پایان نامه با موضوع:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقیت در مکاتب روانشناسی :

مکتب روانکاوی : عده ای ازروانشناسان معتقدند : خلاقیت نتیجه تعارضی است که در ضمیر ناخودآگاه یا من ایجاد می شود . به این معنی که اگر من بتواند راه حلی برای این تعارض پیدا کندکه با ضمیر ناخود آگاه نیز هماهنگ باشد منجر به خلاقیت می شود واگر نتواند ، منجر به بیماری روانی می گردد . بنابر این از دیدگاه روانکاوی ، خلاقیت و بیماری روانی ازیک منبع نشأت می گیرند . با این تفاوت که فرد خلاق بر ناخودآگاه خویش کنترل معقولی دارد ، اما بیمار درکنترل رفتار ناخود آگاه خویش دچارافراط و تفریط شدیدی می شود .فروید معتقد است اثرخلاقه به وسیله کشمکش های لاینحل برانگیخته می شود و تفکر خلاق تحت تأثیر فرآیند اولیه تفکر[1] که غیر منطقی ، ابتدایی و مرتبط با نهاد و ناخود آگاه انسان است ، می باشد ، نه فرآیند ثانویه تفکر[2] که منطقی ، واقع گرا و مرتبط با ضمیر خود آگاه است  (صمد آقایی ، 1383 ).

دیدگاه فروید بر خلاقیت ، نوعی رفتار دفاعی است . در واقع فرد برای ارضای سائقه های خاصی دست به خلاقیت می زند تا تعادلی که آن سائق را به هم زده است دوباره برگرداند . روانکاوان جدید تا حدی افکار فروید را تعدیل کردند آنها معتقدند افراد خلاق در عین استفاده از ناخود آگاه خویش ، مغلوب آن نمی گردند و این نشانگر « خود » مطمئن و منعطف آنهاست . روانکاوان جدید معتقدند که خلاقیت از ذهن نیمه آگاه نشأت می گیرد . زمانی که خود فعالیتی ندارد .ذهن نیمه آگاه مشغول است نیمه آگاه برای مدتی باید از آگاه و ناخود آگاه آسوده باشد تا به جمع آوری ایده های تازه بپردازد و خلاقیت ظهور یابد(  مقصودی ,1384).

فروید در مورد منبع و خواستگاه خلاقیت نظریاتی دارد که عبارتند از :

– منبع خلاقیت همان تضاد است .

– خلق افکار و اندیشه های تازه در تقلیل اضطراب ناشی از تضاد تأثیر دارد .

– تفکر خلاق شکل عالی تخیلات آزاد و بازیهای دوره کودکی است .

– فرد متکبر و خلاق معمولاً افکار و عقاید تازه را می پذیرد در صورتیکه افراد عادی و غیر خلاق اینگونه افکار را عقب می رانند

تجربیات دوران کودکی در پیدایش افکار و اندیشه های تازه کاملاً تأثیر دارد . این افکار ادامه همان                                              تجربیات یا جانشین آنهاست ( مقصودی 1384 ).

تفکر خلاق بوسیله روانکاوان و روانشناسان خلاقیت ، نوعی فرایند قهقرایی  و پست تر از فرایندهای فکری و منطقی تلقی می گردید. عقیده ارنست کریس [3] درباره سیر قهقرایی در خدمت نفس به نحوی گسترده به عنوان یک دستاورد مهم برای توجیه خلاقیت مورد قبول قرار داشت. لارنس کوبی [4] بر پایه فرمولاسیون کریس ، تاکید داشت که قسمت نیمه آگاه ، نه قسمت ناخودآگاه موجب خلاقیت است. (تورنس [5]، ترجمه: قاسم زاده ، 1381)

در هنگام فرمولاسیون کوبی تا بحال تعدادی از روانکاوان ایده هایی تدوین کرده اند که از قهقرایی بودن خلاقیت به  دور بوده است . سیلوا آریتی خلاقیت را به عنوان سنتز سحر آسا شرح داده است . این سنتز سحرآسا بصورت اتصال نیروهای درونی غیر منطقی مغز ناخودآگاه با مکانیزمهای منطقی خودگرا و ادراکی مغز آگاه تشریح گردیده است. (تورنس ، ترجمه: قاسم زاده ، 1381)

1.Primary   Process   Thinking

  1. Secondary Process Thinking

[3] Ernest kris

[4] Low renc kubie

[5] Torance

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد