,","

دانلود پایان نامه

به گام بعد می رویم. در غیر این صورت به گام ۶ می رویم.
گام ۳ : j^*=argmin({cc(i^*,j) , j= ,…,J}) مرکز توزیع j^* به علت داشتن کمترین هزینه کل تأمین همه نیاز مشتری i^* ، برای خرید مشتری i^* انتخاب می شود.
گام ۴ : مقادیر vv , z , y , q , M و همچنین ظرفیت باقیمانده از مرکز توزیع به هنگام می شود.
گام ۵ : تا زمانی که مرکز j^* قادر به تأمین نیاز یک مشتری باشد، مشتری ها با اولویت کمترین هزینه از این مرکز خرید می کنند و vv , y , q , M به هنگام می شوند و سپس به گام ۲ می رویم.
گام ۶ : برگرداندن خروجی ها و پایان.
برای درک بهتر این الگوریتم مثال زیر را حل می کنیم :
فرض کنید ۴ مشتری، ۳ مرکز توزیع و ۲ نوع محصول داریم و تقاضای مشتریان، هزینه های خرید و ظرفیت مراکز به شرح زیر است :
d=[■(■(۲@۰)&■(۱۰@۵)@■(۶@۷)&■(۰@۳))] W=[■(۲۰&۱۵&۲۱)] c( : , : , 1 )=[■(■(۱@۲@۳)&■(■(۴&۲)@■(۳&۱)@■(۱&۳))@۳&■(۲&۲))] c( : , : , 2 )= [■(■(۳@۳@۴)&■(■(۲&۱)@■(۲&۴)@■(۱&۳))@۲&■(۲&۳))]
ماتریس cc هزینه کل خرید مشتریان را از مراکز توزیع در بر دارد برای مثال درایه سطر سوم و ستون دوم آن با توجه به تقاضای مشتری سوم و هزینه های واحد خرید او از مرکز توزیع دوم به این شکل بدست می آید :
cc_(“c” ,””” )=(d_(“_” ,”,” ))c_(“_” ,”,” ,”,” ))+( d_(“_” ,”,” ))c_(“_” ,”,” ,”,” ))=())))+())))=)
به همین ترتیب بقیه درایه های آن محاسبه می شوند :
cc= [■(■(۳۲@۱۵@۱۸)&■(■(۲۸&۱۴)@■(۱۰&۲۰)@■(۶&۱۸))@۲۷&■(۲۰&۲۳))]
همان طور که قبلا گفتیم کروموزوم این مرحله یک جایگشت تصادفی از اعداد ه تا I است. در اینجا فرض کنید کروموزوم زیر را داریم :
vv=[4 3 1 2]
با این مفروضات تکرار های الگوریتم را برای این مثال اجرا می کنیم :

تکرار اول :
i^*== , j^*=argmin({cc(=,j) , j= ,…,,})=argmin(}},,,,,,)=)
z_z== , y_(“y” ,””” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=)) , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)++== , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)+++
〖vv〗__== , W__=W___(q_(“_” ,”,” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” ))=)))((+++)=)
هنوز مرکز توزیع سوم قادر به ارائه خدمات به دو مشتری ۲ و ۳ می باشد پس تا جایی که ظرفیت داشته باشد خدمات به مشتریان را ادامه می دهیم :
i^*=argmin({cc(i,*) ) i= ,,})=argmin(}},,,)=)
y_(“(” ,”,” )=) , q_(“(” ,”,” ,”,” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=” , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“(” ,”,” ,”,” )=)++== , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=””++===
〖vv〗__== , W__=W___(q_(“(” ,”,” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” ))=””((++)=)
ظرفیت باقی مانده مرکز توزیع ۳ به کمتر از حدی رسیده است که بتواند نیاز یک مشتری دیگر را نیز تأمین نماید، پس به گام دوم باز می گردیم و تکرار دیگری را شروع می کنیم.
تکرار دوم :
i^*== , j^*=argmin({cc(=,j) , j= ,,})=argmin(}},,,)=)
z_z== , y_(“y” ,””” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=) , M_(“(” ,”,” )=M_(“(” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)++== , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)++==
〖vv〗__== , W__=W___(q_(“_” ,”,” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” ))=)))((++)=))
ده واحد از ظرفیت مرکز توزیع ۲ باقی مانده است که می تواند به مشتری دیگری خدمات ارائه دهد :
i^*=argmin({cc(i,=) ) i= })=argmin(}})=)
y_(“(” ,”,” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=) , q_(“_” ,”,” ,”,” )=) , M_(“(” ,”,” )=M_(“(” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)++== , M_(“M” ,””” )=M_(“M” ,””” )+q_(“_” ,”,” ,”,” )=)++==
〖vv〗__== , W__=W___(q_(“_” ,”,” ,”,” )+q_(“_” ,”,” ,”,” ))=)))((++)=)
نیاز همه مشتریان تأمین شده و همه ژن های کروموزوم مقدار صفر گرفته اند و شرط توقف برقرار است، نتایج به شرح زیر می باشد :
z=[■(۰&۱&۱)] , y=[■(■(۰@۰@۰)&■(■(۰&۱)@■(۱&۰)@■(۰&۱))@۰&■(۱&۰))] , q( : , : , 1)=[■(■(۰@۰@۰)&■(■(۰&۲)@■(۰&۰)@■(۰&۶))@۰&■(۷&۰))] , q( : , : , 2)=[■(■(۰@۰@۰)&■(■(۰&۱۰)@■(۵&۰)@■(۰&۰))@۰&■(۳&۰))] , M=[■(۰&۰@■(۷@۸)&■(۸@۱۰))]
vv=[ 0 0 0 0 ] , W=[ 20 0 3 ]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *