جولای 2016 archive

جولای 25

دانلود پایان نامه مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.

متغیرهای پژوهش متغیر مستقل: دختران فراری و عادی متغیر وابسته: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سبک های دلبستگی ابراز وجود منبع کنترل       1-7– تعاریف نظری متغیرها راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تنظیم هیجان به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل و با تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایند …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه ارشد مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی.

اهداف پژوهش اهداف کلی : 1- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی. 2- مقایسه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی. 3- مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی. 4- مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی.     اهداف جزئی : 1-1  تعیین …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی

فرضیات پژوهش 1-   بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد. 1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-3 راهبرد نشخوارگری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است. 1-4 راهبرد تمرکز مجدد مثبت دربین دختران …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق جوامع بشری برای طی کردن روند توسعه و تکامل خویش به عناصر و اجزای گوناگونی نیازمندند که یکی از مهم ترین این اجزاء نیروی انسانی کارآمد و جوان است. نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در آینده، پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

دانلود پایان نامه ارشد فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه اصولا برنامه های رسمی، متداول و کلاس های مدارس بیشتر متوجه پرورش حافظه و به کار انداختن قوای ذهنی شاگردان می باشند و به رشد جنبه های عاظفی و اجتماعی افراد چندان توجهی ندارند. فراگرفتن علوم با نشستن برروی نیمکت مدرسه و گوش دادن به سخنان معلم …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه

مقدمه در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آنچه در باره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. همچنین به بررسی ادبیات نظری موجود در رابطه با فعالیت های فوق برنامه، خودکارآمدی تحصیلی …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه

خودکارآمدی تحصیلی عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می داند( پروین و جان، 1386).   عملکرد تحصیلی عبارت است از توانایی آموخته شده یا اکتسابی مانند پیشرفت حاصل در همه دروس دانش آموز …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان

1-6 فرضیه های تحقیق 1-6-1. فرضیه کلی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.     1-6-2. فرضیات اختصاصی: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.   …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه بررسی اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دختر

1-4 اهداف تحقیق   1-4-1 هدف کلی : تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.   1-4-2 اهداف اختصاصی:   – تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس. – تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان …

ادامه‌ی مطلب

جولای 25

پایان نامه تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول …

ادامه‌ی مطلب