موضع‌گیری نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی

دانلود پایان نامه

2-2-2. تعریف هیجان

واژه ای که تحت عنوان هیجان به آن اشاره می شود اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند. درفرهنگ لغات انگلیسی اکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است « هرتحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده».

لغت هیجان را برای اشاره به یک احساس، افکار، حالت های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات شخص برای عمل کردن براساس آن به کار می برند (مارشال ریو،1385).

2-2-3.ابعاد هیجان

هیجان ها نوعاً واکنش های موقتی، انطباقی وبیولوژیک هستند که معمولاً (ولی نه ضرورتاً) توسط محرک بیرونی به سرعت ایجاد می شوند.

جایگاه اصلی تجلی هیجان چهره می باشد. چهره یا صورت می تواند شماری از هیجانات را نشان دهد. حالات چهره ای برای هیجان تاحدودی ذاتی اند. حالات چهره ممکن است هیجانات را بیان کند اما هدف واقعی آنها ممکن است ارتباط با دیگران باشد.ما می توانیم چهره خود را به خوبی کنترل کنیم.طوری که خیلی کم احساس واقعی به چهره نفوذ کندوحائزاهمیت است که بدانیم صدا وصوت نافذتر ازچهره است و کمترکنترل می شود.برای آگاهی ازاحساس واقعی افرادگوش دادن به صدای آنها ممکن است بهتر از تماشای چهره آنان باشد.مردان به صدا توجه می کننددرحالی که زنان به چهره ها نگاه می کنند(بردباری، 1384).

تعدادی از نظریه پردازان چندین هیجان مشابه را در مجموعه واحدی جای می دهند اما جملگی آنان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که عنوان برخی از مهمترین هیجانها عبارتند از:

خشم:

بسیاری از روش های کنترل اجتماعی بزرگسالان و خردسالان به اجتماعی کردن چگونگی واکنش خشم به موقعیت های مختلف مربوط است. نظریه روانکاوی اصطلاحات مختلفی را در این زمینه به کار می برد که دربرگیرنده اشکال مختلف خشم است. مثلاً سادیسم، پرخاشگری، غریزه مرگ، تغییر تنفر، دشمنی و امسال آن. روان شناسان آکادمیک ضمن اظهارنظر در مورد هیجان عموماً اصطلاحات خشم و ترس را پایه ای برای تحلیل های خود قرار داده اند چنان که الگوی این هیجان ها الگوی اصلی همه هیجان هاست.

شادی:

نتیجه تحقیقات این است که خشم و شادی دارای نکات مشترک بیشتری هستند تا هیجان، خشم، ترس یا خشم واندوه.درهنگام خوشحالی جریان خون درسطح بدن افزایش می یابد و درحالت غم واندوه ونگرانی کاهش می یابد (پلاچیک، 1385). خلاصه مطلب این که درهنگام شادی حالت هایی نظیر لذت،آسودگی، خرسندی، سعادت،شوق،تفریح، احساس غرور، لذت جسمانی، وجد، خشنودی و حالت هایی از این قبیل… به انسان دست می دهد (گلمن، 1383).

اندوه :

آثار ناشی ازکمبود ومحرومیت را به طور کاملاً طبیعی می توان مشاهده کرد. اشکال مهم  و پایدار این آثار را مالیخولیا و یا روان پریشی ملال انگیز و تظاهرات طبیعی آنان را به نام حزن یا اندوه نامیده اند اندوه با عشق و شادی تضادی ذاتی دارد. داروین در این مورد می گوید «تمامی حالات یک فرد خوشحال درست متضاد آن حالاتی است که یک فرد غمگین از خود بروز می دهد» (پلاچیک، 1385). درهنگام اندوه حالت هایی نظیر غصه، تأثر، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود،احساس تنهایی و حالت هایی از این قبیل…به انسان دست می دهد (همان منبع).

نفرت:

الگوی دفع یا نفرت در اساس یک نوع واکنش رهایی است که موجود زنده به وسیله آن ماده یا شئی را که خورده است دفع کند. داروین در تعریف نفرت می گوید: نفرت در ساده ترین معنی عبارت است از حالتی که ذائقه را آزار می دهد و چون نفرت موجب رنجش می شود همراه با حرکاتی مانند تحقیر، اهانت، خوار شمردن، اکراه، بی رغبتی، بیزاری و… است (همان منبع).

تعجب:

احساس تعجب بیشتر با ترس و سایر هیجان ها همراه است. احساس تعجب به ترس تبدیل می شود و با علائمی نظیر شگفتی، حیرت، بهت و از این قبیل همراه است (همان منبع).

2-2-4.تاثیر مهارت های هیجانی بر وضعیت روانشناختی

پژوهشگران مختلف ابراز داشته اند که مهارت های هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تاثیری چشمگیر می گذارد و افرادی که از مهارت های هیجانی بالایی برخوردارند، قدرت بیشتری برای سازگاری با مسایل جدید روزانه دارند. هم چنین مهارت های هیجانی بالا با برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر و با توان بودن، هماهنگ کردن احساسات مختلف، شناسایی این احساسات و تاثیر آن ها بر مغز و رفتار همبستگی دارد (بردبار، 1384).

در مقابل، مهارت های هیجانی پایین با رفتارهای مساله ساز درونی ، سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خلق و خو، افسرده خویی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، انحرافات جنسی، دزدی و پرخاشگری همراه است (همان منبع).