معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

ی است. در مقیاس فاصلهای (که گاهاً مقیاس دارای فاصلههای مساوی نامیده میشود)، برخی از عملیات ریاضی را که در مقیاسهای اسمی و ترتیبی قادر به انجام آنها نیستیم، میتوانیم اجرا کنیم.
۴-۲-۴-۳ مقیاس نسبی۱۶۲
مقیاس نسبی بالاترین سطح اندازهگیری و دقیق‏ترین مقیاس اندازه گیری است و حدود فعالیت آن مشتمل بر کلیه عملیاتی است که میتوان در مقیاسهای اسمی، ترتیبی و فاصلهای انجام داد. علاوه بر این ویژگیها، مهم‏ترین تفاوتی که مقیاس نسبی با مقیاس فاصلهای دارد، این است که در مقیاس نسبی، صفر مطلق وجود دارد.
یکی دیگر از مواردی که قبل از تدوین پرسشنامه باید مورد توجه قرار گیرد، آشنایی با طیف‏های موجود است که از جمله آنها می‏توان به طیف‏های بوگاردوس۱۶۳، ترستون۱۶۴، لیکرت۱۶۵، اوزگود۱۶۶ و طیف ترکیبی اشاره کرد. طیفهای لیکرت به عنوان معروفترین طیف در تحقیقات اجتماعی اجتماعی و اقتصادی که در حالتهای مختلف سه گزینهای، پنج گزینهای و هفت گزینهای مطرح میگردند، از جمله مهمترین شکل مقیاسها به شمار میروند. در پژوهش حاضر، برای طراحی بخش سؤالات اصلی در پرسشنامه، از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایجترین مقیاس‏های‏اندازهگیری به شمار میرود. شکل کلی و امتیازبندی این طیف برای سؤالات مثبت به صورت زیر میباشد.
فرم خام پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق در پیوست آورده شده است.
شکل کلی: خیلی زیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم
امتیازبندی: ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵-۳ روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دو بعد صورت می گیرد. در بعد نخست، از جنبه آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداخته می شود. جنسیت، سن و تحصیلات پاسخ دهنگان از مواردی است که در بخش آمار توصیفی بدان پرداخته می شود. در بعد دوم، به تجزیه و تحلیل داده ها از بعد آمار استنباطی خواهیم پرداخت…به منظور بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش، نخست، یک آزمون اعتبار بر روی معیارهای تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تاییدی صورت گرفت. سپس بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون ارتباطات با کمک نرم افزار smart PLS در مدل تحقیق انجام پذیرفت.
مدل یابی معادلات ساختاری رویه ای تحلیلی است که وسعت یافتن کاربرد آن در دهه های اخیر نشانه ای بر همگرایی ابزارهای پژوهشی نسبتاً مستقل در روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد سنجی و بسیاری از علوم دیگر است (هومن،۱۳۸۴).
مدل یابی معادلات ساختاری، یک تکنیک چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی عمومی۱۶۷ است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده است.
تحلیل معادلات ساختاری می توان توسط دو تکنیک لیزرل و پی ال اس انجام داد. در این پژوهش از تکنیک پی ال اس استفاده شده است. روش معادلات ساختاری یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در پژوهش های علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چندمتغیره بوده و نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
نکته حائز اهمیت آنست که مدلهای SEM را هرگز نمی توان به گونه ای مطلق پذیرفت، تنها می توان آن ها را رد نکرد. این مسئله موجب می شود که پژوهشگران، یک مدل بخصوص را به گونه ای موقتی بپذیرند، زیرا اذعان دارند که در بیشتر موارد، مدل های هم ارز و معادلی وجود دارد که به همان اندازه مدلی که به گونه موقت پذیرفته اند، با داده ها پردازش دارد.
در این پژوهش از روش دومرحله ای معادلات ساختاری پیشنهاد شده اَندرسون و جربینگ۱۶۸ (۱۹۹۸) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده است، بنابراین در این بخش به توضیح اجمالی درباره تحلیل مسیر و تحلیل عاملی پرداخته می شود.
۱-۵-۳ تحلیل مسیر
مدل های مسیر یکی از انواع مدل هایی هستند که میتوان در تبیین و پیش بینی پدیده های مختلف از آن بهره برد. مدل های مسیر معمولاً به عنوان یکی از زیربنایی ترین مدل های در بحث های معادله ساختاری مورد توجه قرارمی گیرند. این روش امکان آزمون روابط علی بین دو یا چند متغیر را فراهم می آورد. که ممکن است به صورت مستقل، وابسته، گسسته یا پیوسته، پنهان یا آشکارا و یا هردو، در یک معادله خطی به کار روند (منصورفرد، ۱۳۸۷).
در علوم اجتماعی و رفتاری برخلاف علوم طبیعی، استنباط روابط علی بر پای? مطالعاتی صورت می گیرد که در آن ها مدل ها و فرضیه های علی از لحاظ آماری ارزیابی می شود. در چنین مطالعاتی حتی روابط علی را نمی توان ثابت کرد، تنها منطقی بودن نسبی آن‌ها را در برابر سایر چارچوب های تبیین می توان تایید نمود. در این علوم بیشتر تئوری ها و مدل ها در قالب بازه های نظری که مستقیماً مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخص ها یا نشانه هایی که نشانگر۱۶۹ نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهای بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده ا
ست (هومن،۱۳۸۷).
۲-۵-۳ تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل عاملی اکتشافی۱۷۰، پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد (هومن، ۱۳۸۷).
تحلیل عاملی تاییدی۱۷۱ در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به معیار فرنل و لاکر۱۷۲(۱۹۸۱) بارهای عاملی گویه ها باید بزرگتر از ۴/۰ و معناداری باشد و همچنین پایایی سازه ها (آلفای کرونباخ) باید از ۷/۰ بزرگتر باشد. در پژوهش حاضر برای اینکه بتوان فهمید گویه ها بیان کننده عامل ها (سازه ها) مورد نظر هستند از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
۶-۳ دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه
روش پی.ال.اس، نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون۱۷۳ ارائه می دهد. به عنوان مثال تخمین های مربوط به سازه ها۱۷۴یی که توسط یک یا چند شاخص۱۷۵ (متغیر آشکار۱۷۶) سنجیده می شوند، در این روش انجام می گیرد.
مدل مسیر۱۷۷که در این روش ارائه می گردد، مشکلات مربوط به انداز? کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند به کار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس، قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای متغیرهای مکنون و آشکار بسیار هستند، می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس، مفروضات سختگیران? کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس، توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی۱۷۸ و بازتابی۱۷۹ را دارند.
۷-۳ نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش، چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت. در پایان، روشهای تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‏ها

مقدمه
یکی از پایه‏های اساسی هر مطالعه پژوهشی، یافته‏های پژوهش به صورت تجزیه و تحلیل داده‏ها، به عنوان فرآیندی از روش علمی است که از طریق آن، کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می‏شود. پژوهشگر، برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‏ای که تعیین کرده است، به بیان نتایج پژوهش می‏پردازد. مقصود از تجزیه و تحلیل، دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن داده‏ها به منظور دستیابی به پاسخ پرسش‏های تحقیق است. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل، مجموعه‏های وسیع و پیچیده و حتی غیر قابل درک داده‏ها، به واحدها، الگوها و شاخص‏های قابل درک و قابل مشاهده، تبدیل می‏شوند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل، به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده‏ها به صورت اطلاعاتی روشن، مستدل و تفسیرپذیر، به کار می‏رود، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون نمود. به همین منظور، فصل چهارم این بررسی، به انجام آزمون‏های آماری در مورد فرضیه‏ها و تحلیل نتایج اختصاص یافته است که به شرح صفحات آتی، ارائه می‏گردد.
پرسشنامهای که در این تحقیق استفاده شده است شامل ۴ سؤال جمعیت شناختی مربوط به مدیر،۸ سوال مربوط به کسب و کار خانوادگی و ۴۰ سؤال در ارتباط با متغیرهای اصلی تحقیق (گرایش ارزشی، رسمی سازی، گرایش استراتژیک و رشد کسب و کار خانوادگی) میباشد. به منظور‏اندازهگیری پایایی پرسشنامه یک نمونه مقدماتی از جامعه آماری انتخاب و پیش آزمون به اجرا درآمد، ضمن تحلیل دادههای پیش آزمون، پایایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس پرسشنامه نهایی به کل نمونه مورد نظرجهت تکمیل توزیع گردید.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ‏اندازه گیری شده است، براین اساس اگر ضریب آلفا (۷۰/.) یا بیشتر باشد، پرسشنامه دارای پایایی بوده و قابلیت اجرا شدن مجدد در زمان و مکان دیگری را دارد. جهت‏اندازه گیری پایایی پرسشنامه، پیش آزمونی به حجم ۳۰ نفر برگزار گردیده و آلفای بدست آمده کل پرسشنامه ۸/۹۵ درصد بوده است. پس از گردآوری کل پرسشنامهها از نمونه آماری به حجم ۸۰ نفر، آلفای کرونباخ مجدداً اندازه گیری گردید، این بار آلفای کرونباخ کل (۷/۸۸) درصد شده و ضریب آلفای تک تک شاخصها نیز با کمک نرم افزار SPSS، برآورد گردیده، که نتیجه آن درجدول زیرآمده است:
جدول ۱-۴: آزمون اعتبار شاخصها با استفاده از آزمون کرونباخ
متغیرها
ابعاد
تعدادپرسشنامه
تعدادسؤالات
ضریب آلفا
گرایش ارزشی
خانواده
۸۰
۴
۷۳۹/۰
کسب و کار
۸۰
۳
۶۷۴/۰
رسمی سازی

۸۰
۴
۷۲۹/۰
گرایش استراتژیک
گرایش ارتباط با مشتری
۸۰
۴
۷۳۴/۰

گرایش به بازار
۸۰
۶
۷۵۹/۰

گرایش به یادگیری
۸۰
۳
۸۱۳/۰

گرایش کارآفرینانه
۸۰
۵
۸۲۶/۰

گرایش به نوآوری
۸۰
۲
۷۳۷/۰

گرایش به برند
۸۰
۵
۹۴۹/۰
رشد کسب و کار

۸۰
۴
۷۲۱/۰
کل پرسشنامه

۸۰
۴۰
۸۸۷/۰

از نظر میزان اعتبار پرسشنامه در روش آلفای کرونباخ داشتن ضریب آلفا کمتر از ۶۰% عموماً ضعیف تلقی می‏شود و اعتبار با حداقل ۷۰% قابل قبول و بالاتر از ۸۰% خوب. در این تحقیق آلفای کرونباخ کل بالای ۸۰? و برای هرکدام از متغیرها بالاتر از ۷۰? است.
۱-۴ تجزیه وتحلیل توصیفی دادهها
در این بخش گزارش مربوط به تحلیل دادهها که از طریق پرسشنامه جمع آوری شدهاند، ارائه می‏گردد. دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل گردیده‏اند.
۱-۱-۴ تحلیل دادههای جمعیت شناختی
تحلیل توصیفی شامل ارائهی نمودارهای فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی است که در ادامه به تفصیل ارائه می‏گردند. این نمودارها فراوانی هر یک از متغیر‌های جمعیت شناختی را به وضوح نشان خواهد داد.
۱-۱-۱-۴ متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان در این تحقیق به صورت جدول توزیع فراوانی زیر ارائه میگردد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر است که از این تعداد ۷۴ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی متغیرجنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مرد
۷۴
۵/۹۲
۵/۹۲
زن
۶
۵/۷
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۱- ۴: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

۲-۱-۱-۴ متغیر سن پاسخ دهندگان
جدول زیر توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۳۲ نفر دارای سن کمتر از ۳۰ سال، ۲۸ نفر دارای سن بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۸ نفر دارای سن بین ۴۰ تا ۴۹ سال، ۱۲ نفر دارای سن بیش از ۵۰ سال هستند.
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتراز ۳۰
۳۲
۴۰
۴۰
بین ۳۰ و ۳۹
۲۸
۳۵
۷۵
بین ۴۰ و ۴۹
۸
۱۰
۸۵
بیشتر از ۵۰
۱۲
۱۵
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۲-۴: نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان

۳-۱-۱-۴ متغیر تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر هستند که از این تعداد ۴۰ نفر با تحصیلات دیپلم و پایینتر، ۱۷ نفر کاردانی، ۲۰ نفر کارشناسی و ۳ نفر کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی متغیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *