ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

ر گردید تا پرسشنامه ها قبل از شروع تمرینات در محیطی کاملا آرام و بدون سر و صدا توسط آزمودنی ها تکمیل گردد. برای هر چه بهتر انجام شدن این قسمت از تحقیق، پرسشنامه توسط محقق کاملا شرح داده شد، همچنین از آزمودنی خواسته شد تا به تمام سوالات پاسخ دهند و اگر سوالی نا مفهوم بود، پاسخ نظری ندارم را علامت بزنند. و به جهت اطمینان از محرمانه بودن به آزمودنی ها تاکید گردید نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست، فقط گروه کاتا یا کومیته علامت زده شود.

۳-۷-۴-۱ روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی
ابزار اندازه گیری ویژگی های شخصیتی پرسشنامه استاندارد (فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت) NEO-FFI کاستا و مک گری (۱۹۹۲) که شامل ۶۰ سؤال بود در نظر گرفته شد. شاخص های مورد بررسی شامل پنج عامل شخصیتی روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن می شد. روش اندازه گیری با توجه به راهنما و دستورالعمل پرسشنامه نمرات معکوس (برای حیطه روان آزرده گرایی) و نمرات مستقیم (برای حیطه های برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن) لحاظ گردید (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۰).

۳-۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری
با توجه به ماهیت مطالعه حاضر که توصیف و مقایسه ویژگی های پیکر سنجی و حیطه ها و جنبه های شخصیت آزمودنی ها بود، ابتدا از شاخص های مرکزی میانگین و انحراف معیاراستفاده شد. و سپس جهت طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون اسمیرنوف- کولموگروف و تجانس داده نیز توسط آزمون لوین مورد آزمون قرار گرفت و برای تعیین محل تفاوت از آزمون t مستقل سطح معنا داری نیز برای تمام محاسبات (۰۵/۰p ) در نظر گرفته شد، انجام عملیات آماری توسط نرم افزار spss19 انجام گردید.
۳-۹ ملاحظات اخلاقی ۱- این تحقیق چه از لحاظ مداخله و چه از لحاظ روش‌اندازه‌گیری برای آزمودنی‌ها بدون خطر بود. ۲- آزمودنی ها از روند کار و نحوه اندازه گیری ها آگاهی یافتند ۳- از ورزشکاران جهت شرکت در آزمون رضایت‌نامه اخذ گردید.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل
ویافته‌های تحقیق

۴-۱ مقدمه
در این فصل مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی وشخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا وکومیته حاضردر اردوی تیم ملی ایران بررسی و ابتدا بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی توصیف می شود. سپس جهت بررسی تفاوت بین ویژگی‌های پیکرسنجی وشخصیتی از مدل آماری t برای گروه های مستقل استفاده شده است، ضمناً از آزمون اسمیرونف – کلموگروف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع و آزمون لوین جهت بررسی تجانس واریانس مورد استفاده قرار گرفته است. سطح معنا داری نیزبرای تمام محاسبات (۰۵/۰p ) در نظر گرفته شده است.
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۲-۱ مشخصات آزمودنی ها
ویژگی های عمومی آزمودنی ها در جدول (۴-۱) ارائه شده است.

جدول ۴-۱ توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

شاخص
گروه
قد
(سانتیمتر)
وزن
( کیلوگرم )
سن
(سال)
کاتا
میانگین
±
انحراف استاندارد
۹۳/۱۷۴
±
۳۷/۴
۵۷/۷۲
±
۸۸/۵
۲۵
±
۵۴/۳
کومیته
میانگین
±
انحراف استاندارد
۱۸۱/۸۱
±
۲۳/۵
۸۶/۸۰
±
۷۷/۸
۰۵/۲۳
±
۱۱/۲
۴-۲-۳ توصیف ویژگی های پیکرسنجی
۴-۲-۳-۱ وزن
میانگین وزن قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۲) ارائه شده است.

جدول ۴-۲ توصیف آماری میانگین وزن در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
گروه
شاخص
کاتا
کومیته
وزن
میانگین
±
انحراف استاندارد
۵۷/۷۲
±
۸۸/۵
۸۶/۸۰
±
۷۷/۸

نتایج جدول ۴-۲ نشان می دهد کمترین میزان وزن در گروه کاتا به میزان ۵۷/۷۲ کیلوگرم و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۸۶/۸۰ کیلوگرم می باشد.
جهت درک بهتر شکل (۴-۱) ارائه شده است .

شکل ۴-۱ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(وزن) قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۲-۳-۲ طول
میانگین طول در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۳) ارائه شده است.
جدول ۴-۳ توصیف اماری میانگین طول در قهرمانان کارته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخصهای مرکزی و پراکندگی
گروه
شاخص
کاتا
کومیته
طول قد ایستاده
میانگین
±
انحراف استاندارد
۹۳/۱۷۴
±
۳۷/۴
۸۱/۱۸۱
±
۲۳/۵

طول قد نشسته
میانگین
±
انحراف استاندارد
۲۳/۸۹
±
۲۲/۲
۱۹/۹۴
±
۵۳/۷

طول بازو
میانگین
±
انحراف استاندارد
۷۱/۳۱
±
۴۶/۲
۰۲/۳۴
±
۴۰/۱

طول ران
میانگین
±
انحراف استاندارد
۸۸/۴۱
±
۹۲/۱
۶۶/۴۳
±
۶۳/۲

طول ساق پا
میانگین
±
انحراف استاندارد
۷۹/۳۵
±
۰۶/۲
۱۳/۴۰
±
۸۳/۱
نتایج جدول ۴-۳ نشان می دهد کمترین میزان طول قد ایستاده در گروه کاتا به میزان ۹۳/۱۷۴ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۸۱/۱۸۱ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان طول قد نشسته در گروه کاتا به میزان ۲۳/۸۹ سانتیمتر و بیشترین آن در
گروه کومیته به میزان ۱۹/۹۴ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان طول بازو در گروه کاتا به میزان ۷۱/۳۱سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان۰۲/۳۴ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان طول ران در گروه کاتا به میزان ۸۸/۴۱ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۶۶/۴۳ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان طول ساق پا در گروه کاتا به میزان ۷۹/۳۵ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۱۳/۴۰ سانتیمتر می باشد.
جهت درک بهتر شکل (۴-۲)رائه شده است .

شکل ۴-۲ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی (طول) قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۲-۳-۳ پهنا
میانگین پهنا در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۴) ارائه شده است.
جدول ۴-۴ توصیف آماری میانگین پهنا در قهرمانان کارته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
گروه
شاخص
کاتا

کومیته

پهنای آرنج
میانگین
±
انحراف استاندارد
۸۹/۷
±
۷۱/۰
۹۴/۶
±
۲۱/۰

پهنای اپی کندیل ران
میانگین
±
انحراف استاندارد
۹۱/۱۰
±
۷۷/۰
۹۵/۹
±
۵۴/۰

نتایج جدول ۴-۴ نشان می دهد کمترین میزان پهنای آرنج در گروه کومیته به میزان۹۴/۶ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۸۹/۷ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان پهنای اپی کندیل ران در گروه کومیته به میزان ۹۵/۹ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۹۱/۱۰ سانتیمتر می باشد
جهت درک بهتر شکل (۴-۳)رائه شده است .

شکل ۴-۳ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(پهنا) قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۲-۳-۴ محیط
میانگین محیط در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۵) ارائه شده است.
جدول ۴-۵ توصیف آماری میانگین محیط در قهرمانان کارته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
گروه
شاخص
کاتا
کومیته
محیط بازو در حالت استراحت
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۸/۳۱
±
۶۸/۲
۸۲/۳۰
±
۰۵/۳
محیط بازو در حالت انقباض
میانگین
±
انحراف استاندارد
۳۰/۳۶
±
۶۶/۳
۰۳/۳۳
±
۰۸/۳

محیط ساعد
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۲/۲۸
±
۰۷/۲
۷۶/۲۷
±
۰۲/۲

محیط مچ دست
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۲/۱۷
±
۱۹/۱
۸۰/۱۶
±
۷۴/۰

محیط کمر
میانگین
±
انحراف استاندارد
۶۷/۷۷
±
۸۲/۴
۴۹/۸۲
±
۵۶/۵

محیط لگن
میانگین
±
انحراف استاندارد
۲۸/۹۴
±
۲۸/۴
۳۲/۹۶
±
۶۶/۴

محیط ساق پا
میانگین
±
انحراف استاندارد
۵۴/۳۸
±
۳۱/۲
۴۹/۳۸
±
۸۶/۲

محیط مچ پا
میانگین
±
انحراف استاندارد
۸۸/۲۳
±
۵۱/۲
۹۲/۲۱
±
۷۳/۴

نتایج جدول ۴-۵ نشان می دهد کمترین میزان محیط بازو در حالت استراحت در گروه کومیته به میزان
۸۲/۳۰ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا ۴۸/۳۱ به میزان سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط بازو در حالت انقباض در گروه کومیته به میزان ۰۳/۳۳ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۳۰/۳۶ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط ساعد در گروه کومیته به میزان ۷۶/۲۷ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان۴۲/۲۸ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط مچ دست در گروه کومیته به میزان ۸۰/۱۶ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۴۲/۱۷ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط کمردر گروه کاتا به میزان ۶۷/۷۷ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۴۹/۸۲ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط لگن در گروه کاتا به میزان ۲۸/۹۴ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۳۲/۹۶ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط ساق پا در گروه کومیته به میزان ۴۹/۳۸ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان۵۴/۳۸ سانتیمتر می باشد.
کمترین میزان محیط مچ پا در گروه کومیته به میزان ۹۲/۲۱ سانتیمتر و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۸۸/۲۳ سانتیمتر می باشد.
جهت درک بهتر شکل (۴-۴)رائه شده است .

شکل ۴-۴ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(محیط) قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۲-۳-۵ چین پوستی
میانگین چین پوستی در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۶) ارائه شده است.
جدول ۴-۶ توصیف آماری میانگین چین پوستی در قهرمانان کاراته‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
گروه
شاخص

کاتا

کومیته
چین پوستی سه سر بازو
میانگین
±
انحراف استاندارد
۹۳/۷
±
۹۱/۲
۹۳/۱۱
±
۶۲/۴
چین پوستی دو سر بازو
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۳/۶
±
۳۲/۱
۳۳/۶
±
۲۶/۲
چین پوستی تحت کتفی
میانگین
±
انحراف استاندارد
۳۱/۱۲
±
۸۲/۱
۵۸/۱۳
±
۵۰/۳۰
چین پوستی فوق
خاصره ای
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۵/۱۲
±
۰۳/۱
۲۴/۱۳
±
۲۲/۴
چین پوستی شکم
میانگین
±
انحراف استاندارد
۱۷/۱۲
±
۹۰/۲
۱۸/۱۶
±
۸۹/۶
چین پوستی ران
میانگین
±
انحراف استاندارد
۹۳/۸
±
۴۳/۲
۷۳/۱۲
±
۹۹/۳
چین پوستی پشت ساق پا
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۳/۷
±
۹۸/۱
۰۸/۹
±
۱۳/۳

نتایج جدول ۴-۶ نشان می دهد ک
مترین میزان نمره چین پوستی سه سر بازو در گروه کاتا به میزان ۹۳/۷
میلیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۹۳/۱۱ میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی دو سر بازو در گروه کومیته به میزان ۳۳/۶میلیمتر و بیشترین آن در گروه
به میزان ۴۳/۶میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی تحت کتفی در گروه کاتا به میزان ۳۱/۱۲میلیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۵۸/۱۳میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی فوق خاصره ای در گروه کاتا به میزان ۴۵/۱۲میلیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۲۴/۱۳میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی شکم در گروه کاتا به میزان ۱۷/۱۲میلیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۱۸/۱۶میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی ران در گروه کاتا به میزان ۹۳/۸ میلیمتر و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۷۳/۱۲میلیمتر می باشد.
کمترین میزان نمره چین پوستی پشت ساق پا در گروه کاتا به میزان ۴۳/۷ میلیمتر و بیشترین آن درگروه کومیته به میزان ۰۸/۹ میلیمتر می باشد.
جهت درک بهتر شکل (۴-۵) ارائه شده است .

شکل ۴-۵ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(چین پوستی) قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۲-۳ توصیف ویژگی های شخصیتی
میانگین ویژگی های شخصیتی در قهرمانان کاراته ‌کای مرد در بخش کاتا و کومیته در جدول (۴-۷) ارائه شده است.
جدول ۴-۷ توصیف آماری میانگین ویژگی‌های شخصیتی در قهرمانان کاراته‌کای مرد در
بخش کاتا و کومیته بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی
شاخص
گروه
کاتا
(نمره)
کومیته
(نمره)
روان آزرده گرائی
میانگین
±
انحراف استاندارد
۶۸/۱۸
±
۸۱/۶
۴۰/۱۶
±
۲۲/۷
برونگرائی
میانگین
±
انحراف استاندارد
۶۷/۳۰
±
۰۷/۶
۷۵/۳۵
±
۳۹/۴
گشودگی
میانگین
±
انحراف استاندارد
۴۲/۲۷
±
۵۷/۲
۸۵/۳۳
±
۲۲/۴
موافق بودن
میانگین
±
انحراف استاندارد
۵۸/۳۰
±
۸۰/۳
۹۰/۳۰
±
۱۹/۵
با وجدان بودن
میانگین
±
انحراف استاندارد
۲۵/۳۹
±
۲۰/۴
۳۰/۴۰
±
۵۹/۴

نتایج جدول ۴-۷ نشان می دهد کمترین میزان نمره روان آزرده گرائی در گروه کومیته به میزان ۴۰/۱۶ ( نمره) و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان ۶۸/۱۸ (نمره ) می باشد.
کمترین میزان نمره برونگرائی در گروه کاتا به میزان ۶۷/۳۰ ( نمره) و بیشترین آن در گروه کومیته به میزان ۷۵/۳۵ (نمره ) می باشد.
کمترین میزان نمره گشودگی در گروه کومیته به میزان۴۲/۲۷ ( نمره) و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان۸۵/۳۳ (نمره ) می باشد.
کمترین میزان نمره موافق بودن در گروه کومیته به میزان۵۸/۳۰ ( نمره) و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان۹۰/۳۰ (نمره ) می باشد.
کمترین میزان نمره با وجدان بودن در گروه کومیته به میزان ۲۵/۳۹ ( نمره) و بیشترین آن در گروه کاتا به میزان۳۰/۴۰ (نمره ) می باشد.
جهت درک بهتر شکل (۴-۶) ارائه شده است .

شکل ۴-۶ میانگین ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته
۴-۳ تفسیر داده ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *