دانلود پایان نامه

یکی از اهداف واقعیت درمانی افزایش حس مسوولیت پذیری افراد است تا به انتخابهایی دست بزنند  که برایشان نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد (صاحبی, 1394)

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش های انجام شده در داخل وخارج کشور:

 

اسلامی,هاشمیان,جراحی وغروی(1392) در پژوهش خود با عنوان اثر بخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی وکیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهدبه این نتیجه رسیدند که واقعیت درمانی گروهی در بهبود کیفیت زندگی ,افزایش شادکامی  ورضایت از زندگی نوجوانان بد سرپرست موثر می باشد.محیط محترمانه ,ابراز احساسات ودرک همدلانه در گروه درمانی در افزایش شادکامی وبهبود کیفیت زندگی اثر گذار است (اسلامی ,1392).

برناه(1392)پژوهشی با عنوان مقایسه ی اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار(EFT) با واقعیت درمانی (RT) بر رضایت مندی زناشویی هوش هیجانی و سلامت روان زوجین انجام دادونتایج نشان داد که، هر دو رویکرد هیجان مدار و واقعیت درمانی به طور یکسان رضایت مندی زناشویی را بهبود بخشیده اند. در مورد هوش هیجانی نیز بین گروه هیجان- مدار و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و بین گروه واقعیت-درمانی و کنترل نیز تفاوت معناداری مشاهده شد اما بین دوگروه هیجان مدار و واقعیت درمانی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در زمینه سلامت روان بین گروه هیجان- مدار و کنترل تفاوت معناداری بود و بین دو گروه واقعیت درمانی و کنترل نیزتفاوت معناداری وجود داشت اما بین دوگروه هیجان مدار و واقعیت-درمانی تفاوت معناداری مشاهده نشد (برناه, 1392).

سپهری رمزی اسلامبولی(1392)  در پژوهش خود که با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر میزان باورهای ارتباطی، راه برد های مقابله ای و انتظارات زناشویی در زنان شاغل متأهل انجام شد. نشان دادکه  بهبود بیشتری در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، در خرده مقیاس های تخریب کنندگی مخالفت، توقع ذهن خوانی از همسر، تغییر ناپذیری همسر وکمال گرایی جنسی از مقیاس باور های ارتباطی وتمامی خرده مقیاس های انتظارات زناشویی بود. هم چنین نتایج نشان داد که مداخله مورد پژوهش، نمره های مقیاس کلی راه برد مقابله ای هیجان مدار و خرده مقیاس گریز- اجتناب آن را کاهش و نمره های مقیاس کلی راه برد مقابله ای مسأله مدار و خرده مقیاس های حل مسئله برنامه ریزی شده وارزیابی مجدد مثبت را افزایش داده است. هم چنین تغییرات ایجاد شده در پی گیری 45 روزه نیز نسبتاً ماندگار بود. نتیجه مدل رگرسیون نیز نشان داد که متغیر پیش بین باورهای ارتباطی متغیر ملاک انتظارات زناشویی و راه برد مقابله هیجان مدار را پیش بینی کرد (لیلا, 1392) .

در پژوهش عرب پور وهاشمیان (1391)با عنوان اثر بخشی زوج درمانی به روش واقعیت درمانی بر بهبود روابط صمیمانه زوجین نتایج نشان داد ند که شیوه های زوج درمانی به روش گلاسر بر بهبود روابط صمیمانه زوجین موثر نبوده است اما این روش در از خودگذشتکی موثر بوده است (عرب پور, 1391).

پژوهش امیری (1391) با عنوان اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای صورت گرفت  .هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای دانشجویان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی موجب درونی تر شدن منبع کنترل دانشجویان شده است (امیری, 1389).