پایان نامه :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و مغز :

مغز انسان كارگاهي است كه انديشه ها و تصورات ما درآنجا شكل مي گيرد . شناخت ما نسبت به نحوة كارشرطي بيست سال گذشته به طرز شگفت آوري افزايشي داشته است . دراينجا پاره اي واقعيت ها و فرآيندهاي مغز و نقش آنها را درتوانايي هاي خلاق خود ملاحظه خواهيم كرد .

كارآيي شگرف مغز انسان از سازمان يافتگي يك نوع سيستم ويژه نشأت مي گيرد كه بي نظمي و آشفتگي ، نظم و ترتیب ايجاد مي كند ، اما بجاي تشخيص نظمي نوين، نظمي  كهنه اي را تحميل مي كند.

سيستم مغز زيست و بقا را ممكن مي سازد و اما ماجراجويي و ريسك را دشوار مي كند.

بنظر مي رسد بر حسب يك برنامه وسيع كاربردي ، مغز بعنوان سيستم حافظه تكراري ، تبعيض گر، خود بزرگ بين و در مرحله بعد سازمان يافته است . مانند هر سيستم ديگري، چنين سيستمي از ويژگيهاي كاربردي مختص خود برخوردار است . در نوع بخصوص اين سيستم عملكردي عالي دارد و در نوع ديگر عملكرد سيستم ضعيف است. ( دوبونو، ترجمه: رضا خاني ، 1376)

نيمكره چپ بخش آگاهتر و منطقي تر مغز به نظر مي رسيد كه فرآيندهاي منطقي وجود انسان را كنترل مي كند (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نيمكرة راست كه به صورت جايگاه تخيل، شوخ و مجموعه نگر مشاهده گرديد كه مشخصة آن ابهام و استعاره است . به اين ترتيب چنين نتيجه گيري شد كه خلاقيت  به نيمكرة راست مغز ارتباط دارد كه ما ظاهراً در محيط عادي كار خود استفاده بسيار اندكي از آن مي كنيم اگر فقط مي توانستيم بيشتر با نيمكرة راست مغز خود كار كنيم مطمئناً خلاقيت در وجودمان جاري مي شد اين استدلال وسوسه انگيز بود كه بسياري از مفسران عنوان مي كردند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره چپ مغز اطلاعات را بطور خطی, منطقی  و متوالی پردازش نموده و اساسا با اطلاعات شفاهی سر و کار دارد. نیمکره راست , اطلاعات را بطور غیر خطی, از طریق درک مستقیم (شهودی) و بطور همزمان پردازش نموده و با اطلاعات تصویری, شنوایی, عصبی و عاطفی سر و کار دارند (آقایی فیشایی, 1375).

متأسفانه تحقيقاتي كه از دهه 80 – 1970 آغاز شده است اين برداشت را تا حدي تار كرده است . واقعيت هاي آشكار شده بسيار پيچيده تر از قبل به نظر مي رسد و حتي مفسران معتبر نيز ديگر درباره كاركرد دقيق نيمكره هاي مغز اتفاق نظر ندارند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

شمار زيادي از پردازش هاي پيچيده اطلاعات و كاركرد مفاهيم در سراسر مغز پخش شده و توافق قريب به يقيني وجود دارد كه فعاليتهاي خلاق در مراحل مختلف با بسياري از اين كاركردها يا تمام آنها ارتباط پيدا مي كند .همچنين نبايستي اين واقعيت را از نظر دور داريم كه بسياري از فرآيند هاي پيچيده فكري براي تحقق خود به هر دو قسمت مغز نياز دارد . درك لطيفه مثال خوبي در اين زمينه است زيرا مستلزم آن است كه اطلاعات هم از جنبه واقعيت و هم از نظر احساسي پردازش شود .

تمايزديگري كه شايد به اندازه تقسيم مغزبه دو نيمكره مفيد باشد تمايز ميان بخش آگاه مغز و بخش كمتر آگاه يا كاملاً نا آگاه آن است (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

بنظر می رسد هنگامی که مغز اطلاعات را پرازش می نماید , اطلاعاتی که به صورت منظم و هماهنگ است و با عواطف مثبت مرتبط است توسط نیمکره چپ پردازش می شود و هنگامیکه اطلاعات دارای ویژگیهای متضاد و متناقضند و با عواطف منفی مرتبط می باشند توسط نیمکره راست پردازش می شوند (آقایی فیشایی, 1375).

كاركردهاي والاتر: خلاقيت با بسياري از كاركردهاي والاتر مغز ارتباط دارد .

برداشتها از عوامل كليدي كاركردهاي والاتر معرفتي ما است و بخشي از روشهايي را تشكيل مي دهد كه براي درك و پردازش حجم عظيم اطلاعات و تبديل آنها به موادي قابل هضم وعملي به كار مي بريم . ادراك ما از مشخصه هاي عمده اي است كه ما را از موجودات ديگر متمايز مي سازد .

اما مفاهيم و برداشتها از كجا سرچشمه مي گيرند ؟

آنها در نتيجه توانايي ما نسبت به عموميت بخشيدن به تجربيات و طبقه بندي انديشه هايمان حاصل ميشود ناگفته پيداست كه هريك ازما مفاهيم يا برداشتهاي خود را به روشهاي كاملاً ويژه اي شكل مي دهيم اين خود ، نوعي كاركرد خلاقيت ما است توانايي شكل دادن وتجديد تشكل اطلاعات ، تسلط بسيار حساسي بر محيط اطرافمان بوجود مي آورد  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

اگر شما مسئله اي را به صورت تحليلي و يا با نگاه بر آمار و ارقام حل مي كنيد و آن را در داخل فرمول منطقي يا فرآيند دنباله دار ( با توالي ) قرار مي دهيد . از سمت چپ مغز استفاده مي كنيد . اگر به دنبال الگوها و مقاديري هستيد كه تأثيرات حسي را در بردارد كه به شما يك ادراك شهودي از كل پديده اي مي دهد از سمت راست مغز استفاده كرده ايد (حائری زاده , 1381).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد