ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

ایراناتا…………………………………………………………………………………………………………..۳۳خبرخوان
۲-۲-۷-۲ مسابقات کومیته……………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳ مروری برتحقیقات انجام شده (پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..۴۱
۲-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۲ روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴ نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۵ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………..۴۸
۳-۶-۱ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی………………………………………………………………… ۴۸
۳-۶-۱-۱ پارامترهای پیکرسنجی…………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۶-۱-۲ ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنج ………………………………………………………………۴۹
۳-۶-۲ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت ………………………………………………………………….۵۱
۳-۶-۲-۱پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصی) ………………………………………………….۵۱
عنوان فهرست مطالب صفحه

۳-۶-۲-۲ ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت ……………………………………………………………………۵۲
۳-۶-۲-۳ روش امتیاز گذاری. . ……………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۶-۲-۴ روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت ………………………………………………………………………….۵۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۱ هماهنگی های مربوط به جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۲ روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۷-۳ جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………………………………۵۴
۳-۷-۳-۱ روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………۵۵
۳-۷-۴-۱ روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی…………………………………………..۶۵
۳-۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۹ ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و یافته های تحقیق……………………………………………………………۶۷
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۲ توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۱ مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۲-۳ توصیف ویژگی های پیکرسنج…………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۲-۳-۱ وزن……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۲-۳-۲ طول……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۲-۳-۳ پهنا………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۲-۳-۴ محیط…………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۲-۳-۵ چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۲-۳ توصیف ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………۷۷
۴-۳ تفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۳-۱ فرضیه های مربوط به ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………..۷۸
۴-۳-۲ فرضیه های مربوط به ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………….۸۹

عنوان فهرست مطالب صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۹۲ ۵-۶ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۲ خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۵-۳-۱ مقایسه ویژگی‌های پیکرس
نجی …………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳-۱-۱ وزن………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۳-۱-۲ طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۳-۱-۳ پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳-۱-۴ محیط……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵-۳-۱-۵ چین پوستی………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۳-۲ مقایسه ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………………………………..۹۹
۵-۳-۲-۱ روان آزرده گرایی. …………………………………………………………………………………………………..۹۹
۵-۳-۲-۲ برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۳-۲-۳ گشودگی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۵-۳-۲-۴ موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۵-۳-۲-۵ با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………۱۰۱
۵-۴ پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………..۱۰۲
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س
پیوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع
پیوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف
پیوست ج: فرم رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص

پیوست د: فرم ثبت اندازه های پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….ق
پیوست و: پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………………………….ر
چکیده انگلیسی

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول ۳-۱ اندازه‌های پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۳-۲ حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۳-۳ شماره سوالات مربوط به هر حیطه……………………………………………………………………………۵۲
جدول ۳-۴ جهت و مرجع آناتومیکی نقاط مختلف چین پوستی…………………………………………………….۶۱
جدول ۴-۱ توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی……………۶۹
جدول ۴-۲ توصیف آماری میانگین وزن………………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۳ توصیف آماری میانگین طول……………………………………………………………………………………..۷۰
جدول ۴-۴ توصیف آماری میانگی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *