پایان نامه روانشناسی با موضوع:رابطه بين خوداثربخشي کارکنان با تعهدسازماني

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي رايلي ، بنتلي ولين [1]

رايلي ، بنتلي و لين در سال 2003 ، با اعتقاد به اهميت توانمندسازي و نقش آن در موفقيت سازمان به جنبه هايي از توانمندسازي پرداخته اند که اغلب ناديده گرفته مي شوند .اين سه پژوهشگر ارتباط ميان توانمندسازي و موفقيت را در پروزه هاي تکميل محصول جديد در 212 پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار داده و همواره دو پرسش اصلي را مطرح کرده اند :

 

  • آيا توانمندسازي در تمامي انواع پروژه هاي تکوين محصول جديد مطلوب است ؟
  • آيا توانمندسازي بيشتر مي تواند لزوماً موثرتر باشد؟

 

اين سه پژوهشگر با اشاره به پژوهش هاي پيشين ، سه خصوصيت اصلي توانمندسازي را کارايي (سرعت) ، نوآوري و تعهد دانسته و هر يک را به شرح زير تفسير کرده اند :

  • کارايي و سرعت

رايلي ، بنتلي و لين کوتاه شدنمسير تصميم گيري در سازمانهاي توانمند را عنصر متمايز اين دسته از سازمانها در مقايسه با سازمانهاي سنتي مي دانند و آنتوني و مک کي[2] مديريت سنتي را مديريت برادر بزرگتر[3] مي نامند .به اعتقاد آنان کوتاه شدن زنجيره تصميم گيري به معناي کوتاه شدن زنجيره تکوين محصول است .

 

  • نوآوري

رايلي ، بنتلي و لين مدل هاي سنتي مديريت پروزه را به لحاظ تاخير فراوان در تصميم گيري مانع بزرگي بر سر نوآوري مي دانند .در مقابل ، توانمندسازي يا حذف لايه هاي سازماني و اعطاي حق تصميم گيري به کارشناسان درگير در کار پروژه را موجب ترغيب نوآوري در سازمان تلقي و تغيير در مدل هاي سنتي را در اکثر موارد نوعي ضدانگيزه در نوآوري قلمداد مي کنند.

[1] Reily,Bentley & Lynn

[2] Anthony & Mackay

[3] Big Brother Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت