پایان نامه ارشد: پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس – فروش …

دانلود پایان نامه

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
    • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10