دانلود پایان نامه ارشد: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب -پایان …

دانلود پایان نامه

فصل اول کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 3

3-1 ضرورت و اهمیت پژوهش…. 4

4-1فرضیه های پژوهش…. 5

5-1 متغیر های پژوهش…. 5

6-1 هدف پژوهش…. 5

7- 1 سؤالات پژوهش…. 6

8-1 تعاریف مفهومی متغیرها 6

9-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 6

فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش

1-2 ادبیات پژوهش…. 8

1-1-2 تعریف استرس…. 8

2-1-1-2 واکنش به فشار روانی( استرس) 9

1-2-1-1-2 واکنش جسمانی.. 10

2-2-1-1-2 واکنش شناختی.. 10

3-2-1-1-2 واکنش رفتاری… 11

4-2-1-1-2 واکنش عاطفی – هیجانی.. 11

3-1-1-2 نظریه های استرس و فشار روانی.. 12

1-3-1-1-2 نظریه های زیستی.. 12

2-3-1-1 -2 نظریه ضعف جسمانی.. 12

3-3-1-1-2 نظریه واکنش اختصاصی.. 12

4-3-1-1 -2 نظریه های روان کاوی… 13

4-1-1-2 اثرات جسمانی استرس…. 13

5-1-1-2 اثرات استرس بر کنشوری های فرد. 14

1-2-1-2 تعریف اضطراب… 14

3-2-1-2 انواع اضطراب از نظر ویژگی های فردی… 15

4-2-1-2 دیدگاه های نظری اضطراب… 16

1-4-2-1-2 دیدگاه فرهنگی- اجتماعی.. 16

2-4-2-1 -2 دیدگاه زیست شناختی.. 16

3-4-2-1-2 دیدگاه شناختی نگر. 16

4-4-2-1-2 دیدگاه رفتاری نگر. 17

5-4-2-1 -2 دیدگاه های انسانی نگر و هستی نگر. 17

6-4-2-1-2 دیدگاه روان پویایی.. 17

5-2-1 -2 نشانه های اضطراب در سطوح مختلف… 18

2-3-1-2 اهداف سلامت روان.. 19

3-3-1-2 اصول سلامت روانی.. 20

4-3-1 -2 مفهوم سلامت روان.. 23

5-3-1-2 مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف… 24

6-3-1-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان.. 25

7-3-1 -2 مفهوم سلامت روان در نظریات روان کاوی… 25

1-7-3-1-2  نظریه زیگموند فروید.. 25

2-7-3-1-2 نظریه کارل یونگ…. 26

8-3-1 -2 مفهوم سلامت روان در نظریه های روانی- اجتماعی و زیستی – روانی.. 27

9-3-1-2 مفهوم سلامت روان شناختی در نظریات گشتالتی.. 30

1-4-1 -2 تنظیم شناختی هیجان.. 31

2-4-1-2 تنظیم هیجان و سلامت… 32

3-4-1-2 مفهوم واکنش هیجانی و تنظیم هیجانی.. 33

4-4-1-2 هیجان و نظم جویی هیجان.. 34

5-4-1-2 تفاوت های فردی در نظم جویی هیجان.. 35

6-4-1-2 رویکردهای مداخله در مشکلات هیجانی از طریق آموزش نظم جویی هیجان.. 36

7-4-1-2 رابطه نظم جویی هیجان و آسیب روانی.. 37

8-4-1-2 رابطه نظم جویی هیجان و استرس و اضطراب… 38

2-2 پیشینه پژوهش…. 39

فصل سوم روش شناسی پژوهش

1-3 طرح پژوهش…. 44

2-3 جامعه نمونه و روش نمونه گیری… 44

3-3 شیوه اجرای پژوهش…. 44

4-3 ابزار پژوهش…. 44

5-3 روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. 47

6-3 پایایی و روایی مقیاس سلامت عمومی.. 48

7-3 روش تجزیه و تحلیل  داده ها 49

فصل چهارم یافته ها

1-4 مقدمه. 51

2-4  تحلیل توصیفی داده ها 51

3-4  تحلیل استنباطی داده ها 56

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه. 61

2-5 بحث و تبیین یافته های پژوهشی.. 62

3-5 محدودیت ها 62

4-5 پیشنهاد پژوهشی.. 62

5-5 پیشنهاد کاربردی… 63

منابع فارسی.. 65

منابع انگلیسی.. 68

پیوست… 71

چکیده انگلیسی.. 81

 

فهرست جداول

جدول 1-3همبستگی های بین زیر مقیاس ها و مقیاس کلی GHQ.. 47

جدول2- 3  نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی.. 48

جدول 1-4 :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش…. 51

جدول 1-4 :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش…. 51

جدول2-4 :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش…. 52

جدول2-4 :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش…. 52

جدول 3-4:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش…. 53

جدول 3-4:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش…. 53

جدول  4-4 :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش…. 54

جدول  4-4 :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش…. 54

جدول 8-4 ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، استرس و سلامت روان.. 56

جدول 9-4  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. 57

جدول 10-4 ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، اضطراب و سلامت روان.. 58

جدول 11-4  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها 52

نمودار 1-4 :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها 52

نمودار 2-4 :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها 53

نمودار 2-4 :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها 53

نمودار 3-4 شیب خط رگرسیون.. 57

نمودار 4-4 شیب خط رگرسیون.. 59