پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

استاد راهنما:

دكتر فرزین رضایی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3
1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4
1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4
1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5
1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5
1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5
1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5
1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5
1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8
2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8
2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10
2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11
2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12
2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14
2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15
2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15
2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………17
2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18
2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18
2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18
2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19
2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20
2-1-8) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22
2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26
2-2-1-1) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. 26
ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26
طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27
رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27
بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28
تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30
ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30
اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31
بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32
بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33
2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34
2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت…………….35

  • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
  • مرحله رشد   ……………………………………………………………………………………………… 36
  • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
  • مرحله افول یا سكون   ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36
2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37
2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37
2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42
2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44
2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44
2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50
3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50
3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51
3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51
3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51
3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51
3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51
3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52
3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52
3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52
3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52
3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53
3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54
3-10) محاسبه متغیر ها با بهره گرفتن از داده های تحقیق……………………………………………………..55
3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55
الف) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی پنمن…………………………………………………………….55
ب) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………56
ج) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز…………………………………………………………………56
3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57
3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57
3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58
3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58
3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58
3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58
3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59
گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59
گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59
گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60
الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60
ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60
3-12)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63
4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65
4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65
4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65
4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70
4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82
5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82
5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83
5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87
منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111
فهرست اشکال و جداول
جدول 2-1)تفاوت‌های بین شركت­های دردوران رشد و شركت­های دردوران پیری…………..34
شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35
جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54
جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54
جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63
جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64
جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64
جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64
جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65
جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66
جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67
جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67
جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68
جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69
جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69
جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71
جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71
جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72
جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73
جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74
جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74
جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75
جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76
جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77
جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78
جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78
جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79
جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84
جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84
جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84
جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85
جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88
جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89
جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89
جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91
جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93
جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95
جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97
جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99
جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101
جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103
جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105
چکیده:
در­این­پژوهش­،­رابطه­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­بررسی­شده­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام­با­استفاده­از­3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .
1-1)مقدمه:
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.
با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با بهره گرفتن از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***