دانلود پایان نامه

تحقیقات نشون داده­ان که نارساخوانی در همه گروه­های کودکان، جدا از جنس و گروه  اجتماعی، طراز عقلی، محل سکونت و ناحیه جغرافیایی و … بروز می­کنه. در بین همه تخمین­هایی که واسه این مشکل ارائه شده­ان بیشتر مؤلفان رقم 4 درصد رو قبول کرده­ان اما در بعضی از کشورها که از قوانین دشوارتری به کار گیری کرده­ان این زیادی کمتره و می­­­تون زیادی مشکل خوندن رو به تنهایی یا توأم با مشکل حساب کردن یا نوشتن در حدود چار پنجم مجموعه مشکل­های یادگیری تخمین زد (DSM IV) طوری که تقریباً 80 درصد افراد دارای مشکل یادگیری در خوندن مشکل دارن (لرنر، 1997). اما از اونجا که به نظر نمی­رسد نارساخوانی با هوش وابسته باشه پس 4 درصد تیزهوشان، افراد دارای هوش متوسط و پایین به این مشکل گرفتار هستن.

در مورد رابطه زیادی نارساخوانی با جنس باید گفت که برخلاف وجود این مشکل در هر دوجنس زیادی اون در پسران تقریباً 4 برابر دخترونه. یعنی، 60 درصد تا 80 درصد آزمودنی­هایی که در چهارچوب تشخیص مشکل خوندن قرار می­گیرند. از پسران تشکیل شده.

تحقیقات نشون داده­ان که اگه از یه روش تشخیصی منظم و قوانین دقیق به جای روش­های عادی بر اساس علایم آموزشگاهی به کار گیری شه زیادی مشکل خوندن در پسران و دختران به یه اندازه س (DSMIV).

اشتباهها در سطح خوندن

 • شکست فرد در خوندن کلمه­های جدا از هم، با سرعت، دقت و خودکاری، هسته اصلی نارساخوانی رو تشکیل می­بده.
 • اشتباههای دیداری بین حروفی که از دید شکلی نزدیک به هم­ان (ح خ ج چ).
 • اشتباههای شنیداری به ویژه بین صوت­های مجاور (ب، پ یا ف، و).
 • حذف حروف صامت (مرسه به جای مدرسه).
 • حذف بعضی هجاها
 • برعکس کردن و جابجا کردن حروف و هجاها تو یه کلمه.
 • اضافه کردن حروف صامت.
 • نبود تفاوت راست- چپ (زور به جای روز).
 • شروع خوندن طبق انتخاب تصادفی یه حرف: خیابون به جای خندان.
 • ضرب آهنگ خوندن: دودل و مقطعه. به نشونه گذاری توجه نمی­کنه و بعضی وقتا متن رو با لحن خاصی می­خواند که با مهنای اون مطابقت نداره.
 • معنی متن رو نمی­فهمد.
 • مفاهیم زمان و تاریخ: در یادگیری تعیین زمان و یادآوری پشت سر هم درست روزای هفته مشکل دارن.

لوت و همکاران (1989) در مطالعه با عنوان مشکل نارساخوانی می­تونه درمان شه؟ 178 کودک دارای مشکل خوندن رو در سه گروه درمانی مهارت­های کدگذاری و بازشناسی لغات، گروه زیان شفاهی و نوشتاری، گروه مهارتهای اساسی کلاسی و گروه کنترل جایگزرین کردن. یافته های مقایسه پیش آزمون-پس­آزمون گروه­ها نشون داد که دو گروه آموزش مهارت­های کد گذاری و بازشناسی لغات و آموزش زیان شفاهی و نوشتاری اثر معنادارتری بر بهتر شدن مشکل خوندن داشتن. دهقانی، امیری و مولوی (1386) در تحقیقی به مقایسه تاثیر آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی– اسنادی بر درک مطلب علم­آموزان نارساخوان دختر پرداختن یافته های این مطالعه نشون داد که هر دو روش آموزشی بر بهتر شدن درک مطلب علم­آموزان نارساخوان دختر مؤثر بوده. لاروسو و همکاران (2005) در مطالعه­ای با عنوان اثر درمان محرک نما در تغییر توجه دیداری- فضایی 12 نفر کودک نارساخوان که به مدت 4 ماه تحت درمان محرک نمای واژگان به شکل باکر بودن نتیجه گرفتن که این روش درمان اثر معناداری در بهبود دقت خوندن این کودکان داشته.

[1]. Lovett

[2]. Lorusso

[3]. Tachistoscopic