نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی از نظر روانشناختی

دانلود پایان نامه

نظریه ی تعیین گری شخصی[1] (SDT) یک نظریه ی عمومی از انگیزش آدمی است که به میزانی که رفتار افراد خود تائید شده یا خود تعیین شده است، می پردازد (دسی و رایان، 2002). بنیان نظریه بر این اصل استوار است که افراد دارای تمایل ذاتی سازمان یافته ای در جهت رشد[2]، یکپارچه سازی خود[3]، و حل

ناهمسازی های روانشناختی هستند (رایان، 1995؛ رایان و دسی، 2000).

SDT اساسأ در دهه ی 1970 از بررسی های آزمایشی و میدانی انجام شده بر روی اثرات رویدادهای محیطی نظیر پاداش ها، جایزه، یا دستورات بر انگیزش درونی رشد پیدا کرد (برای مثال لپر، گرین[4] و نیسبت[5] ، 1973؛ دسی و رایان، 1980؛ همه به نقل از دسی و رایان، 2000) اما از نیمه های دهه ی 1980 بود که به صورت رسمی معرفی شد و به عنوان یک نظریه ی تجربی محکم مطرح گشت (دسی و رایان، 2008).

در ادامه علاقه به عواملی که انگیزش درونی را تسهیل می کنند یا کاهش می دهند منجر به بررسی های نظری و تجربی رفتار ارادی[6] به طور کلی تر گشت. به صورت اختصاصی یکی از زمینه های مورد علاقه در این نظریه مربوط به این پرسش است که افراد چگونه انگیزه های بیرونی را درونی سازی می کنند، یکپارچه می سازند و برای این که به طور خود پیرو در فعالیت های زندگی روزمره درگیر شوند به خود تنظیمی[7] رفتارهای خود می رسند (دسی و رایان،b 1985؛ دسی و رایان، 2000).

در حالی که بیشتر نظریه های تاریخی و معاصر انگیزش عمدتأ با انگیزش به عنوان مفهومی واحد برخورد کرده اند، به این معنی که بر مقدار کلی انگیزش افراد برای رفتارها یا فعالیت های معین متمرکز بوده اند، SDT کار خود را با تفاوت گذاشتن میان انواع انگیزش شروع می کند. اندیشه ی اصلی SDT این است که نوع[8] یا کیفیت[9] انگیزش فرد می تواند در پیش بینی بیشتر پیامدهای مهم نظیر سلامت روانشناختی و بهزیستی، عملکرد اثربخش، حل مسئله ی شناختی، و یادگیری عمیق یا مفهومی، نسبت به مقدار کلی انگیزش اهمیت بیشتری داشته باشد (تیلور[10] و نتومانیس[11]، 2007).

در SDT انگیزش[12] به عنوان دلیل زیر بنایی رفتار تعریف می شود. SDT سه نوع مختلف از انگیزش را، که بعد کیفیت انگیزش را نشان می دهند، مطرح می سازد که برحسب سطح تعیین گری شان تغییر می کنند. انگیزش درونی[13] (IM)، که شامل انجام رفتار به خاطر خود آن است. انگیزش بیرونی[14] (EM)، که اشاره دارد به انجام عملی به دلایلی بیرون از خود آن عمل. و، ناانگیختگی[15] (AM)، که به فقدان انگیزش اشاره دارد و زمانی دیده می شود که افراد هیچ وابستگی ای[16] میان اعمال خود و پیامدهای آنها مشاهده نمی کنند (راتل[17]، گوای، والرند، لاروسه[18] و سنکال[19]، 2007).

هر یک از این انواع انگیزش با توجه به میزان خود پیروی همراه آن از سایر انواع دیگر تفاوت پیدا می کند، به این ترتیب که در طول پیوستاری از تعیین گری شخصی پایین (نا انگیختگی) تا بالا (انگیزش درونی) قرار می گیرد (دسی و رایان، 1985).

انگیزش درونی با مشارکت جستن در یک فعالیت به خاطر لذت ذاتی آن سر و کار دارد (رایان و دسی، 2000). انگیزش بیرونی زمانی است که فرد برای به دست آوردن بازده هایی که از خود فعالیت جدا هستند در آن درگیر می شود (رایان و دسی، 2000).

انواع خاصی از انگیزش بیرونی مشخص شده اند که از لحاظ میزان خود پیروی یا تعیین گری شخصی، بسته به میزانی که افراد در درونی سازی تنظیم بیرونی اولیه ی رفتار موفق بوده اند، از هم تفاوت پیدا می کنند (دسی، رایان، 1985؛ رایان و کانل 1989؛ رایان، کانل و دسی، 1985؛ به نقل از دسی و رایان، 2000).

رفتار برانگیخته ی بیرونی را می توان در چهار انگیزه ی مشخص از هم متمایز کرد. این انگیزه ها شامل “تنظیم بیرونی[20]”، ” تنظیم درون فکنی شده[21]”، “تنظیم هویت یافته[22]” و ” تنظیم یکپارچه[23]” است (دسی، رایان، 1985؛ رایان و کانل، 1989؛ رایان، کانل و گرولنیک، 1992؛ به نقل از دسی و رایان ، 2000).

کم خود پیروترین شکل انگیزش بیرونی در تنظیم بیرونی است یعنی زمانی که فرد برای بدست آوردن پاداشهای بیرونی یا برای اجتناب از تنبیه در فعالیتی درگیر می شود (دسی و رایان، 1985).

در تنظیم درون فکنی شده افراد به علت فشار درونی، احساس گناه یا ارتقای نفس[24] به یک فعالیت مشغول می شوند (رایان و دسی، 2000). تنظیم هویت یافته زمانی دیده می شوند که افراد به این دلیل در یک فعالیت شرکت می کنند که مشارکت در آن را برای رشد شخصی خود با اهمیت می دانند. در این نوع تنظیم از آنجایی که به فعالیت بها داده می شود رفتار بواسطه انتخاب انجام می گیرد و خود تعیین شده است. تنظیم یکپارچه زمانی رخ می دهند که تنظیم هویت یافته به طور کامل با خود[25] تلفیق گشته اند و با سایر ارزشها و نیازهای فرد هماهنگ شده اند. تحت تنظیم یکپارچه، رفتار نیز بواسطه ی انتخاب و به این دلیل انجام می گیرد که با سایر جنبه های خود نظیر نیازها و ارزش های فرد هماهنگ است (ون استینکیست، لنز و دسی، 2006).

ناانگیختگی[26] به حالت فقدان هر گونه توجه به درگیری در رفتار مورد نظر اشاره دارد (دسی و رایان، 1985؛ مارکلند[27] و توبین[28]، 2004).

ناانگیختگی به لحاظ مفهومی مشابه مفهوم “درماندگی آموخته شده[29]” (آبرامسون[30]، سلیگمن[31] و تیزدل[32]، 1978؛ دسی و رایان، 2000) است، زیرا با احساس کفایت پایین و عدم وجود رابطه بین رفتار و پیامدهای آن همراه است (والرند[33]، 1997).

اصلی ترین تمایز در SDT میان انگیزش خود پیرو و انگیزش کنترل شده است. انگیزش خود پیرو[34]، انگیزش درونی و انواعی از انگیزش بیرونی را، که در آنها فرد با ارزش یک فعالیت همانند سازی می کند و آن را در حسی از خود[35] یکپارچه[36] می سازد، شامل می شود. زمانی که افراد دارای انگیزش خود پیرو هستند، اراده یا تایید شخصی را در اعمال خود تجربه می کنند. در مقابل،  انگیزش کنترل شده[37]، تنظیم بیرونی، که در آن رفتار فرد تابعی از وابستگی های پاداش یا تنبیه است، و تنظیم درون فکنی شده، که در آن تنظیم رفتار تا حدی درونی سازی شده و توسط عواملی نظیر دریافت تایید، اجتناب از شرم، عزت نفس مشروط برانگیخته می شود، را در بر می گیرد. زمانی که افراد کنترل شده هستند، برای این که به نحو معینی فکر، احساس و رفتار کنند، در فشار قرار دارند. هم انگیزش خود پیرو و هم انگیزش کنترل شده رفتار را برمی انگیزند و هدایت می کنند، لذا در مقابل ناانگیختگی قرار می گیرند که به فقدان قصد و انگیزش اشاره می کند (تیلور و نتومانیس، 2007).

سپس دسی و رایان (1991، 1995 ) کار اولیه ی تفاوت گذاشتن میان انگیزش درونی و بیرونی را گسترش دادند و سه نیاز عمده ی درونی را در تعیین گری شخصی مطرح ساختند. بر اساس دسی و رایان (2002)، سه نیاز روانشناختی، فرد را برای رفتار آغازگرانه برمی انگیزند و سطح تعیین گری شخصی فرد را تعیین می کنند، این نیازها به باور آنها جهان شمول، ذاتی و روانشناختی هستند که شامل نیاز به کفایت، خود پیروی و وابستگی است. خود پیروی[38] به منبع رفتار خود بودن و به دست آوردن یک همخوانی میان فعالیت و حس یکپارچه ی خود اشاره می کند. کفایت[39] ناظر است بر نیاز به داشتن تاثیر بر محیط و به دست آوردن بازده های مورد نظر، و وابستگی[40] به تمایل به احساس پیوند با افراد ارزشمند از نظر فرد اشاره دارد.

SDT شامل چهار خرده نظریه[41] است (دسی و رایان، 2002). این نظریه ها عبارتند از:

نظریه ی ارزیابی شناختی

نظریه ی ارزیابی شناختی[42] توسط دسی و رایان (b 1985) برای مشخص ساختن این که چه عواملی در بافت های اجتماعی بر انگیزش درونی تاثیر می گذارند و در آن تغییر ایجاد می کنند ارایه شد. پایه های فکری CET، با تمرکز عمده ی آنها بر نیاز به کفایت و خود پیروی، با ترکیب مجموعه ای از نتایج حاصل از بررسی های اولیه ی انجام شده بر روی اثرات پاداش ها، بازخورد و دیگر رویدادهای بیرونی بر انگیزش درونی شکل یافتند. CET، که به صورت یک خرده  نظریه ی تعیین گری شخصی در نظر گرفته می شود، مدعی است که نیازهای بنیادی روانشناختی به خود پیروی و کفایت عامل های عمده در انگیزش درونی هستند و درجه ای که عوامل بافتی (پاداش ها، تنبیه ها، ضرب الاجل ها، و غیره) بر انگیزش درونی تاثیر می گذارند به این بستگی دارد که تا چه اندازه این عوامل از ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی حمایت می کنند یا مانع از آنها می شوند (رایان و دسی، 2000).

به طور ویژه، نظریه ی ارزیابی شناختی (دسی و رایان، 2002) ادراک کفایت و مکان ادراک شده ی علّیت را به عنوان دو جنبه ی شناختی اصلی رویدادهای بافتی که بر انگیزش درونی تاثیر می گذارند، توصیف می کنند.

ادراک کفایت[43] ارتباط نیرومندی با نیاز به کفایت دارد. زمانی که در ضمن یک عمل، رویدادهای بافتی بین فردی (مانند پاداش ها، ارتباط ها، بازخورد) به احساسات کفایت[44] منتهی می شوند می توانند انگیزش درونی برای آن عمل را افزایش دهند، زیرا آنها ارضای نیاز بنیادی به کفایت را فراهم می آورند. فرایند شناختی دوم، مکان ادراک شده ی علّیت[45] (PLOC) ، قویأ تحت تاثیر نیاز به خود پیروی قرار دارد. گفته می شود انگیزش درونی زمانی کاهش می یابد که یک رویداد بافتی تغییری را بیشتر در جهت یک مکان بیرونی علّیت[46] (E-PLOC) ایجاد کند. در مقابل، زمانی که رویدادی در جهت مکان درونی علیت[47]
(I-PLOC) حرکت می کند، انگیزش درونی افزایش می یابد (رایان و دسی ، a 2000).

در ادامه CET (دسی و رایان، 2002) بیان می دارد که احساسات کفایت، انگیزش درونی را تنها زمانی افزایش می دهد که با حسی از خود پیروی[48] یا، برحسب اصطلاحات اسنادی[49]، با مکان علّیت ادراک شده ی درونی[50] (I-PLOC؛ دوچارمز، 1968) همراه باشند. از این رو افراد نه تنها باید کفایت ادراک شده (یا اثربخشی شخصی) را تجربه کنند بلکه باید رفتار خود را خود تعیین شده نیز تجربه کنند تا انگیزش درونی حفظ شود و افزایش یابد. به بیان دیگر، برای داشتن سطح بالایی از انگیزش درونی، افراد هم باید ارضای نیاز به کفایت را تجربه کنند و هم ارضای نیاز به خود پیروی را. در این زمینه بیشتر پژوهش ها (مانند ایسور و همکاران، 2000؛ کاسر، 1995؛ ویلیام، کاکس، هدبرگ و دسی، 2000؛ به نقل از دسی و رایان، 2000) بر اثرات شرایط بافتی که از نیاز به کفایت و خود پیروی حمایت می کنند یا مانع از آن می شوند متمرکز بوده اند، اما با این حال تعدادی از پژوهش ها نشان داده اند که حمایت ها می تواند، تا حدی، از منابع درونی پایدار افراد، که از احساسات پیشرونده ی کفایت و خود پیروی آنها حمایت می کنند، ناشی شوند.

CET همچنین میان جنبه های کنترل کننده[51] و اطلاعاتی[52] رویدادهای بافتی یا محیط تفاوت قائل می شود (دسی و رایان، 2002).

بعد کنترل کننده به عواملی در محیط اجتماعی اشاره دارد که در جهت نتایج معینی به فرد فشار می آورند، از این رو یک جابجایی به سمت مکان علیت ادراک شده ی بیرونی تر ایجاد می کنند، در حالی که بعد اطلاعاتی اشاره به رویدادهای اطلاعاتی و ارتباطاتی دارد که به فرد در مورد عملکرد ش بازخورد ارایه می کنند و در نتیجه نقش مهمی را در تجربه ی کفایت به هنگام درگیر شدن در یک فعالیت دارند (دسی و رایان، 2000).

به طور خلاصه، بخش CET از SDT پیشنهاد می کند که محیط های کلاس درس و خانه می توانند با حمایت یا مسدود ساختن نیاز به خود پیروی و کفایت، انگیزش درونی را تسهیل کنند یا مانع از آن شوند. با این حال، لازم است به یاد داشته باشیم که انگیزش درونی تنها برای فعالیت هایی اتفاق می افتد که علاقه ی درونی را برای فرد نگه می دارند ـ فعالیت هایی که تازگی دارند، چالش انگیز هستند یا دارای ارزش اصیل[53] برای فرد می باشند. برای فعالیت هایی که چنین ویژگی هایی ندارند اصول CET کاربرد ندارند. برای فهم انگیزش برای فعالیت هایی که ذاتأ جالب نیستند، لازم است که نگاه عمیق تری به ماهیت و پویایی های انگیزش بیرونی پرداخته شود (رایان و دسی، a 2000).

 

 

نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی

در خرده نظریه ی دوم SDT، که با عنوان نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی[54] (OIT) به آن اشاره می شود، شکل های مختلف انگیزش بیرونی و عوامل بافتی که درونی سازی و یکپارچه سازی تنظیم[55] این رفتارها را پیش می برند یا مانع می شوند، تشریح می شود (دسی و رایان، b 1985).

به طور کلی فرض بر این است که انگیزش بیرونی خود پیرو نیست (دوچارمز، 1968؛ لپر و گرین، 1978؛ به نقل از دسی و رایان، 2000).

با این حال، دسی و رایان (2002) پیشنهاد می کنند که ممکن است یک فرد در حالت خود پیرو به صورت بیرونی برانگیخته شده باشد و پژوهش ها بر روی نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی (OIT) فرض می کنند در فعالیت هایی که توسط سایر افراد مهم، گروه های اجتماعی و غیره تایید می شوند فرد به صورت درونی برای رفتار برانگیخته نیست با این حال با حسی از خود[56] رفتار می کند.

میزانی که درونی سازی و یکپارچگی اتفاق می افتد سطح خود پیروی در رفتار برانگیخته ی بیرونی را تعیین می کند. OIT درونی سازی را در طول یک پیوستار در نظر می گیرد. به این ترتیب که هر چه حس خود پیروی بیشتری در انجام یک رویداد یا فعالیت تجربه شود آن رویداد یا فعالیت بیشتر با حسی از خود درونی سازی و یکپارچه سازی می شود (دسی و رایان، 2008).

بر اساس سطح درونی سازی یا تنظیم درونی، انگیزش بیرونی به چهار نوع مختلف (تنظیم بیرونی[57]، تنظیم درون فکنی شده[58]، تنظیم هویت یافته[59] و تنظیم یکپارچه[60]) تقسیم می شود (ون استینکست و همکاران، 2005).

 

 

نظریه ی جهت گیری علّی

نظریه ی جهت گیری علّی[61] به نقش تفاوت های فردی در جهت گیری های انگیزشی می پردازد. تفاوت های فردی در جهت گیری های انگیزشی از طریق تجارب افراد با بافت اجتماعی و منابع درونی رشد یافته به عنوان نتایج این تعامل ها شکل می یابند. جهت گیری علّی بر منابع درونی و نقشی که در بافت اجتماعی حاضر بازی می کنند، متمرکز است (دسی و رایان، 2008).

بر اساس این نظریه افراد بر حسب برداشت شان از ماهیت علّیت رفتار خود، یا مکان ادراک شده ی علّیت (دوچارمز، 1968؛ به نقل از دسی و رایان، 2000) از یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. این تفاوت ها بر حسب سه جهت گیری علّی انگیزشی کلی مشخص می شوند (دسی و رایان، a 1985؛ والرند، 1997).

این سه نوع جهت گیری انگیزشی عبارتند از: جهت گیری خود پیرو، کنترل شده و غیر شخصی. هر سه ی این جهت گیری ها در همه ی افراد وجود دارند، اما میزانی که هر فرد یکی از آنها را در ضمن بافت های اجتماعی تجربه می کند متغیر است و این تغییرها نسبتأ ثابت هستند (دسی و رایان، 2002).

جهت گیری خود پیرو[62]، اشاره دارد به تنظیم رفتار خود بر اساس علایق و ارزش های تایید شده ی شخصی (رایان و دسی، 2000).

جهت گیری خود پیرو در افرادی دیده می شود که رفتارهای آنان بر حسی از اراده و آگاهی از هدف ها و معیارهای شخصی مبتنی است؛ این افراد رفتار خود را به صورت انتخابی آزاد، با آغاز گری شخصی و خود تنظیم شده نگاه می کنند. آنها فعالانه فرصت هایی را جستجو می کنند که با ارزش ها و علایق شخصی شان همخوان هستند. مشخص شده است که این جهت گیری با عزت نفس بالا، خود آگاهی[63]، سطوح بالایی از ارتقای نفس[64] و یکپارچگی شخصیت[65] و دست یابی موفق به هدف همراه است (دسی و رایان، a 1985؛ هادینگس[66] و کنی[67]، 2002 ).

جهت گیری کنترل شده[68]، شامل است بر جهت گیری به سوی کنترل ها و رهنمودهایی که نشان می دهند چگونه باید رفتار کرد (دسی و رایان، 2000).

افراد دارای جهت گیری کنترل شده رفتار خود را متاثر از نیروها و درخواست های بیرونی یا الزام های درونی ادراک می کنند. این افراد تمایل دارند که از عوامل و رویدادهایی مانند تهدیدها، ضرب الاجل ها و انتظارات درونی شده درباره ی این که چگونه “باید” رفتار کنند، پیروی نمایند. جهت گیری کنترل شده با نگرانی درباره ی عامل های بیرونی کنترل (نظیر انتظارات اجتماعی، فشار از جانب دیگران، پاداش ها) و بیانات منفی همراه هستند (دسی و رایان، a 1985).

جهت گیری غیر شخصی[69]، اشاره می کند به تمرکز بر شاخص های ناکارآمدی[70] و رفتار کردن بدون قصد (رایان و دسی،a 2000). افراد دارای جهت گیری غیر شخصی اعمال خود را به صورت متاثر از عواملی می بینند که کنترل از روی قصد اندکی بر آنها دارند. بر اساس نظریه ی راتر (1966) این افراد دارای یک مکان کنترل بیرونی[71] هستند، و اعتقاد دارند که فاقد توانایی یا منابع لازم برای تنظیم شخصی رفتارهای خود می باشند تا بتوانند بازده های مورد نظر را به نحو اثربخشی به دست بیاورند (سواننس، برزونسکی[72]، ون استینکست و بییرس[73]، 2005).

این افراد از طریق فرایند “درماندگی آموخته شده[74]” (سلیگمن[75]، 1972، 1975) حس منفعلی از بی کفایتی را رشد می دهند که آنها را برای تجارب شکست آمیز و احساس افسردگی، اضطراب اجتماعی، شرم، عزت نفس پایین، ترس و خصومت آماده می سازد (دسی و رایان، a1985).

نظریه ی نیازهای بنیادی

نظریه ی نیازهای بنیادی مفهوم نیازهای بنیادی روانشناختی (خود پیروی، کفایت و وابستگی) و نقشی را که این سه نیاز در رشد و کارکرد سالم فرد بازی می کنند ارایه می کند (دسی و رایان،a  2008). از نظر دسی و رایان (2002) نیازهای خود پیروی، کفایت و وابستگی ذاتی، طبیعی و جهان شمول هستند و ارضای آنها برای رشد سالم و بهزیستی تمامی افراد بدون توجه به جنسیت، گروه اجتماعی یا فرهنگ آنها ضروری است، رشد و کارکرد فرد به میزانی که این نیازها ارضاء یا مسدود می گردند از سلامت برخوردار خواهد بود.

براساس نظریه ی SDT، هم انگیزش درونی و هم درونی سازی فرایندهای طبیعی ای هستند که برای کارکرد بهینه به نیرو نیاز دارند و ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی این نیروها را برای آنها فراهم می آورد. مطابق با نظریه ی ارزیابی شناختی، نیاز به کفایت و خود پیروی اساس انگیزش درونی را شکل می دهند ـ به این معنی که افراد برای حفظ انگیزش درونی خود نیاز به احساس کفایت و خود پیروی دارند. بر اساس SDT، علاوه بر لزوم ارضای این دو نیاز  برای درونی سازی نیاز بنیادی سومی هم ـ نیاز به وابستگی ـ برای درونی سازی حیاتی است. به طور اختصاصی تر، SDT بیان می کند که وقتی افراد ارضای نیاز به وابستگی و کفایت را در ارتباط با یک رفتار تجربه کنند، به درونی سازی ارزش و تنظیم آن رفتار متمایل خواهند شد، اما اندازه ی ارضای نیاز به خود پیروی آن چیزی است که تعیین می کند که آیا همانند سازی یا یکپارچه سازی اتفاق می افتد یا فقط درون فکنی. به بیان دیگر، ارضای نیاز به ارتباط داشتن با دیگران و موثر بودن در دنیای اجتماعی از تمایل افراد برای درونی سازی ارزش ها و فرایندهای تنظیمی پیرامون دنیای آنها حمایت می کند.با این حال، چنین درونی سازی ای تضمین نمی کند که رفتار حاصل خود پیرو خواهد بود. برای این که ارزش و تنظیم به طور کاملتری درونی سازی شود تا به عمل درآوردن بعدی رفتار خود پیرو باشد، لازم است در زمان درونی سازی رفتار نیاز به خود پیروی ارضاء شود (گیگن[76] و دسی، 2005)

دیالکتیک ارگانیسمی

نقطه ی شروع برای SDT این موضوع است که انسان ها موجودات فعال و ارگانیسم های رشد گرا[77] هستند که به طور طبیعی به یکپارچه سازی عناصر روانی خود در یک حس یک دست از خود و یکپارچه سازی خود در یک ساختار بزرگتر اجتماعی تمایل دارند. به عبارت دیگر SDT می گوید که بخشی از طرح انطباقی[78] ارگانیسم انسان است که به فعالیت های مورد علاقه ی خود بپردازد، ظرفیت ها را به کار بگیرد، ارتباط ها را در گروه های اجتماعی دنبال کند و تجارب درون روانی[79] و بین فردی[80] را در یک واحد بهم پیوسته[81] یکپارچه سازد (رایان و پاولسون[82]، 1991).

علاوه بر این دیدگاه ارگانیسمی ـ دیالکتیکی[83] SDT (دسی و رایان، 1987) فرض می کند که این فعالیت های طبیعی ارگانیسمی و گرایش های درونی یکپارچه ای که آنها را هماهنگ می سازد به نیروهای بنیادی نیازمند هستند ـ یعنی حمایت های فراگیر برای تجربه ی کفایت، وابستگی و خود پیروی. همچنین براساس نظریه، فرایندهای طبیعی نظیر انگیزش درونی، یکپارچه سازی، تنظیم بیرونی، و حرکت در جهت بهزیستی تنها تا آنجایی به صورت مطلوب عمل می کنند که نیروهای بلافاصله حضور دارند یا فرد منابع درونی قابل توجهی برای یافتن یا تولید نیروی لازم، دارد. به میزانی که این فرایندهای ارگانیسمی توسط شرایط نامطلوب به تاخیر می افتند ـ به ویژه زمانی که بافت فرد شدیدأ کنترل کننده، چالش انگیز یا طرد کننده است ـ به همان میزان جای خود را به فرایندهای دفاعی یا خود ـ حمایت گر[84] خواهند داد که بدون شک تحت شرایط غیر حمایت گر دارای فواید کارکردی هستند. از نمونه هایی از این فرایندها می توان به مجزا ساختن ساختارهای روانی[85] در مقابل یکپارچه سازی آنها، تمایل به کناره گیری از دیگران و متمرکز شدن بر خود، و در موارد شدید، غرق شدن در کناره گیری روانشناختی یا فعالیت های ضد اجتماعی به عنوان انگیزه های جبرانی برای نیازهای ارضاء نشده اشاره کرد.

بر این اساس، نیازهای ذاتی روانشناختی به کفایت، وابستگی و خود پیروی به ساختار عمیق روان آدمی مرتبط هستند، چرا که آنها به تمایلات ذاتی و مادام العمر[86] انسان ها برای دست یابی به کارآمدی، ارتباط و پیوند با دیگران اشاره دارند. از این رو وجود شرایط محیطی که ارضای این نیازهای بنیادی را ـ در موقعیت های بلاواسطه ی افراد و در تاریخچه ی رشد آنها ـ اجازه می دهند یک پیش بینی کننده ی مهم برای پاسخ به این سوال است که آیا افراد سلامت روان و سرزندگی خواهند داشت یا خیر (دسی و رایان، 2000).

[1] .self – determination theory.

[2] .growth.

[3] .integration of the self.

[4] Greene

[5] Nisbett

[6] volitional behavior

[7] Self – regulation

[8] type

[9] quality

[10] Taylor

[11] Ntoumanis

[12] motivation

[13] intrinsic motivation (IM)

[14] extrinsic motivation (EM)

[15] amotivation (AM)

[16] contingencies

[17] Ratelle

[18] Larose

[19] Sene´cal

[20] external regulation

[21] Introjected regulation

[22] identified regulation

[23] integrated regulation

[24] ego enhancement

[25] self

[26] amotivation

[27] Markland

[28] Tobin

[29] learned helplessness

[30] Abramson

[31] Seligman

[32] Teasdale

[33] Vallerand

[34] Autonomous motivation

[35] sense of self

[36] integration

[37] Controlled motivation

[38] Autonomy

[39] Competence

[40] relatedness

[41] mini-theories

[42] Cognitive Evaluation Theory (CET)

[43] Perception of Competence

[44] feelings of competence

[45] Perceived Locus of Causality

[46] external Perceived locus of causality

[47] Internal Perceived Locus of Causality

[48] sense of autonomy

[49] attributional

[50] Internal Perceived Locus of Causality

[51] controlling

[52] informational

[53] authentic

[54] Organismic Integration Theory

[55] regulation

[56] sence of  self

[57] external regulation

[58] introjected regulation

[59] identified regulation

[60] integrated regulation

[61] Causality Orientation Theory

[62] autonomy orientation

[63] self-awareness

[64] ego-development

[65] personality integration

[66] Hodgins

[67] Knee

[68] control orientation

[69] impersonally orientation

[70] ineffectance

[71] external locus of control

[72] Berzonsky

[73] Beyers

[74] learned helplessness

[75] Seligman

[76] Gagne

[77] Growth – oriented organisms.

[78] .adaptive design.

[79] .intrapsychic.

[80] .Interpersonal.

[81] .Relative unity.

[82] .Pawelson.

[83] .Organismic – dialectical.

[84] .Slf – protective.

[85] .Psychological structures.