ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

یوسف گرشاسبی
سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
سپاسگزاری
پس از حمد و سپاس پروردگار متعال بر خود لازم می دانم بدین وسیله از زحمات گرانقدر جناب آقای دکتر محمد رحیم نجف زاده استاد راهنمای گرامی ام که با راهنمایی های بی وقفه و با دقت نظر فراوان، در تمام مراحل انجام پایان نامه مرا یاری نمودند، و همچنین از مساعدت های بی دریغ جناب آقای دکتر کریم صالح زاده استاد مشاور محترم که با مشاوره های خود همواره راه گشای بنده در تدوین پایان نامه بودند، سپاسگزاری می نمایم.
جا دارد از محبت های فروان جناب آقای دکتر محسن شیر محمد زاده مدیر گروه محترم تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان که در این دوره تحصیلی نسبت به اینجانب داشتند تشکر نمایم.
در اینجا لازم است از راهنمایی های ارزنده استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد تقی اقدسی به جهت پیشنهاد و تدوین موضوع پایان نامه سپاسگزاری نمایم.
هچنین وظیفه خود می دانم از جناب آقای علی رضا سمندر ریاست محترم فدراسیون کاراته و جناب آقای محسن آشوری دبیر پرتلاش فدراسیون و همچنین مربیان گرامی تیم ملی آقایان دکتر سعید نیکوخصلت، مسعود رهنما، شهاب سلطانی، مهدی جعفری و مازیار فرید خمامی و اعضاء تیم ملی کاراته به جهت همکاری ‌های مستمر برای انجام مراحل مختلف تحقیق، تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و سر بلندی این عزیزان را در تمامی عرصه ها از خداوند متعال خواستار می باشم.
و در پایان از جناب آقای دکتر مجید باغدارنیا که تجربیات ارزنده خود را جهت تدوین بهتر پایان نامه در اختیار اینجانب قرار دادند کمال تشکر را دارم.

تقدیم به
استاد گرانقدرم جناب آقای گودرز کمانگیر مربی عزیز و گرامی ام که همیشه با راهنمایی های پدرانه و دلسوزانه خود بهترین راه گشا در تمامی مراحل زندگی ام بوده و هستند.
خداوند متعال عمر طولانی همراه با عزت و برکت به ایشان عطا فرماید، انشاء ا….

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳ سوالات اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸-۱-۱۱۱۱This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۹ محدوده‌ها و یا قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۹-۱ محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………….۹
۱-۹-۲ محدودیت خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰ تعریف اصطلاحات و واژگان (مفهومی، عملیاتی)………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۱ ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۲ ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰-۳ قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰-۴ کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۰-۵ کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰-۶ مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۰-۷ قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۰-۸ قهرمانان کومیته…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
عنوان فهرست مطالب صفحه

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱ پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱-۱ تعریف پیکرسنجی……………………………………………………………………
…………………………………۱۵
۲-۲-۱-۲ تاریخچه پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………..۱۵ Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.
۲-۲-۱-۳ پیکرسنجی ورزشی …………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱-۴ نقاط قابل اندازه گیری در پیکر سنجی ورزشی………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۱-۵ ابزارهای استاندارد پیکرسنجی………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۲-۱ تعریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………….۲۰
Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاریخچه شخصیت شناسی …………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۲-۳ عوامل ایجاد کننده شخصیت……………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۲-۴ برخی نظریه های مربوط به شخصیت…………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲-۵۲-۱-۲ نظریه ویژگی های شخصیت……………………………………………………………………………………….۲۲
۲۲۲۲-۲-۲-۶ شخصیت و انتخاب رشته ورزشی………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۲-۷ روش های ارزیابی شخصیت………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۲-۸ ابعاد پنجگانه اصلی برای درک شخصیت………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۳ قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-۱ تعریف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-۲ تعریف قهرمان ورزشی………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۴ کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۴-۱ تعریف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-۲ کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …۲۶
۲-۲-۴-۳ تاریخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۴-۴ تاریخچه کاراته در ایران ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

۲۷
عنوان فهرست مطالب صفحه

۲-۲-۴-۵ سبک های کاراته …………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۴-۶ نمادها و نشان های سبک ها ی کاراته. ………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۴-۷ فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۵ کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۵-۱ تعریف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۶ کومیته………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۶-۱ تعریف کومیته…………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۷ مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۷-۱ مسابقات کتاریخچه کاراته جمهوری اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *