمان به کارگرفته شدن.کارکنان آموزش ندیده وخیلی ازعوامل دیگراست ازاینروپیشرفت تکنولوژی،انتظارات مراجعه کنندگان رابرای دریافت خدمات مناسب وبه موقع زیاد کرده وآنهاحاضربه پذیرش هرنوع خدمات وکارایی نیستن.اینجوری سازمانایی که قادربه تامین انتظارات مراجعه کنندگان خودنباشنندخودبه خود ازگردونه چرخشی امورات حذف خواهدشد.لذامدیریت کیفیت فراگیرمی تواندوسیله ای عالی واسه کمک  به تحولات موردنیازسازمان واسه پیشرفت قرن 21بوده وبایستی این روش به شکل فراگیردرکلیه لایه های سازمان وبه طورمرتب جهت اجرای فرایندبهینه سازی مستمردرارائه خدمات اعمال گردیده وبرای پیشرفت واتصال کشورها،خاص.کشورهای جهان سوم به طورمطلوب اعمال شه(کاظمی،1376).

[1] -Fredric TayIor

2- Scientific  management

[3] – HenrY  Fayol