منبع پایان نامه ارشد با موضوع خاورمیانه، ژئوپلیتیک، منافع ملی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-حجم نمونه و روش اندازه گیری …………………………………………………………………………………….۶۳
۴-ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل چهارم: تبیین نظام بین الملل پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد ………………..۶۴
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۱-استقرار نظام دوقطبی ……………………………………………………………………………………………………..۶۵
۱-۱-خاورمیانه و نظام دوقطبی …………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۱-فروپاشی کمونیسم …………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۱-پایان جنگ سرد ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تاثیر آن در فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد..۷۷
۱-۲-تاثیر فروپاشی کمونیسم در خاورمیانه …………………………………………………………………………..۷۸
۲-۲-استقرار نظم نوین بین الملل ………………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۲-ویژگی های نظام بین الملل پس از جنگ سرد ………………………………………………………………۷۹
۴-۲-کشورهای کوچک پس از جنگ سرد …………………………………………………………………………..۸۲
۵-۲-نهادهای بین المللی ……………………………………………………………………………………………………۸۷
۶-۲-ساختار نظام بین الملل ……………………………………………………………………………………………….۸۹
۷-۲-پویش قدرت ……………………………………………………………………………………………………………۸۹
۸-۲-جایگاه خاورمیانه در نظام نوین بین الملل …………………………………………………………………….۹۵
فصل پنجم : تاثیرپذیری و تاثیرگذاری واحدهای سیاسی / کشورهای متشکله ژئوپلتیک شیعه در نسبت با منابع ملی آنان ……………………………………………………………………………………………..۹۸
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۱-جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و اهدا ایدئولوژیک (تقدم و تاخر یکی بر دیگری) ………….۹۹
۱-۱-ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران ……………………………………………………………………………۱۰۱
۲-۱-لبنان و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک ……………………………………………………………………..۱۱۲
۳-۱-سوریه، منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک …………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۱-عراق و منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک …………………………………………………………………….۱۱۸
فصل ششم : تجزیه و تحلیل تحولات خاورمیانه / بهارعربی، بویژه سوریه و تاثیر آن به ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران …………………………………………………………………………….۱۲۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۱-تحولات خاورمیانه / بهار عربی …………………………………………………………………………………….۱۲۳
۱-۱-کالبد شکافی تحولات خاورمیانه ……………………………………………………………………………….۱۲۳
۲-۱-ویژگی های جنبش دموکراسی خواهی اعراب …………………………………………………………….۱۲۴
۳-۱-انقلاب ارتباطات و گسترش شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها در شکل گیری تحولات منطقه خاورمیانه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۴-۱-نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری تحولات خاورمیانه ………………………………………….۱۲۶
۵-۱-نقش ج.ا.ایران در شکل گیری تحولات منطقه خاورمیانه ………………………………………………۱۲۷
۶-۱-نقش نظام های سنتی در شکل گیری تحولات منطقه خاورمیانه …………………………………….۱۳۰
۷-۱-آینده تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه …………………………………………………۱۳۲
۲-تحولات سوریه و تاثیر ان بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران ………………………………………..۱۳۴
۱-۲-جایگاه سوریه در ژئوپلیتیک شیعه ……………………………………………………………………………..۱۳۴
۲-۲-دلایل تحولات سوریه ……………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۳-۲-تحولات سوریه و منافع قدرت های منطقه ای و جهان ………………………………………………..۱۳۷
۴-۲-آثار تحولات سوریه بر تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه ……………………………………………………….۱۳۹
۳-عوامل دخیل چون پدیده جهانی شدن، رشد و توسعه فناوری های نوین ارتباطات ………………۱۴۱
۱-۳-جامعه اطلاعاتی محصول جهانی شدن ……………………………………………………………………….۱۴۱
۲-۳-جهان شبکه ای و شبکه های اجتماعی ……………………………………………………………………….۱۴۴
۳-۳-آثار شبکه های اجتماعی در شکل گیری و گسترش جنبش های دموکراسی خواهی …………۱۴۷
۴-۳-شبکه های اجتماعی و بهار عربی ………………………………………………………………………………۱۵۱
۴-اتخاذ سیاست سدبندی جدید ……………………………………………………………………………………….۱۵۴
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….۱۵۸
۱-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
۲-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۱-۲-پیشنهادات حاصل تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۶۱
۲-۲-پیشنهادات جانبی …………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۳-۲-پیشنهادات برای محقیق بعدی …………………………………………………………………………………..۱۶۲
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
یقیناً تحولات جاری در سوریه، مهمترین بخش از زنجیره تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه موسوم به بهار عربی است. تاکید بر این معنا، از اهمیت تحولات در سایر کشورها و تاثیر آن بر مهندسی مجدد ژئوپلیتیک منطقه نمی‏کاهد. چرا که دومینوی قدرت برای تغییر نظام بین‏الملل و استقرار نظم نوین جهانی با استفاده از ابزار سیاست سدبندی جدید، بازی قدرت را به زمین سوریه کشانده است. از طرفی جابجایی قدرت و تغییر رژیم در سوریه نه تنها برای اپوزیسیون غیرمتشکل این کشور مهم است، بلکه با انسداد مهمترین دروازه ورود ایران به کشورهای خاورمیانه، یعنی سوریه، موجب دگرگونی بنیادین در ساختار هلال شیعه و محاق آن و در نتیجه تغییر معادلات قدرت منطقه‏ای و بین‏المللی خواهد شد.
بدیهی است دومینوی تغییرات قدرت به سوریه ختم نخواهد شد و پس لرزه‏های آن سایر کشورهای منطقه اعم از دوستان سنتی غرب، چون عربستان سعودی، بحرین، یمن، امارات متحده عربی و مخالفین غرب چون ایران و جنبش‏های رادیکال منطقه، حماس و حزب الله و سرانجام روسیه را نیز در بر خواهد گرفت.
بر این اساس، کالبدشکافی و آینده پژوهی آنچه که در سوریه می‏گذرد، به عنوان هدف اصلی این پژوهش در درک نخبگان سیاسی و اصلاح جهت‏گیری‏های اساسی آنها موثر خواهد بود.
۱- بیان مسئله :
در ارتباط با تحولات اخیر سوریه می‏بایست چند مولفه را مورد توجه و تحلیل قرار داد؛
۱- تبیین نظام بین‏الملل پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد .
دوره‏اى که از سال ۱۹۴۵ آغاز و تا فروپاشى اتحاد شوروى ادامه پیدا مى‏کند، به‏ دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بین‏الملل در این دوره محور مسکو – واشنگتن است که به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبى، اساس تجزیه و تحلیل رویدادهاى بین‏المللى محسوب مى‏شود. على رغم پیچیده‏تر شدن روابط و مسائل بین‏المللى در سال‏هاى دهه ۵۰ و پس از آن، ظهور قدرت‏هاى منطقه‏اى، پیدایش قدرت‏هاى نظامى چون چین و قدرت‏هاى اقتصادى مانند ژاپن و بازار مشترک و نقش فزاینده جها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *