نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام
فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکینم:
۱-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مثائبه های غیر علمی می‌آلایند.
۲-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
۳-اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۴-اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
۵-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
۶-اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
۸-اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۹-اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

بسمه تعالی
دانشکده حقوق
************************************
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱
کد شناسایی پایان نامه : ۱۰۱۲۰۸۰۷۹۲۲۰۵۷
عنوان پایان نامه : مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
نام و نام خانوادگی دانشجو : رضا ساده
شماره دانشجوئی : ۹۰۰۷۵۵۱۴۲
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
تاریخ شروع پایان نامه :۶/۳/۹۲
تاریخ اتمام پایان نامه : ۲۳/۶/۹۳
استاد راهنما : جناب آقای دکتر نجات‌الله جورابراهیمیان
آدرس و شماره تلفن : شهریار- خیابان مصطفی خمینی- مجتمع آسمان- واحد ۷ * ۰۹۱۲۳۳۸۸۵۴۷
چکیده : این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران

نظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………………………………………………۶
مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………………………………………………………۱۷
گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
الف- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
ب- نظر مخالفین………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
گفتار دوم- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………
………………………………………………..۳۰
گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر…………………………………………………………………………………………………………..۳۲
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر……………………………………………………………………………..۳۳
فصل اول – مبانی حقوقی قاعده…………………………………………………………………………………………………………………۳۴
الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
ب- عمل غیر مشروع…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
ج- منفعت ایجاد شده………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
د- قواعد عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۳۸
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
بند اول- دارا شدن مدیون…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
الف- دارا شدن ایجابی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
ب- دارا شدن سلبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
بند دوم – کاهش دارایی دائن………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………………………………………………………..۴۱
ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین……………………………………………………………………………………..۴۲
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………۴۲
گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
الف: عقد سبب دارا شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
بند دوم- فرعی بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………………………………………………………۴۸
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران…………………………………………………………………………….۵۲
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………۵۷
ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
ه) تسبیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
ر- استیفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
ز- قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
بند اول – دارا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *