نقش برنامه ریزی راهبردی دررشدسازمان

دانلود پایان نامه

تعاریف زیادی واسه برنامه ریزی راهبردی ارائه شده،تعریفی که درزیر ارائه شده بسیار ساده وکوتاه وشامل معنی ومعنای مهمیه.

برنامه-ریزی

برنامع ریزی راهبردی فرایندیه که ازطریق چشم انداز درازمدت وهدفای سازمان وچگونگی تحقق اونا مشخص می شه.

مراحل برنامه ریزی راهبردی فرایندیه دائمی که به شکل چرخه ای بسته درراستای باقی موندن دائمی ورشد سالم سازمان به کارمی رود.(رضا مهربون ،1388)

برنامه-ریزی

نقش برنامه ریزی راهبردی دررشدسازمان

برنامه-ریزی

ویلیام بین درکتاب خود به نام برنامه ریزی راهبردی به این نکته اشاره می کندکه مجموعه مراتب نیازای سازمان رامی توان به شکلی مشابه باسلسله مراتب نیازای مازلودرخصوص آدم نشون داد.ویلیام بین اضافه که واسه هرشرکت جایگاهی درای مجموعه مراتب میشه یافت وبااستفاده از مدیریت راهبردی ،اون رادرراستای  کسب نیازهایش هدایت کرد.

برنامه-ریزی

 

 

ایجاد

اولین مرحله از مجموعه مراتب نیازها واسه شرکت یاسازمان ،امکان موجودیت یاایجادآنه.البته ایجادیاموجودیت،پایین ترین مرحله ازسلسله مراتب نیازهابرای هر سازمانه .از آنجا که بیشتر سازمان هادرنخستین سالهای ایجاد خودشکست می خورن وازمیان می رن،پس  مرحله ایجاد ازاهمیت خاصی برخورداراست.واسه ایجادهرسازمان یاشرکت ،مسئولاان وکارکنان اون باید ازآغاز کار همه جنبه های فعالیت سازمان رو به طور دقیق مورد توجه قراردهندوسخت کوشاباشند.

پیشرفت

توسه بخش کلی ای ازبرنامه ریزی راهبردی سازمان راتشکیل میده.واسه تحقق پیشرفت ،سازمان بایدبتواندتواناییای داخلی خودرابررسی کندوضمن ساپورت از فروش شرکت ،به مشتریان وفعالیتای تجاری خودتوجه لازم روداشته باشن .منظورازپشتیبانی فروش،تاامین نیازمشتریان وحصول اطمینان ازدارادارابودن ظرفیت کافی واسه تامین خواسته مشتریاس.

برنامه-ریزی

قرار گرفتن

مسئولان شرکت هاوسازمانا پس ازتوسعه،باارائه اجناس وخدمات جدیددرراستای قرار گرفتن خودبایدتلاش کنن.شرکتا وسازمانایی که دربرنامه ریزی راهبردی خودتوجه لازم وکافی به این موضوع نداشته باشن،دستاوردهایی که طی سالها بدست آورده ان ازدست خواهندداد.ازاین ارو برنامه ریزی راهبردی نه فقط باید مبنای رشدساززمان باشه،بلکه باید پیشرفتی همراه باتفکر ودرایت کامل رارای سازمان دلیل شه.

پیشرفت

پیشرفت بالاترین مرحله ای که یه شرکت یا  سازمان  می تونه به دست بیاره وبارسیدن سازمان باین مرحله یامرتبه ازسلسله مراتب نیازها، به  بالاترین  درجه کیفیت  دراداره  اون سازمان نایل آمده.درواقع کسب پیشرفت درسازمان موجب  توجه وتمرکز همه نیروها واسه افزایش کارایی فرایندا می شه.

باقی موندن

پس از کسب بالاترین مرحله ازکارایی وکیفیت ،شرکت یا سازمان  باید همه تلاش خودرادرراستای باقی موندن اون چیزی که تا الان کسب کرده ،بکارگیرد.سازمانایی که به این مرحله رسیده باشن،بایدبااستفاده از برنامه ریزی درست راهبردی مصونیت لازم رابرای خود به وجود بیارن.اینجور برنامه راهبردی بایداین اطمینان رو به مدیران بده که که افرادخاص درمدت زمان مشخص مسئول انجام فعالیتای بسیارمشخص باهدفای خاص باشن.این فعالیتا ونتایج آنهاهمواره  بااستفاده ازمعیارای خاصی بایدبررسی شه تاهیچ گونه مشکلی درکسب هدفای تعیین  شده پیش نیایدوبادستیابی پیوسته به پیشرفت دلیل باقی موندن هرچه بیشتر سازمان  بشه.مدل اجرایی مدیریت راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت گسترده که داراین مجموعه آمده ،مدلیه که بابررسی دقیق مدلهای اجرایی موفق موجوددرآمریکا،ژاپن واروپا تهیه شده ومی تونه مبنای برنامه ریزی درسازمانای تولیدی وخدماتی اعم ازدولتی وخصوصی قرارگیرد وحتی درمدیریت کلی کشورنیز به کاررود.(رضامهربان،1388).

فواید برنامه ریزی راهبردی

  • برنامه ریزی راهبردی جهت دهندهه وازایجاداختلال جلوگیری  می کنه
  • تعیین هدفای قابل اندازه گیری واندازه گیری معیارهای خاص هدفا
  • برنامه ریزی راهبردی طبق نیازای واقعی مشتریان پی ریزی می  شه نه براسااس نیاز نیازای شخصی
  • برنامه ریزی راهبردی پویاست وازسستی درانجام کارهاجلوگیری میکنه.
  • این جور برنامه ها طبق حقایق محیط داخلی وبرونی شرکت وسازمان بنا می شه
  • برنامه ریزی راهبردی ازاجزای مختلفی باکلیت واحدتشکیل شده (همون منبع).

 

 

[1] – William C.  Bean

[2] – Exhst

 

  • Expand
  • Estabish

 

[5] – Elevate