هویت و مسولیت پذیری چیست؟

دانلود پایان نامه

هویت

مفاهیم محبت وارزشمندی به قدری بهم نزدیک ووابسته است که می توان آن دو را در قالب یک واژه به هم پیوند داد واصطلاح ((هویت ))را به کار برد.بنابراین میتوانیم بگوییم:تنها نیاز اساسی انسان ,نیاز به یک هویت است,یعنی ((اعتقاد به اینکه ما فردی متمایز از دیگران وهم چنین شخص مهم وبا ارزشی هستیم)).در این صورت محبت وارزشمندی به دو طریق نیل به یک ((هویت موفق))  به شمار می روند دو طریقی که بشر برای رسیدن به هویت موفق  کشف کرده است.افرادی قادرند به این سطح برسند که آموخته باشند راه زندگی خود را از این دوروش بیابند وپس از آن ادامه راه بستگی به معلومات وتوانایی آنها در موفقیت آمیز مشکلات زندگی دارد (حمزه, 1388).عدم توانایی در به دست آوردن هویت توفیق به این معنا نیست که شخص ,دارای هیچ هویتی نیست. فقط تعداد کمی از مردم وجود دارند که در طول زندگی خود واقعا نمی دانند کیستند.آنها تعداد معدودی از بیماران مزمن هر بیمارستان روانی ,برخی تیپهای شخصیتی خاص واشخاص دائم الخمر هستند که در سبک آدم های سرخورده قرار گرفته اند و در زندانهای ایالتی ومزارع کار شهرهای بزرگ به سر می بند واین تعداد اندک بار سنگینی به دوش جامعه نیستند.بلکه افرادبسیاری که نتوانستند هویت توفیق بدست بیاورند ودر نهایت به ((هویت شکست))رسیده اند ,در مقابل ما مشکلات زیاد وظاهرا لاینحلی را قرار داده اند (حمزه, 1388).

هرچند درکنار هویت توفیق وشکست به نظر منطقی می رسد .افرادی با هویت مخلوط قسمتی شکست وقسمتی پیروزی- نیز داشته باشیم ولی تجربیات من چنین چیزی را نشان نمی دهد .عملکرد هر شخص در یک زمان واحد تنها حاوی یکی از دو احساس فوق خواهد بود:

او یا یک فرد موفق است واز مواهب روحی وروانی موفقیت برخوردار می شود یا اینکه یک فرد شکست خورده است وسخت می کوشد تا از عواقب سوءروحی وروانی شکست اجتناب کندومعمولا این گونه است که یکی بر دیگری فائق می شود.بنابراین اگر شخص نتواند از دوطریق محبت وارزشمندی به هویتی دست یابد,سعی می کند تا از دو طریق دیگر یعنی بزهکاری ,انزوا وانفعال به این هدف نایل شود.این دو راه نیز شخص را به یک هویت می رساند:

((هویت شکست))آنها که شکست می خورند باید بیاموزند آنچه در نظرشان غیر ممکن جلوه می کند ,امکان پذیر است.اینکه دو راه مبادله محبت واحساس ارزشمندی فرا روی ایشان گشوده است ومی تواند آنان را به سوی یک توفیق رهنمون سازد (حمزه, 1388).

در این میان افراد با هویت موفق روابط موفقیت آمیزی نیز با دیگران برقرار می کنند وشکست خورده ها نیز مناسبات چندی بین خودشان دارند ولی با وجود این روابط ,اغلب از تنهایی وانزوای خود گله مند وناراحتند.طبق مفاهیم واقعیت درمانی ,باید متوجه باشیم احساسات گمرامان نکنند.افرادی که شکست خورده اند برای اصلاح رفتار خود روی احساسات تکیه می کنند ولی افراد موفق به دلیل ومنطق تکیه دارند.البته نتیجه هر نوع رفتار یک نوع احساس است ,رفتار موفقیت آمیز موجب احساسات خوشایند است ودر مقابل ,پیامد رفتار ناموفق در افراد ,احساس رنج است .رفتار خوب به احساسات خوب ودر نتیجه به رفتار بهتر منتهی می شود (حمزه, 1388).

[1] Identity

[2] Successful  identity

[3] Failure identity

مسوولیت پذیری:

مسوولیت پذیری یا احساس مسوولیت کردن که از مفاهیم بنیادین واقعیت درمانی است,به معنای توانایی فرد در برآورده کردن نیازهای خود وانجام این کار به گونه ای که دیگران را از برآورده کردن نیازهایشان محروم نکند تعریف می شود.انسانی که احساس مسوولیت می کند رفتاری را از خود صادر می کند که به او احساس ارزشمندی می دهدوحس می کند برای دیگران انسان ارزشمندی است. احساس مسوولیت ,مسئله پیچیده ودائمی است در نقطه مقابل  افرادی نیز مسوولیت  گریزند.اینها افرادی یا کسانی هستند که نیازهای خود را به قیمت جلوگیری یا ممانعت از برآورده شدن نیازهای دیگران برآورده میکنند ودر بین این گروه افراد بسیاری هم هستند  که فقط تا اندازه ای مسوولیت گریزند ولی بیشتر رفتارهایشان توام با مسوولیت پذیری است وبه برآورده کردن نیازهایشان منتهی می شود گروه دیگر افرادی هستند که فقط بخشی از نیازهای روانی آنها بر آورده می شود (گلاسر ویلیام . ترجمه صاحبی, 1391).

در افراد مسوولیت پذیر می توان ترکیب متعادل محبت وانضباط را به خوبی بررسی کرد.اساسا ما از راه اموزش اانضباط وایجاد رابطه دوستانه با دیگران به احساس احترام به خویش می رسیم.

یکی از اهداف واقعیت درمانی افزایش حس مسوولیت پذیری افراد است تا به انتخابهایی دست بزنند  که برایشان نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد (صاحبی, 1394)

 

 

 

 

 

 

[1] Responsibility