پایان نامه با موضوع رابطه بين خوداثربخشي کارکنان با تعهدسازماني

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي بيل هارلي[1]

براساس پژوهش هايي که هارلي در سال 1997 انجام داد، بسياري از تعاريف بيان شده در خصوص توانمندسازي فاقد تعريف دقيقي از معنا در کاربرد است .

هارلي به نقل از کانينگهام معتقد است که پيشينيان همواره به توانمندسازي به منزله يک پديده قابل قبول عمومي نگريسته و نگاهي سطحي و نه منتقدانه به موضوع داشته اند . وي معتقد است توانمندسازي نوعي راهبرد است که بر پايه ان مدير مي تواند تعهد کارکنان را درقبال اعطاي مقداري کنترل به آنان به دست آورد.

همچنين جوهره توانمندسازي ، تغيير در نحوه توزيع و اعمال قدرت در درون سازمان است و قدرت نيز يکي از مولفه هاي تعريف عنصر مديريت است .قدرت مولفه اي است پيچيده ، ولي در توانمندسازي مي توان قدرت را کنترل بر چگونگي توليد دانست . به نظر هارلي ، قدرت متاع يا کالايي در جيب يک مدير نيست که آن را بتوان همانند پول به ديگري داد ، بلکه قدرت در ساختار سازماني و الگوهاي آن نهفته و مستتر است .هارلي در تشريح اين موضوع ، مهم ترين عنصر در ساختار را سلسله مراتب مي داند و بر اساس ديدگاه هاي کلاوسون معتقد است که سلسله مراتب ، کليد اصلي کنترل مديريتي و هماهنگي توليد و نيز مهم ترين عامل در تعريف قدرت در سازمان است .

به نظر او ديوان سالاري خصوصيتي کليدي در سازمانهاي مهم امروزي است .در حالي که سازمان با ساختار عمودي ، به صورت ستون فقرات سازمانها باقي مانده است .اشتباه نخست طرفداران سازمانهاي غير ديوان سالار ، اعتقاد آنان بر چايگزيني تقسيم بندي عمودي رابطه رئيس و مرئوس با گونه هاي افقي هماهنگي است ؛ در صورتي که ساختار عمودي به صورت ستون فقرات سازمانها باقي مانده است .

هارلي همانند فوي [2]  بر اهميت قدرت در توانمندسازي و نقش مديران در اعطاي اين قدرت تاکيد دارد و به مديران توصيه مي کند تا کارکنان را در اين قدرت سهيم کنند .

[1] Bill Harley

[2] Foy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت