پایان نامه روانشناسی ب–بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

مکتب انسانگرا:

انسان گرایی از جمله مکاتبی است که به خلاقیت توجه خاصی نموده است . انسان گرایان خلاقیت را تنها به امور خارق العاده نسبت نمی دهند .

آنها معتقدند خلاقیت نه تنها دست آوردها ، بلکه فعالیتها ، فرآیندها و نگرش ها را هم در برمی گیرد . انسان گرایی تأکیدخاصی برارتباط خلاقیت یا سلامت روانی ، خود شکوفایی و کمال انسان دارد ؛چنانکه مازلو[1] اعتقاد دارد این رابطه به قدری عمیق است که میتوان گفت : این واژه ها مفهوم واحدی دارند .راجرز معتقد است : انگیزه اصلی خلاقیت ،گرایش انسان به فعال ساختن خویشتن ، کشش به سوی گسترش ، رشد، پختگی ،گرایش به آشکار سازی و به کارانداختن همه قابلیتهای ارگانیسمی خویشتن است .بنابر این فرد خلاق کسی است که استعداد بالقوه انسان بودنش کامل است (حسینی, 1381).

برمبنای نظریه انسان گرایان شرایط درونی خلاقیت را نمی توان تحمیل کرد.

همانگونه که نمی توان تحمیل کردکه بذرکاشته شده را به زور رشد داد . برای رشد خلاقیت بایدبا ایجاد شرایط بیرونی امکان ظهورتوانایی بالقوه افراد را فراهم نمود . شرایط اصلی دراین زمینه آزادی وامنیت روانی است .آزادی کامل زمانی محقق می گردد که فرد درباره آنچه درعمیق ترین قسمت خویشتن خود هست بیندیشد ، احساس کند و همان باشد  (حسینی, 1381).

برای خودشکوفایی چندشرط لازم است ،که برای خلاقیت نیزاین شروط ضروری است :

1- آزادی از قید و بندهای اجتماعی ( عادت )

2- عدم آشفتگی و نگرانی از عدم ارضاء کامل نیازهای پایین تر

3- اعتماد به خود و دیگران و دوست داشتن ، دوست داشته شدن

4- خود آگاهی ، آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش

بسیاری از مدیران عقیده مازلو را که عالیترین انگیزش انسان ، نیاز به خود شکوفایی یا منبع بالقوه رضایت شغلی است ، پذیرفته اند ( مقصودی, 1384 ).

تعریف آفرینندگی ازنظر راجرز : عبارت است ازظهوریک فرآورده و ارتباطی نوظهور در عمل ،که ازیک سو از بی همتایی فرد سرچشمه می گیرد واز دیگر سو از مواد ، رویدادها ، مردم ،یا اوضاع و احوال زندگی او .انگیزه اصلی آفرینندگی ظاهراً همان گرایش است که ما آن را بگونه ای بسیار ژرف ، به صورت نیروی شفا بخش درروان درمانی کشف کرده ایم .گرایش انسان در به فعلیت در آوردن خویشتن ، تا نیروی بالقوه خود شود .

این گرایش در هر فردی وجود دارد و تنها در انتظار شرایطی مناسب برای رها شدن وآشکار گردیدن است . همین گرایش ارگانیسم به ایجاد پیوندهای با محیط و تلاش برای به کمال رساندن خویشتن است ، که انگیزه اصلی برای آفرینندگی را به وجود می آورد . جوهر اصلی آفرینندگی ، نوظهور بودن آن است . هنگامی که فرد نسبت به همه تجربه های خویش باز است ، در آن حال رفتارش آفریننده خواهد بود و می توان اطمینان داشت که آفریننده ذاتاً زنده باشد (  مقصودی 1384).

2.Maslow

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد