مقاله درمورد دانلود قرآن کریم، پیشگیری از جرم، نهی از منکر، امر به معروف

دانلود پایان نامه

چکیده
در طول تاریخ بشر، جرم و گناه در سطح جامعه باعث بروز مشکلات متعددی گردیده و همیشه بشر در اندیشه‌ی صیانت از فرد و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بوده است. نیروی انتظامی با توجه به این‌که مسئول حفظ آرامش و برقراری امنیت کشور می‌باشد، به همین علت در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای فراوانی بوده و این مهم مسئولان و مدیران ارشد را به اندیشه‌ی راهکارهای صیانت از کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان واداشته است.
این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین جرم و گناه از منظر قرآن کریم و رابطه‌ی جرم و گناه؛ به بیان صیانت در قرآن(هدایت، اعتقاد به معاد، اقامه نماز، عفاف، ازدواج، اعتصام، انفاق، ادای دین و تقوا)، انواع صیانت(فردی وسازمانی)، شیوه‌های صیانت(علمی و عملی)، روش‌های پیشگیری(اعتقاد به توحید، معاد، اقامه نماز، امربه معروف و نهی از منکر)، تدابیر پیشگیرانه(اصلاح بسترهای اجتماعی جرم و گناه، اجرای عدالت، احترام و تکریم، تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، تعلیم و آموزش عمومی و نظارت و کنترل)، راهکارهای صیانت کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان با توجه به آموزه‌های قرآن کریم پرداخته است.
واژگان کلیدی : صیانت- پیشگیری – جرم – گناه
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول- کلیات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲
۱-۲-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..
۴
۱-۳- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….
۵
۱-۳-۱- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………….
۵
۱-۳-۲- سوال های فرعی…………………………………………………………………………………………………….
۵
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………
۶
۱-۵-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
۷
۱-۵-۱-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….
۷
۱-۵-۲-اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………
۷
۱-۶-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
۸
۱-۷-کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
۱۰
۱-۸-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱
۱-۹-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………
۱۱
۱-۹-۱-صیانت………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱
۱-۹-۲-پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………………
۱۱
۱-۹-۳-جرم…………………………………………………………………………………………………………………………
۱۲
۱-۹-۴-گناه…………………………………………………………………………………………………………………………
۱۲
فصل دوم- صیانت
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۴
۲-۲- معنا و مفهوم صیانت………………………………………………………………………………………………………
۱۴
۲-۳- اهمیت و ضرورت صیانت………………………………………………………………………………………………
۱۹
۲-۴- صیانت در قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………
۲۱
۲-۴-۱- هدایت و صیانت………………………………………………………………………………………………………
۲۱
۲-۴-۲- اعتقاد به معاد و صیانت……………………………………………………………………………………………
۲۳
۲-۴-۳- اقامه نماز و صیانت………………………………………………………………………………………………….
۲۴
۲-۴-۴- عفاف و صیانت………………………………………………………………………………………………………..
۲۵
۲-۴-۵- ازدواج و صیانت……………………………………………………………………………………………………….
۳۰
۲-۴-۶- اعتصام و صیانت……………………………………………………………………………………………………..
۳۸
۲-۴-۶- ۱- اعتصام به خدا و اعتصام به ریسمان الهی ……………………………………………………………
۴۰
۲-۴-۶-۲- انواع اعتصام …………………………………………………………………………………………………….
۴۰
۲-۴-۷- عصمت و صیانت……………………………………………………………………………………………………..
۴۱
۲-۴-۸- انفاق و صیانت………………………………………………………………………………………………………….
۴۷
۲-۴-۹- ادای دین و صیانت………………………………………………………………………………………………….
۵۰
۲-۴-۱۰- تقوا(صیانت)…………………………………………………………………………………………………………..
۵۲
۲-۴-۱۰-۱-دستاوردهای تقوا(صیانت)……………………………………………………………………………………
۵۳
۲-۵- انواع صیانت………………………………………………………………………………………………………………..
۶۱
۲-۵-۱- صیانت فردی…………………………………………………………………………………………………………….
۶۲
۲-۵-۲-صیانت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….
۶۴
۲-۶-شیوه های صیانت………………………………………………………………………………………………………….
۶۷
۲-۶-۱-شیوه علمی………………………………………………………………………………………………………………
۶۷
۲-۶-۲-شیوه عملی …………………………………………………………………………………………………………….
۶۹
فصل سوم- پیشگیری
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۹
۳-۲- معنا و مفهوم پیشگیری……………………………………………………………………………………………….
۸۱
۳-۳- واژه شناسی پیشگیری از جرم………………………………………………………………………………………
۸۳
۳-۴- مصادیق جرم و گناه در قرآن کریم……………………………………………………………………………….
۸۴
۳-۵- رابطه جرم و گناه………………………………………………………………………………………………………..
۸۷
۳-۶-پیشگیری از جرم و گناه در قرآن کریم………………………………………………………………………….
۸۹
۳-۷-روش های پیشگیری از جرم و گناه از دیدگاه قرآن کریم………………………………………………..
۹۱
۳-۷-۱- اعتقاد به توحید……………………………………………………………………………………………………….
۹۳
۳-۷-۲- اعتقاد به معاد…………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۰
۳-۷-۳- اقامه نماز………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۴
۳-۷-۴- امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………………………………
۱۰۴
۳-۸- تدابیر پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۳
۳-۸-۱- اصلاح بسترهای اجتماعی جرم و گناه……………………………………………………………………….
۱۱۳
۳-۸-۲- اجرای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *