نظریه‌های خانواده درمانی در خصوص روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

رضایتمندی زناشویی یعنی  احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ( سلیمانیان ، 1376 ) .

رویکرد رفتاری به مشکلات زناشویی ، تعاملات منفی و نارسایی ارتباطی را موجب اختلافات و ناسازگاری های زناشویی می داند . رفتارها و تعاملهای هر یک از زوجین ممکن است تحت تاثیر پاسخهای دیگری استمرار یافته یا پایان پذیرد . این تعاملها به هنگام مواجه شدن با پاسخ مطلوب و یا حذف تقاضاهای نامطلوب به صورت مثبت یا منفی تقویت می شوند . رسالت اصلی زوج درمان گر کمک به زوجین برای یافتن شیوه های مطلوبتر تعامل است . در این رویکرد بر جنبه های عملی رابطه مانند مشارکت و تقسیم حقوق و وظایف ، توانایی گفتگوی دو جانبه ، برقراری ارتباطات شفاف و کفایت و قابلیت پیش بردن و هدایت رابطه تاکید می شود . ( کرو و ریدلی [1] 1990 ) .

افزایش رفتارهای مثبت و خوشایند ، بهبود ارتباط ، ایجاد مهارت حل مساله و حرکت در جهت حل مسایل جنسی ، ایجاد تغییر در الگوهای زیان بخش یا مخدوش فکری که ممکن است زوج داشته باشند ، پیدا کردن راههایی برای جلوگیری از تشدید تعارضهای تخریبی و کوشش برای تغییر الگوهای وسیعتر رفتاری که به اختلاف زناشویی منجر می شوند ، از جمله اهداف مداخله های رفتاری است ( هاوتون[2] و همکاران ، ترجمه قاسم زاده ، 1376 ) .

رویکرد شناختی به مشکلات زناشویی ، ادراک تحریف شده و تفکر غیر منطقی را علت اصلی ایجاد اختلاف و مشکلات زوجها می داند . بر اساس مدلهای شناختی طرحواره ها یا آنچه که باورهای کلیدی خانواده است ، در ایجاد مسایل و مشکلات نقش دارند . فرض بر این است که هر یک از زوجین باورهای اصلی ( طرحواره های ارتباطی ) درباره خود و روابط صمیمی دارند که با خود به رابطه زناشویی می آورند . طرحواره ها شامل فرضیاتی است درباره همسر و رابطه زناشویی آن گونه که هستند و معیارهایی درباره اینکه چگونه باید باشند ( اپستین و باکوم [3] ، 1999 ) .

رضایت زناشویی به معنای عمل کرد و رفتار متناسب زوجین براساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است این تناسب عمل کرد می تواند در جنبه های رفتاری، شناختی و عاطفی مطرح شود مهمترین نظریه ای که در مورد سازگاری زوجی وجود دارد، نظریه روان کاوی فیربیرن[4] (1964- 1889) است این نظریه که به «ارتباط موضوعی» مشهور است، با نظریه فروید متفاوت است. فیربیرن (1952) معتقد است که چیزی به عنوان نهاد وجود ندارد تنها چیزی که هست «من» مرکزی است که در هنگام  تولد ظاهر می شود «من» دارای منبع انرژی است، به علاوه به عقیده وی انگیزش اساسی انسان در جهت کاهش اضطراب، تنش و جستجوی لذت و خوشی نیست بلکه انگیزش اولیه رفتار (جستجوی اشیاء) است. فیربیرن معتقد است که رشد شخصیت به وسیله مراحل متمایز از وابستگی، یعنی بوسیله مرحله انتقالی به وابستگی کامل می رسد، منظور او از وابستگی بزرگسالی این است که فرد قابلیت دارد خود را بعنوان یک فرد متمایز از دیگران دریابد به عبارت دیگر فردی که بتواند به روابط مسالمت آمیز با سایر افراد دست یابد؛ وی نیز می خواست مانند سایر روانکاوان نحوه ی پیدایش و ایجاد اختلافات روانی را تبیین کند او هم مثل دیگران به وجود یک تعارض اعتقاد داشت اما معتقد بود که این تعارض ربطی به نهاد ندارد بلکه این تعارض به تجربه های ناهماهنگ فرد با اشیاء مربوط است (خدا رحیمی و همکاران، 1377: 180).

اما ازدواج که یک رابطه جامعه زاد است در گسترده ترین سطح انبساط دو شخص است (با من های مرکزی آنها) که هر کدام نقش های اجتماعی مشخصی را به سبکی ایفا می کنند. نه تنها نیاز های دیگری را به نحوی که او ادراک می کند برآورده می سازد بلکه به درجات مختلفی لوازم فرهنگی و اخلاقیات جامعه آنان را نیز ارضاء نماید ( مهدویان ، 1376 ).

ازدواج در سطح عمیق تر، گذر بین خرده هویت های پنهانی زوجین است که در ورای ریشه ظاهری برآورده می شود، لیکن طبق حقایق بالینی پس از یک فاصله زمانی معقول، ممکن است اهداف اجتماعی-زیستی در زوج و «من های» مرکزی آنها به وسیله فشار های فراتر از طاقت، بخش های پنهانی شخصیت آنان مورد تهدید قرار گیرد ( ساروخانی ، 1385 ) .

الگوهای متفاوتی از حل مساله در زمینه آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباط بین زن و شوهر وجود دارد. از جمله آنها برچند الگو در زیر اشاره می شود:

2-2-1- نظریه های خانواده درمانی

2-2-1-1- نظریه عاطفی ـ عقلانی

در مشاوره با زوجین، مشاوران با ناراحتیهای یک زوج و اثرات آن بر زوج دیگر مواجه هستند. به همین جهت، ناراحتی زن و شوهر اغلب به مراتب بزرگتر از حاصل جمع ناراحتیهای آن دو نفر است. بنابراین مشاوره عاطفی ـ عقلانی از یک دیدگاه تعاملی مبتنی بر سیستم محوری تبعیت می کند.

نظریه سیستمی بر این باور است که مشکلات فردی، حداقل بخشی از آن، در زمینه خانوادگی بروز می کند. درمان عاطفی ـ عقلانی نیز معتقد است که عواطف، رفتارها و باورهای شریک زندگی، یک رویداد فعال و موثر در مشکلات همسر است. در نتیجه هرگاه بخواهید ناراحتیهای رفتاری و عاطفی خود را کاهش دهید، می بایست نخست خود را تغییر دهید و سپس محیط نظام خانوادگی خود را از نو بازسازی کنید ( فینی[5] ، 1994 ) .

نظریه عاطفی ـ عقلانی را می توان در قالب الگوی ABC تعریف کرد. بدین معنی که رویدادهای فعال کننده در زندگی افراد بویژه شکست و طردشدگی مانع رسیدن آنان به اهداف و آرزوهایشان است (A). مشکلات عاطفی و رفتاری مانند اضطراب، اجتناب از شکست نتایج حاصل از وضعیت ایجاد شده قبلی هستند (C). در حالیکه مردم باور دارند که حوادث ناراحت کننده (A) موجبات ناراحتیهای خاصی را فراهم می سازد (C). لیکن براساس این نظریه نتایج و پیامدهای حاصل چیزی جز کارکرد باورهای انسان درباره حوادث نیست (B).

A حوادث فعال کننده مانند شکست، ناکامی، طردشدگی و …

B نظام باورهای فرد در رابطه با A

C پیامدهای رفتاری و عاطفی (نشانه های ناراحتی فرد)

در زندگی زناشویی ABC را می توان به دو گونه باورهای منطقی و غیرمنطقی و پیامدهای ناشی از هر یک از آنها تعبیر کرد.

A1 رویداد فعال کننده مانند «عدم تمکین زن»

B1 باور منطقی مانند « ای کاش او از من تمکین کند و زندگی را بر هر دویمان تلخ نکند تا خوشبختر از قبل با یکدیگر زندگی کنیم.»

C1 پیامدهای مناسب و مطلوب مانند «شوهر ناراحتی است لیکن عصبانی و یا مأیوس نیست بلکه سعی در ایجاد یک رابطه بهتر با همسرش دارد.»

A2 رویداد فعال کننده (عدم تمکین زن)

B2 باورهای غیرمنطقی مانند «او باید از من تمکین کند نمی توانم او را تحمل کنم او یک همسر نافرمان و شخصی بی ارزش است.»

C2 پیامدهای نامناسب و نامطلوب، «احساس عصبانیت و نومیدی در شوهر و قهر و قطع رابطه برای مدتی طولانی.»

همانطور که ملاحظه می شود پیامدهای یک رویداد توسط رفتار ایجاد نمی شود، بلکه سیستم باورهای فرد درباره آن رویداد است که پیامدها را بوجود می آورد. بنابراین در مشاوره با زن و شوهر به جای تغییر در رفتار آنان باید در سیستم تفکر و باورهای آنها تغییر ایجاد کرد. به همین دلیل نظریه عقلانی ـ عاطفی در مشاوره زوجین یک رویکرد سیستم محوری است که بر شناخت و تغییر باورهای غیرمنطقی زن و شوهر تاکید دارد ( فینی ، 1994 ) .

مشاور یا درمانگر خانواده به زن و شوهر آموزش می دهد تا سیستم باورهای خود را تغییر دهند تا در وضعیت آنان تغییرات مطلوب ایجاد شود.

بطور خلاصه اثر و جای پای راهبردهای شناختی را می توان در اشکال مختلف مشاوره با خانواده به منظور حداکثر کارایی در درمان مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر درمانگران راهبردهای عقلانی ـ عاطفی را با چارچوبهای غیرشناختی خود درهم می آمیزند.

در مدل خانواده درمانی عاطفی ـ عقلانی شیوه کار نه تنها کاملاً شناختی است بلکه بطور باور نکردنی عاطفی و رفتاری است. این نظریه به رابطه نزدیک بین عوامل شناختی و عاطفی تکیه دارد. از تمامی فنون کلامی و غیرکلامی و عملیاتی بهره می جوید. (مامونی) معتقد است که تمامی عواطف و هیجانات شدید (قطع نظر از شدت آن) اثرات سازمان نیافته ای بر روی رفتار فرد دارند. در این شیوه درمانی به افراد کمک می شود به مراتب بیش از هنگامی که برای مشاوره آمده اند، احساس قدرت کنند. هدف تنها از بین بردن هیجانات مخرب نیست بلکه افزایش و فنی سازی احساس یکپارچگی و خودشکوفایی در افراد است ( مارکمن[6] ، 1981 ) .

2-2-1-2- نظریه رفتار درمانی

رفتار درمانی از راهبردهای شناختی به منظور ایجاد تسهیل در تغییر رفتار بهره می گیرد. برای مثال: زن و شوهر وقت کمی را با یکدیگر صرف می کنند و در نتیجه از دید یک تحلیل گر رفتاری بین آنان تقویتهای اندکی (نسبت به یکدیگر) رد و بدل می شود کمتر از یکدیگر بعنوان منبع استفاده می کنند و آشکارا مستقل از همدیگر زندگی می نمایند ( مارکمن ، 1981 ) .

حال ببینیم درمانگر چگونه به آنان کمک می کند. به آنان توصیه می شود تا فعالیتهای لذت بخشی را در کنار یکدیگر انجام دهند و لحظات گرمتر را در ارتباطات بین خود بگنجانند. مشکل بین آنان ممکن است ناشی از این باشد که نمی توانند در یک چنین رابطه ای قرار بگیرند و یا برای اینکار لزومی نمی بینند. اینگونه باورها مانع می شود تا زن و شوهر از روشهای رفتار درمانی بهره کافی بگیرند. باورهای غیرمنطقی و تمرینهای شناختی آنان مانع تغییر در وضعیت آنان است. این باورها به احساسات نامناسب و ناشادی می انجامد و بین آن دو فاصله ایجاد می کند.

بطور کلی رویکردهای رفتاری در خانواده بر اصول اصلی نظریه یادگیری استوار است. ماهیت درمان رفتاری عبارتست از اصلاح رویدادهای قبلی برای ایجاد تغییراتی در آن رفتارها. شیوه های رفتاری مناسبترین راه اصلاح تعاملات بین دو نفر است. به همین دلیل در خانواده درمانی که مشکلات عمدتاً ناشی از تعاملات رفتاری بین زن و شوهر و یا دیگر اعضای خانواده است کاربرد زیادی دارد. بنابراین معمولاً توجه به یک رفتار و یا نشانه رفتار باعث تقویت آن می گردد و نادیده گرفتن آن نشان، اغلب باعث کاهش و یا از بین رفتن آن رفتار خواهد شد. علاوه بر آن معطوف ساختن توجه فرد به رفتاری دیگر مثلاً موضوعی متفاوت از قبیل صحبت راجع به سایر افراد خانواده نیز می تواند به کاهش مشکل موجود بیانجامد. اقدامات رفتاری معمولاً به بازسازی خانواده کمک می کند، به این ترتیب که هنگامی که درمانگر اعضاء خانواده را در برخورد با یک مشکل خود کمک می کند، در حقیقت الگوی کاربرد سالم تر و راه کار کارآمدتری را برای رویارویی با سایر مشکلات به خانواده ارائه کرده است. بنابراین هنگامیکه خانواده ها طرح های رفتاری برای یک یا چند مشکل به کمک درمانگر خانواده فرا گرفتند، قادر خواهند بود بدون کمک درمانگر در رویارویی با سایر مشکلات خود در زندگی روشهایی را اتخاذ نمایند ( سایرس[7] ، 2001 ) .

 

2-2-1-3- نظریه ارتباطات

فرایند ارتباط در خانواده یکی از زمینه های مورد علاقه مشاوران در خانواده درمانی است. نویسندگانی چون پاول، ژانت بوئن و جکسون ارتباط انسانی را در سه بعد تعریف کرده اند: ترکیب، معانی و اعمال ( موسوی ، 1379 ) .

ترکیب: مجموعه قراردادها و قوانین دستور زبان ماست که به منظور بیان معنی در ساختار قرار گرفتن واژه ها در جملات بکار می رود ( موسوی ، 1379 ) .

معانی: به معنی و مفهوم واژه ها مربوط می شود و به میزان و کیفیت زبان و کاربرد آن بستگی دارد. در بسیاری از خانواده ها در نظامهای ارتباطی آنان زبان خاصی به کار می رود که درک و شناخت آن برای مشاوره می تواند بسیار مفید باشد ( موسوی ، 1379 ) .

اعمال: شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی و مطالعه اثرات رفتاری ارتباط است ( موسوی ، 1379 ) .

ویژگیهای ارتباط

متخصصان خانواده درمانی، اصول حاکم بر خصوصیات ارتباطی در خانواده را به شرح زیر بیان می دارند:

ـ هرگاه شخصی در حضور فرد دیگری قرار گیرد که عامل نوعی پیام است، از او رفتاری سر می زند و با طرف مقابل ارتباط برقرار می کند. ارتباط صرفاً صحبت کردن نیست بلکه شامل حرکات، ژستها، حالتها، لحن صدا و غیره نیز می باشد. بنابراین نداشتن ارتباط امکان پذیر نیست.

ـ ارتباط شامل هم «محتوی» و هم «کیفیت رابطه» است. به این ترتیب ارتباط منحصر به ارائه و انتقال اطلاعات به دیگران نیست، بلکه روابط موجود بین افراد را نیز در بر می گیرد.

ـ هرگونه ارتباط بین دو نفر و یا بین دو گروه ممکن است در درجات متفاوتی، قرینه ای (که طرفین در موقعیت مساوی هستند مانند زن و شوهر) و یا تکمیلی (که بر پایه عدم تساوی طرفین است مانند رابطه پزشک و بیمار) باشند.

بطور کلی براساس دیدگاه هیلی هرگاه شخصی پیامی را به دیگری منتقل کند در واقع به تعریف یک رابطه پرداخته است. در نتیجه ارتباط اعم از کلامی و غیرکلامی و محتوا و چگونگی رابطه است و درک عمیق ماهیت این ارتباط بویژه بین زن و شوهر راهگشای حل بسیاری از مشکلات بین آنهاست ( موسوی ، 1379 ) .

درمان شبکه ای

درمان شبکه ای عبارتست از گردهم آوردن تمامی اعضاء خانواده، دوستان و سایر افراد مهم که در حقیقت شبکه خانوادگی را تشکیل می دهند. این رویکرد را اسپک چنین توصیف می کند. حضور افراد مهم در زندگی فرد یا زن و شوهر این مزیت را دارد که به دلیل حضور همگی نمی توان گناه را به گردن اعضاء غایب خانواده انداخت. ناگفته پیداست که اینکار یعنی گردهم آوردن حدود سی نفر از شبکه یک خانواده برای بررسی مشکل و ارائه راه حل و درمان چندان سهل نمی باشد. هر چند که حضور این افراد به فرایند کارآمدتری درمان می انجامد ( بشارت ، 1380 ) .

درمان شبکه ای وسیله ای پویا جهت کنترل مشکلات در نظامهای خارج از خانواده درمانی که به مرزهای خانواده هسته ای ختم می شود (مینوچین) در شرح رویکرد ساختاری خود اظهار می دارد که درمانگر باید محیط زندگی خانواده را بررسی کند و منابع حمایت و استرس را در محیط خانواده تحلیل نماید.» بدون تردید مرزهای خانواده نمی تواند نفوذناپذیر باشد و طبیعی است که آنچه خارج از آن اتفاق می افتد در کارکرد خانواده اثر می گذارد خواه به بهبود و تسهیل و یا به تخریب آن بیانجامد ( رضازاده ، 1381 ) .

[1] – Crowe & Ridley

[2] – Havton

[3] – Epstein & Baucom

[4] – Fibrebiren

[5] – Feeney