دانلود پایان نامه

تشکیل دلبستگی نیاز به زمان دارد و همپای توانایی های شناختی کودکان به وجود می آید. پس با این که دلبستگی ریشه های زیست شناختی دارد اما یادگیری و شناخت نیز در آن نقش دارند (کاپلان؛ ترجمه فیروزبخت، 1386).

رویکرد رفتاری[1]

رفتارگرایان معتقدند شخصی که کودک را تغذیه می کند، چهره اصلی دلبستگی می شود. آن ها بر این باورند که مراقبت کننده یک تقویت کننده شرطی می شود، نوزاد یک پاسخ بازتاب غریزی به تغذیه شدن دارد. او لذت را تجربه می کند و مراقبت کننده را با این لذت مرتبط می کند. این احساس به حس لذت بردن از تمامی موقعیت هایی که مراقبت کننده به وی نزدیک می شود، تعمیم پیدا می کند (فلانگان[2]، 1999، به نقل از مزرعه شاهی، 1384).

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)

انواع علایم فطری، چنگ زدن، لبخند زدن، گریه کردن و زل زدن به چشمان والدین، به نوزادان کمک می کنند تا با سایر انسان ها تماس نزدیک برقرار کنند. وقتی که مادرها پاسخ می دهند، نوباوگان آن ها را ترغیب می کنند نزدیک بماند، زیرا وقتی آن ها را بلند می کنند، نوازش می کنند و به آرامی با آن ها صحبت می کنند تسلی می یابند. نوزادان در این سن می توانند بو و صدای مادر خودشان را تشخیص دهند. اما آن ها هنوز به مادر دلبسته نیستند، زیرا اهمیتی نمی دهند که با افراد ناآشنایی به سربرند (برک، ترجمه سید محمدی،1381).

مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی)

در طول این مرحله نوباوگان به مراقبت کننده آشنا به صورتی پاسخ می دهند که با یک غریبه فرق دارد. اما با این که نوباوگان می توانند مادر خود را تشخیص دهند، در صورتی که از او جدا شوند، هنوز اعتراض نمی کنند. بنابراین، دلبستگی در حال انجام است، ولی هنوز ایجاد نشده است (برک، ترجمه سید محمدی،1381).

مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی)

اکنون دلبستگی به مراقبت کننده آشنا به وضوح مشهود است. نوباوگان، اضطراب جدایی نشان می دهند، یعنی، وقتی که فرد بزرگسالی که به او تکیه کرده اند، آن ها را ترک می کند، ناراحت می شوند. اضطراب جدایی بعد از 6 ماهگی در همه بچه های دنیا وجود دارد و تا حدود 15 ماهگی شدید می شود (برک؛ ترجمه سید محمدی، 1381).

شافر[3] معتقد است که شروع اضطراب جدایی با سطح کودک از نظر مفهوم پایداری شیء رابطه مستقیم دارد (زندن؛ ترجمه گنجی، 1383).

منحصر شدن دلبستگی کودک به یک والد، در تقریباً 7 یا 8 ماهگی نمایان می شود که کودک ترس از غریبه ها را نشان می دهد. این واکنش، از آمادگی برای گریه کردن با دیدن یک غریبه، شروع می شود و واکنش های شدید معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که کودک بیمار باشد یا در یک موقعیت ناآشنا قرار بگیرد (کرین؛ ترجمه خوی نژاد و رجایی، 1384). به نظر می رسد که محیط، در واکنش کودک به غریبه ها نقش مهمی دارد اگر به کودک مجال داده شود که به غریبه ها عادت کند، این شانس بیشتر خواهد بود که واکنش مثبت نشان دهد. از طرف دیگر اگر کودک در محیط ناآشنا قرار بگیرد و مادرش نیز حضور نداشته باشد بیشتر تمایل نشان خواهد داد که با غریبه ها ارتباط برقرار کند. به نظر می رسد که غریبه ها در محیط ناآشنا، تسلی بخش هستند، از طرف دیگر کودک بیشتر تمایل دارد که در مقابل یک کودک ناآشنا در مقایسه با یک بزرگسال ناآشنا واکنش مثبت نشان دهد (زندن؛ ترجمه گنجی، 1383). نوباوگان و کودکان نوپای بزرگتر، غیر از اعتراض کردن به ترک والد، سخت تلاش می کنند تا او را نزد خود نگه دارند. نوباوگانی که سینه خیز راه می روند، نزدیک شدن به والد، دنبال کردن او و بالا رفتن از بدن او را به سایر افراد ترجیح می دهند و از او به عنوان یک پایگاه امن استفاده می کنند که با اتکاء به آن، به واکنش و خطر کردن در محیط می پردازند و بعد برای حمایت عاطفی به سمت آن برمی گردند (برک؛ ترجمه سید محمدی، 1381).

تشکیل رابطه متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن )

در پایان سال دوم زندگی، رشد بازنمایی ذهنی و زبان به کودکان نوپا امکان می دهد تا آمد و رفت والد را درک کرده و برگشت او را پیش بینی کند. در نتیجه، اعتراض به جدایی کاهش می یابد. اکنون کودکان مذاکره با والد را آغاز می کنند و به جای دنبال کردن و آویزان شدن به او، از قانع سازی و خواهش استفاده می کنند (برک؛ ترجمه سید محمدی، 1386).

به عقیده بالبی (1980) کودکان در نتیجه تجربیات خود در طول این چهار مرحله، پیوند عاطفی اثباتی با مراقبت کننده برقرار می کنند که در غیاب والدین می توانند از آن به عنوان یک پایگاه امن استفاده کنند، این بازنمایی درونی، جزء مهمی از شخصیت می شود که به عنوان الگوی واقعی درونی وقتی آن ها تنها می مانند ممکن است گریه کنند یا نکنند، اما اگر گریه کنند، به علت غیبت والد است، زیرا او را به فرد غریبه ترجیح می دهند. وقتی که والد برمی گردد، فعالانه تماس با او را می جویند و گریه آن ها فوراً کاهش می یابد (برک؛ ترجمه سید محمدی، 1386). هنگامی که بالبی مشاهدات اولیه خود را در مورد شیوه رفتار با این کودکان در خانه هایشان بررسی کرد، دریافت که مادران آن ها معمولاً به عنوان فردی حساس و پاسخ دهنده به گریه ها و سایر علایم کودک، درجه بندی شده بودند. هر زمان که این کودک به آرامش بخشی مادرانشان نیاز داشتند، آن ها با محبت و عشق به نیازهای کودکان رسیدگی کرده بودند کودکان در خانه کم گریه می کردند (کرین؛ 2004ترجمه خوی نژاد و رجایی، 1384).

مادران اطفال دارای دلبستگی توأم با ایمنی با فرزندانشان ارتباط و درگیری بیشتری دارند به علایم و حالت آن ها بیشتر پاسخ می دهند، پاسخ های مناسب بیشتری می دهند و رفتارهای مثبت بیشتر و رفتارهای منفی کمتری دارند، تا مادران اطفالی که دلبستگی مضطرب و ناایمن دارند (ایزابلا[4]، 1993؛ به نقل کاپلان؛ ترجمه فیروزبخت، 1386).

مادران این گروه کودکان به فرزندان خود اجازه می دهند تا در اول زندگی نقش فعالی در تعیین سرعت، شروع و پایان تغذیه بازی کنند (هترینگتون و پارک؛ ترجمه طهوریان و همکاران، 1383).

[1] . behaviorism

[2] . Flangan

[3] . Schaffer