پیامدهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است که آیا فعالیت های آموزشی معلّم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی، از این تعریف معلوم می شود که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مستلزم دو اقدام اساسی است: 1. تعیین هدفهای آموزشی 2. سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان (سیف، 1390).

 

2-1-6- پیامدهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

معلم در اجرای روش های ارزشیابی نه تنها از کم و کیف یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان اطلاع حاصل می کند و معلوم می سازد که یاد گیرندگان در رسیدن به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده تا چه حد موفق بوده اند، بلکه بر میزان موفقیت خود در پیاده کردن طرح آموزشی اش نیز اطلاع حاصل می کند. پس از انجام سنجش عملکرد و ارزشیابی از فعالیت های آموزشی، اگر معلوم شد که اکثریت یادگیرندگان در دستیابی به حداکثر هدف های آموزشی توفیق نیافته اند، علت آن را باید در میان موارد زیر جستجو کرد:

1- یادگیرندگان ناموفق  برای یادگیری هدف ها، انگیزش کافی نداشته اند.

2- یادگیرندگان ناموفق برای یادگیری هدف های آموزشی آمادگی لازم نداشته اند.

3- آموزش معلّم از کیفیت خوبی برخوردار نبوده است.

با رسیدگی به جزئیات مشکلات بالا و تشخیص علل مربوط به آنها، معلّم باید از طریق تجدید نظر در مراحل مختلف طرح آموزشی خود، روشهای آموزشی و … به رفع آن مشکلات بکوشد (سیف، 1390).

 

2-1-7- انگیزه پیشرفت تحصیلی

انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت یکی از نیازهای اجتماعی است که به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف بسیاری از انگیزه ها، ماهیت انگیزه پیشرفت مورد توافق صاحبنظران است. افرادی که واجد این انگیزه هستند تمایل شدید به بهبود و تکمیل تکالیف و عملکردهای خود دارند، این افراد تکلیف مدار هستند و ترجیح می دهند در تکالیفی کارکنند که در آنها چالش باشد و نیز دوست دارند عملکرد آنها یا از طریق مقایسه با عملکرد دیگران و یا با استفاده از استانداردهای موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. انگیزه پیشرفت عبارت است از یک رفتار تکلیف مدار که در آن فرد تمایل دارد مطابق بعضی معیارهای وضع شده درونی یا بیرونی ارزیابی شوند، این انگیزه شخص را بر می انگیزد که با دیگران رقابت کند تا به ملاک های برتری دست یابد. انگیزه یک میل انگیزشی است که شامل عکس العمل های مثبت و منفی به هدف پیش بینی شده است که در پاره ای شرایط شامل رقابت کردن با دیگران برای رسیدن به سطح مشخص برتری است. به عبارت دیگر انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایش همه جانبه که با ارزیابی عملکرد همراه است. انگیزه موفقیت لزوماً تلاش برای کمالات قابل مشاهده همچون کسب نمرات عالی در امتحان یا موفقّیت مناسب اجتماعی و با حقوق بالا نیست، هر چند ممکن است شامل این ها نیز بشود، بیشتر نگرشی است نسبت به موفقّیت هایی که مهم هستند تا کمال فی نفسه (احمدنژاد، 1379).