پایان نامه ارشد روانشناسی تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

3-2- انواع متغیرها

3-2-1- متغیرپیش بین

احقاق حق جنسی

3-2-2- متغیرهای  ملاک

رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری

3-2-3- متغیرهای تعدیل­گر

شغل همسر، میزان تحصیلات همسر

 

3-2- جامعه آماری:

در این پژوهش جامعه آماری شامل 300 نفر از زنان مراجعه کننده به 7 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان در سال 1389  بود.

3-3- نمونه آماری :

دراین پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است و تعداد افراد نمونه تحقیق 300 نفر می باشد.

3-4- روشهای جمع آوری داده ها :

برای جمع‌آوری اطلاعات و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق محقق به روش میدانی با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان و با روش نمونه‌گیری در دسترس پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت که توسط دیوید هالبرت در سال 1990 برای سنجش میزان احقاق حق جنسی در زنان تعامل نگر مشتمل بر25 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت ساخته شده است. در همه سوالات این پرسشنامه به جز سوالات 13، 14، 20  که نمره گذاری آنها برعکس می شود، در بقیه سوالات گزینه “همیشه” نمره 1 و گزینه “هرگز” نمره 5 می گیرد، بنابراین دامنه نمرات بین 125-25 می باشد. نقطه برش در این پرسشنامه 80 می باشد، به عبارتی فردی که نمره پایین تر از 80 بگیرد ،  یعنی احقاق حق جنسی او پایین است.در این پرسشنامه سوالات 1 تا 6 و 8، 9، 11، 12، 21، 25 مربوط به مولفه ابراز عواطف و احساسات جنسی و سوالات 7، 10، 13 تا 20 ، 22، 23، 24 مربوط به مولفه روابط جنسی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان