پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب  تیبیا استرس فراکچر در  دوندگان تفریحی مرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان:

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب  تیبیا استرس فراکچر در  دوندگان تفریحی مرد

استاد راهنما :

دکتر سعید  ایل بیگی

دکتر سعید میرزا نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : طرح پژوهش

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 4

۱-۲) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1) اهداف کلی پژوهش:……………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2) اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

1-5) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-6) محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… 10

1-7) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1)مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1-1)مبانی کلی آناتومیکی ناحیه ساق……………………………………………………………………… 12

2-2-1-1-1) درشت‌نی ……………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1-2) نازک‌نی ……………………………………………………………………………………………… 17

2- 2- 2 ( بیومکانیک دویدن ……………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-1 ( مراحل دویدن ………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2-2)الگوی دویدن …………………………………………………………………………………………… 21

2-2-4)کفش نهرین(آدیبست)……………………………………………………………………………………. 23

2-2-5) استرس فراکچر …………………………………………………………………………………………… 24

2-2-6)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 38

2-3)نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 41

3-2)طرح پژوهش و روش پژوهش: ……………………………………………………………………… 41

3- 3 ) مشخصات آزمودنی‌ها ………………………………………………………………………………. 41

3-3-1 ) جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 41

3-3-2) آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………. 41

3-3-2-1) شرایط عمومی ورود به آزمون ……………………………………………………………….. 41

3-4) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 42

3-4-1) متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………. 42

3-4-2) متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………… 42

3-5) پروتکل پژوهش ………………………………………………………………………………………. 43

3-6) تجهیزات و ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………. 44

3-6-1) ابزار اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها …………………………………………………………. 44

3-6-2) ابزار ثبت متغیرهای سینتیکی ……………………………………………………………………… 44

3-6-3) ابزار کنترل سرعت دویدن ………………………………………………………………………… 45

3-7) نحوه جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………….. 45

3-7-1) کفش‌های موردمطالعه………………………………………………………………………………. 46

3-7-1-1)کفش آدیداس……………………………………………………………………………………… 46

3-7-1-2) کفش نهرین(آدیبست)………………………………………………………………………….. 46

3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک………………………………………………………………………………. 47

3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته…………………………………………………………………………. 47

3-8) روش آماری……………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافته­های پژوهش

4-1)         مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2) توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………… 49

4-3)         آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………. 51

4-3-1) آزمون فرض اول………………………………………………………………………………………….. 51

4-3-2)             آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 52

4-3-3)             آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………….. 53

4-3-3-1) فرض چهارم…………………………………………………………………………………………… 54

4-3-3-2) فرض پنجم…………………………………………………………………………………………….. 56

4-3-3-3) فرض ششم…………………………………………………………………………………………….. 57

4-3-3-4) فرض هفتم……………………………………………………………………………………………… 58

4-3-3-4) فرض هشتم…………………………………………………………………………………………….. 59

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 62

5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها………………………………………………………….. 62

5-3) بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………….. 63

5-3-1) متغیرهای حداکثر نیروی غیرفعال عمودی و خلفی………………………………………………… 63

5-3-2) متغیرهای سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و خلفی……………………………………………. 65

5-3-3) متغیرهای زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی…………………………………….. 65

5-4) نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… 67

5-5) پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………. 68

پیشنهاد‌ها برای جامعه……………………………………………………………………………………………….. 68

پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………… 68

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………… 75

فهرست جداول

جدول شماره :3-1…………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافی آزمودنی‌ها…………………………………………………………………. 50

جدول 4-2 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………………………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 4-3 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول ‏0‑4. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی عمودی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن   54

جدول ‏0‑5. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سرعت بارگذاری نیروی قدامی- خلفی در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

جدول ‏0‑6. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………. 56

جدول ‏0‑7. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن……………………………………………………………………………………………. 58

جدول ‏0‑1. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی عمودی در مرحله اتکا در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

جدول ‏0‑2. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکای دویدن در دو نوع کفش      6

فهرست اشکال

شکل شماره1-1: کفش آدیداس……………………………………………………………………………………. 8

شکل شماره 2 -1: کفش نهرین(آدیبست)………………………………………………………………………… 8

شکل شماره 1_2(استخوان درشت‌نی )………………………………………………………………………….. 14

شکل شماره 2_2(نمای فوقانی درشت‌نی)……………………………………………………………………… 15

شکل (3-2) مراحل دویدن ……………………………………………………………………………………….. 20

شکل شماره(4_2) : نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در سه نوع الگوی دویدن………………………. 22

شکل شماره(5_2) توضیح شکل…………………………………………………………………………………. 24

شکل شماره(6_2):کفش نهرین مدل آدیبست…………………………………………………………………. 24

شکل 1_3: محیط آزمایشگاه و نحوه استقرار تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………… 44

شکل 2_3: دستگاه صفحه نیروسنج……………………………………………………………………………… 45

شکل شماره 3_3: دو نوع کفش آدیداس (ب) و نهرین (الف) مورداستفاده در پژوهش…………….. 4

چکیده:

مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم 84/8±30/85 کیلوگرم)، در شرایط یکسان، با کفشهای نهرین و آدیداس جداگانه عمل دویدن با سرعت کنترل شده را انجام دادند. نیروی عکس العمل زمین شامل حداکثر نیروهای عکس­العمل در دو جهت عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و در نهایت زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن با استفاده ازصفحه نیروسنج اندازه گیری شد. اطلاعات بدست امده با آزمون تی همبسته در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P<=0.05, Version20).

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه بین دو نوع کفش، در متغیرهای حداکثر نیروهای عکس­العمل عمودی و قدامی- خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای عمودی و قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل این نیروها در مرحله اتکای دویدن، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (P>0.05)، با وجود این، زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس­العمل عمودی زمین در کفش آدیداس 8%  بیشتر از کفش نهرین بود (P=0.01).

نتیجه‌گیری نهایی : بین دو نوع کفش آدیداس و نهرین بعنوان کفش های استاندارد و محلی در برخی از نیروهای اعمال شده به پا طی دویدن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین کفش نهرین می­تواند با ویژگی­های یکسان جذب نیرو و کاهش ریسک­فاکتورهای آسیبی دویدن با هزینه کمتر برای دوندگان تفریحی پیشنهاد شود.

1-1)مقدمه

دویدن یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های حرکتی است که در عصر حاضر با پیشرفت علم و فناوری فرهنگ ورزش به‌واسطه توصیه‌های پزشکی و افزایش و بهبود نگرش مردم به کیفیت زندگی افزایش‌یافته است، به‌طور مثال بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا دویدن را برای سرگرمی و اوقات فراغت خود انتخاب کرده‌اند. به‌طورکلی دویدن باعث فشار بر اندام تختانی به‌ویژه مچ و ساق شده که این امرمی‌تواند عامل بروز آسیب‌های ناشی از تکرار شود که شایع‌ترین این آسیب‌ها تیبیا استرس فراکچر است. همان‌طور که گفته شد در طول فعالیت‌های بدنی به‌ویژه دویدن، در مرحله تماس پا با زمین، همواره تحت تأثیر بار[1] و نیروهایی از طرف زمین بوده که این بار به‌وسیله اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین[2] می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

این‌طور به نظر می‌رسد که  کفش به‌عنوان اولین لایه حائل بین پا و زمین  یکی از موارد مورد توجه درزمینهٔ ارزیابی نیروهای عکس‌العمل زمین باشد، به‌عنوان نمونه، مطالعات، افزایش معناداری در عوامل مؤثر بر بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر را هنگام دویدن با پای‌برهنه در مقایسه با دویدن با کفش گزارش کردند.

بنابراین کفش نقش مهمی در کاهش این نیروها بر اندام تحتانی ایفا کند. با توجه به اینکه اکثر کمپانی‌های  معتبر داخلی و خارجی ادعاهای مختلفی مبنی بر مؤثرتر بودن محصولاتشان در کاهش نیروهای فوق‌الذکر مطرح کرده‌اند و ما در این پژوهش به بررسی برخی از این ادعاها .

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com