پایان نامه تاثیر معاشرت با دوستان و همسالان معتاد در بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

جمع بندی و نقد :

بسیاری از تحقیقات بدون استفاده از یک پشتوانه نظری بعنوان یک الگوی تبینی ، صرفا همبسته های فردی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد را توصیف کرده­اند  ، در حالیکه نظریه­ها می­توانند تلاشهای تحقیقاتی را شکل و جهت دهند و محقق را برای سازماندهی درک خود از زندگی اجتماعی و تحقیق درباره آن آماده کنند .

در بعضی تحقیقات مورد مطالعه موضوعات و بخصوص متغیرهایی که در خلال تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته­اند ، بسیار نزدیک و در مواردی بسیار شبیه هم هستند و گاها تنوعی در بررسی متغیرها دیده نمی­شود .

بیشتر تحقیقاتی که به بررسی اعتیاد بصورت پدیده­ای چند عاملی نگریسته­اند در روش تحقیق خود تنها به یک گروه نمونه بسنده کرده اند و در تحقیق خود از گروه گواه استفاده نکرده­اند .

در برخی تحقیقات دیده شده که حجم نمونه کوچک است ، در نتیجه دقت و اطمینان تحقیق پایین می­آید و محقق به تحلیل خود نسبت به موضوع بسنده کرده است . در مواردی نیز بدون توجه به مسله مورد بررسی شیوه نمونه گیری انتخاب شده است در صورتیکه برای هر مسله در هر شرایط مکانی و زمانی خاص باید عموما از یک شیوه نمونه گیری استفاده نمود که عمدتا از قبل بطور دقیق غیر قابل پیش بینی است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

دانلود پایان نامه رابطه بازگشت زنان به اعتیاد و در دسترس بودن مواد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

تحقیقات انجام شده درخارج کشور:

بر مبنای مطالعه ای که در انگلستان انجام شد گراهام[1]) 1978) دریافت که یکی از مهمترین تفاوتهای بین مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان موادمخدر عبارت است از میزان احساس جدایی که آنها به والدین خود دارند . سوءمصرف کنندگان مواد مخدر احساس می­کنند که از خانه طرد شده­اند آنها هم چنین احساس می کنند که والدین شان توجهی به انها نداشته و اشتراکات کمی برای صحبت کردن در مورد آنها با والدینشان وجود دارد .

اوکاشا [2](1985) در تحقیق خویش اظهار می­دارد که استفاده غیر پزشکی از موادمخدر که موجب وابستگی در میان جوانان جهان عرب شده است ناشی از عوامل بسیاری از جمله تاثیر قدمت طولانی ، استعمال سنتی مواد مخدر ، فشارهای اجتماعی – اقتصادی گوناگون و از خود بیگانگی جوانان می­باشد . در این مطالعه بدین نتیجه رسید مهمترین عواملی که به نظر می­رسد تسهیل کننده شروع سوءمصرف موادمخدر هستند عبارتند از : دسترسی و پذیرش اجتماعی مواد مخدر ، تحرک فزاینده جوانان ، فشار گروه همسالان ، اطلاعات نادرست در مورد اثرات مواد مخدر و گسیختگی خانواده

آماتنگ و همکارانش[3] (1986) در تحقیقی تحت عنوان مذهب خانواده و استعمال مواد مخدر سعی نموده اند تاثیر متغیر هایی نظیر تحصیلات والدین  ،موقعیت شغلی مادر ، مذهبی بودن ، وابستگی مذهبی ، جنسیت و نژاد را بر روی مصرف موادمخدر و الکل توضیح دهند . جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دوره دبیرستان ایالت میشیگان آمریکا بوده که والدین و موقعیت شغلی مادر هیچ ربطی به مصرف موادمخدر ندارد . کسانی که با هر دوی والدین خود زندگی می کنند نسبت به کسانی که فقط با یکی از آنها زندگی می کنند احتمال کمتری دارد که درگیر مصرف ماری جوانا شوند . درجه مذهبی بودن دارای رابطه معنی داری با مصرف موادمخدر در تمامی ابعاد مذهبی بوده است .

[1] – Graham

[2] – Okasha

[3] – Amoateg et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پایان نامه ارشد بررسی نقش در دسترس بودن مواد در بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

بخش دوم – مروری بر تحقیقات پیشین:

تحقیقات داخلی :

خادمیان و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره، خانه خورشید) پرداختند .تحقیق پیمایشی است و داده­های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و با  شیوه نمونه­گیری نمونه در دسترس با حجم نمونه 200 از زنان معتاد دو مرکز تولد دوباره و خانه خورشیدجمعآوری و با استفاده از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند کای اسکوئر، ضرایب همبستگی کرامز مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان می دهد از هم گسستگی خانواده زن و شوهری ، از هم گسستگی خانواده پدر و مادری، نابسامانی خانواده زن و شوهری ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، در دسترس بودن مواد مخدر ، اعتیاد اعضای خانواده از عوامل موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.

ناصری پلنگرد و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر اعتیاد زنان پرداختند.

هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد زنان بود. حجم نمونه 100 نفر از زنان معتاد در کلینک ترک اعتیاد رویش اراک بود. . روش تحقیق پیمایشی است و داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسش نامه همراه با مصاحبه انجام گرفت. فرضیات از سه دیدگاه کلوارد و اهلین، ساترلند و هیرشی استنتاج شدند که متغیرهای مستقل عبارتند از یادگیری اجتماعی،کنترل اجتماعی،گوشه گیری و انزوا طلبی و متغییر وابسته مدت مصرف مواد و میزان مصرف مواد بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که c کندال و کندال b استنباطی مانند کنترل اجتماعی قوی تر ،عدم همنشینی با افراد بزهکار،تعلق خاطر و وابستگی میان اعضاء خانواده،اعتقادات مذهبی،کاهش و قطع ارتباط با دوستان معتاد و مجرم، مشارکت در فعالیت های گروهی و همچنین کمک و یاری کردن افراد در رسیدن به اهداف و موفقیت و در اختیار گذاشتن منابع و وسایل مشروع در راه رسیدن به آنها می تواند منجر به کاهش اعتیاد در زنان شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پایان نامه نقش در دسترس بودن مواد در بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

تاریخچه موادمخدر در ایران :

در ایران پیش از اسلام استفاده از الکل رواج داشته و پس از اسلام نوشیدن مشروبات الکلی مخالف با شعایر مذهبی به شمار رفت . از این رو استفاده از تریاک و حشیش در برخی نقاط ایران به عنوان یک داروی اولیه شدت یافته است. به کار بردن تریاک در ایران به صورت سنتی معمول بوده ، خواص کیفری آن کمتر مورد نظر بوده و جایگزین گستره وسعی از نیازهای برآورده نشده پزشکی و بهداشتی بوده است . بسیاری از مردمی که تریاک مصرف می­کرده­اند ، به کار روزمره خود نیز ادامه می­داده و اساسا مشکلی در زمینه فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی خود نداشته­اند. افزون بر آن تولید ، فروش و مصرف آن جرم تلقی نشده و افرادی که از ان  استفاده می کردند از جامعه طرد نمی­شدند .

به هر روی مسئله اعتیاد به موادمخدر به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سده نوزدهم آغاز می­شود . پیش از آن گر چه تریاک در دسترس بوده به نظر می­رسد که اعتیاد  به آن بسیار کم بوده است . در آن هنگام کاربرد تریاک بیشتر جنبه دارویی داشته و به دلیل خاصیت ضد درد بودن آن داروی همه دردها و بیماریها شناخته می شده است (فزونی :1357،ص51). در تاریخ ایران به جز دو مورد که آن هم مشکوک است  نامی از تریاک و مصرف آن برده نشده است . برای نمونه در سده سوم میلادی شخصی به نام ژادوس هاکاداس که یک پزشک یهودی بوده است به بیماران خود پیش از عمل جراحی شربتی می­داده است که خواب آور بوده و گروهی از تاریخ نویسان آن را از ترکیبات تریاک می­دانند . مورد دیگر سروده ای است که در شاهنامه : پس از آنکه رستم آگاه می­شود که فرزند خود سهراب را مجروح کرده است از کاووس شاه همین دارو را خواسته است . در پارسی کهن به تریاک ابیون می­گفتند که افیون معرب آن است . دو پزشک ایرانی ، ابوعلی سینا و محمد زکریای رازی که کوشش زیادی در پیشرفت دانش پزشکی آن روزگار داشتند در کار درمانی خویش از تریاک به شکلی موثر و گسترده بهره می­گرفتند . از آنجا که پس از سده­های میانه ، کتابهای ابوعلی سینا به عنوان پایه آموزش پزشکی در کشورهای اروپایی به کار برده شد ، تریاک در این کشورها نیز رواج یافت و کاربرد درمانی گسترده­ای پیدا کرد . پزشکان قدیم ایران از خواص تریاک اگاه بودند و تنها در موارد خیلی ضروری آن را به کار می­بردند چنانکه فخرالدین سمرقندی در کتاب خود نوشته است : باید حذر نمود از استعمال افیون در صداع ، مگر آنکه بوده باشد صداع در نهایت شدت . در کتاب اخلاق روحی نوشته عطاء الملک روحی این روایت آمده است : سلطان محمد غزنوی برای لشکر کشی به یکی از شهرها روان بود . گویند محمد در هنگام جنگ پیش از رسیدن به شهرهای دشمن بر روی تختی که روی پیل بود استراحت می­کرد و در هنگام حمله از پیل پیاده می شد و بر اسب می نشست .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پایان نامه شناخت اولویتها در مجموعه عوامل اجتماعی موثر در بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

نگاهی به تاریخچه موادمخدر در جهان :

استعمال موادمخدر بسته به نوع فرهنگ در هر جامعه متفاوت است نقش گیاه خشخاش بر روی لوحه­های گلی و کتیبه­های سنگی بیانگر آگاهی اقوام گذشته از این گیاه و خواص آن می­باشد .حداقل حدود هفت هزار سال پیش انسان از شیره تریاک، تریاک و دانه­های خشخاش به انواع مختلف به عنوان داروهای ضد درد و شفا بخش امراض استفاده می­کرده­اند. (میرعلی، 1384 ،ص 49).سومریان از کهن ترین اقوامی هستند که از تریاک استفاده می­کردند و از آن به نام گیاه شادی بخش نام می­بردند . مجارستان اولین کشور اروپایی است که گیاه خشخاش را هزار ودویست سال پیش از میلاد مسیح می­شناختند و از شیره آن استفاده می­کردند. (برفی، 1384 ،ص 58)

در کشورهای گرم وخشک خاورمیانه چندین هزار سال پیش ، بومیان کشف کردند که یک گیاه یکساله در 9-7 روز معین شیره ای تولید می­کند که اگر خورده شود ، رنج ناشی از درد را از میان می برد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پایان نامه ارشد شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

-اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق  شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد می­باشد .

هدف فرعی : شناخت اولویتها در مجموعه عوامل اجتماعی موثر در بازگشت زنان به اعتیاد ( در دسترس بودن بودن مواد ، معاشرت با دوستان و همسالان معتاد ، وضعیت اشتغال ، برچسب زنی از طرف جامعه ، اعتیاد عضو ی از خانواده ) می­باشد .

ضرورت و اهمیت موضوع :

زنان معتادی که بعد از به دام اعتیاد افتادن تلاش می­کنند تا از ورطه آلودگی بیرون آیند ولی مشکلات بر سر راه آنان قرار گرفته که معمولا زنان معتاد موفق به ترک نمی­شوند شاید در حین ترک شاید هم بعد از ترک مشکلاتی برایشان پیش می­آید که تلاش آنان به شکست می­انجامد.

سوء مصرف موادمخدر موضوعی پیچیده و چند بعدی است که هر کدام از تحقیقات تنها قادرند به ابعادی از آن بپردازند . به نظر می­رسد تحقیقات انجام شده زمینه مناسبی برای تبین دقیق­تری از عوامل موثر برعود بیماری فراهم نکرده­اند.

سوءمصرف موادمخدر در جامعه ایران مساله­ای فراگیر و بحرانی شده است در سال 10% به تعداد مصرف کنندگان اضافه می­شود و رشد سوءمصرف­کنندگان تزریقی 30% است ( فصل نامه علمی پژوهشی  سوءمصرف موادمخدر سال دوم شماره 5 زمستان 1382 :ص 204 ). از دیگر سواین مسله شیوع بیماری­های عفونی مثل هپاتیت ، ایدز وخطرات وهزینهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد را افزایش داده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

طرح مسله :

رفتارهای اجتماعی زاده روابط و هنجارهای اجتماعی است و این هنجارها با سه ویژگی اجبار ، عمومیت و خارجی بودن جامعه را اداره نموده و نظم اجتماعی را برقرار می­کنند . تضعیف هر یک از این ویژگی­ها اختلال هنجاری و بی نظمی را به همراه خواهد داشت . انحرافات اجتماعی پدیده­هایی متنوع ، نسبی و متغییرند و بر حسب زمان و مکان و فرهنگ­های مختلف اجتماعی نسبی هستند (احمدی  : 1384 ، ص 20). بکر در تعریف از شناخت کجروی­ها معتقد است که کج­روان افرادی هستند که بر آنان برچسب کج روی خورده و تعیین آن بر عهده مردم است و نتیجه­ای که بدست می­آید این است که افراد را وادرا می­کند که از قوانین و آیین­ها پیروی کنند ( فرجاد :1374 ، ص 40) . در صورتی که انحراف در جامعه به صورت الگو درآید و نزد مردم اشائه یابد و درونی شود رفته رفته ناهنجاری­ها تبدیل به هنجار گشته و یک ارزش اجتماعی تلقی شود و وجدان جمعی هم آن را نکوهش نکند به ناگزیز پیامد آن هرج و مرج و سقوط جامعه خواهد بود . «با پیدایش و رشد فمنسیم مطالعه جنسیت و انحرافات اجتماعی وجرائم زنان درکانون توجه مطالعات جامعه شناختی قرار گرفت.تا دهه هفتاد میلادی به دلیل نرخ پایین وقابل اغماض جرایم زنان نسبت به جرایم مردان موضوع جنسیت وانحرافات اجتماعی کمتر مورد علاقه جامعه شناسان قرار می­گرفت با آزاد شدن زنان از خانواده سنتی ، کاهش محدودیت­های اجتماعی ، توسعه جنش­های اجتماعی زنان و ورود زنان به بازار کار رفتار زنان ومردان به یکدیگر نزدیک شد ودنبال آن جرایم زنان افزایش یافت»(احمدی1384:ص210).اعتیاد ازآن موارد می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
 • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

 

دانلود پایان نامه ارشد کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

3ـ 3ـ جامعه آماری

در این پژوهش جامعه آماری فیلم‌های بلند سینمایی مربوط به دو دهه گذشته ایرانی و خارجی بود که برنده جوایز اسکار و یا برنده جوایزی در فستیوال‌های مختلف بودند، موضوع این فیلم‌ها کاملاً مرتبط با معلولیت و نقش اصلی آن در داستان فیلم، دارای معلولیت جسمی و یا حسی بود.

دلایل انتخاب فیلم‌هایی که در آن نقش اصلی را فرد دارای معلولیت جسمی یا حسی دارد به شرح زیر است:

1ـ معلولیت جسمی و حسی  قابل مشاهده است و نیاز به موشکافی و بررسی پزشکی ندارد.

2- در دید عمومی قرار داشته و ویژگی مخفی و ناشناخته شخصیتی نیست که نتوان عکس العمل عموم را نسبت به آن ارزیابی کرد .

3- برخلاف عقب ماندگی ذهنی یا اتیسم که اغلب از بدو تولد در فرد وجود دارد. معلولیت جسمی و حسی هر زمان و برای هر کس (افراد غیرمعلول) امکان بروز داشته و تجربه‌پذیر است .

حامیان و فعالین حقوق معلولیت این امر را با عنوان «افراد موقتا غیرمعلول» [1] متذکر می شوند این نکته اشاره به این دارد که بسیاری از افراد سرانجام در اثر کهولت به درجاتی دارای معلولیت خواهند شد. Shapiro, 1994) )

 

 

 

3ـ 4ـ نمونه و روش نمونه‌گیری

از میان لیست فیلم‌هایی که با توجه به شاخص‌های ذکر شده جمع‌آوری شده بود دو فیلم ایرانی و دو فیلم خارجی به روش تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. جدول مشخصات فیلم ها در ادامه آمده است.[2]

[1] . temporarily able-bodied

[2] . اطلاعات مربوط به فیلم‌های ایرانی از سایت سینمای ما و سوره سینما و اطلاعات فیلم‌های خارجی از سایت IMDB برگرفته شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی

ـ انعکاس تصاویر افراد معلول و معلولیت در فیلم‌های منتخب چگونه است؟

 

سوالات فرعی

1ـ فیلم‌های منتخب منطبق بر کدام الگوی معلولیتی ساخته شده‌اند؟

2ـ میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت تا چه حد و چگونه است؟

3ـ  کدام مؤلفه‌های الگوهای معلولیت بیشترین انعکاس را در هر یک از فیلم‌های منتخب دارند؟

4ـ فیلم‌های منتخب به کدام یک از کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت پرداخته‌اند؟

5ـ میزان کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب تا چه حد و چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

دانلود پایان نامه کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت در فیلم‌های منتخب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

3ـ 1ـ روش‌شناسی

تحلیل محتوای کمی و کیفی

اساس تحلیل محتوای کمّی توسط پل لازاسفلد[1] در آمریکا در خلال دهه 20 و 30 قرن بیستم ارائه گردید. در اواسط قرن بیستم در پی اعتراض به روش کمّی و سطحی و ساده بودن تحلیل‌ها در آن، توجه‌ها به مفاهیم و محتوای پنهان موضوع معطوف گشت و رویکرد کیفی تحلیل محتوا توسعه داده شد (حاجیلو ،1383).

در تحلیل محتوای کمی نگاه کمی به متن ظهور می‌یابد و کمیّت متن اساس هرگونه تحلیل قرار می‌گیرد و عدد کلید اصلی حل معمای فهم متن به شمار می‌رود.

در روش تحلیل کیفی، معنا در کنار عدد و شمارش اهمیت خاص خود را پیدا می‌کند و مفهوم و معنای متن، از مجموع کلی کلمات، علاوه بر مفهوم و معنای جزئی کلمات به دست می‌آید و معنا با تکیه بر معنای ظاهری کلمات و نیز معنای فراظاهری کلمات، مورد تحلیل قرار می‌گیرد (بشیر، 1385).

تمایز اساسی بین روش‌شناسی کمّی و کیفی را می‌توان در جایگاه معنا در متون رسانه‌ها یافت. تحلیل محتوای کمّی بر معنای ثابت از متون رسانه‌ها تأکید دارد که خوانندگان مختلف می‌توانند بارها با استفاده از چارپوبی ثابت، آن را شناسایی کنند.روش های تحلیل محتوای کیفی بر توان متون در انتقال معنای چندگانه که به گیرنده آن بستگی دارد، تأکید دارند (حاجیلو،1383).

ایده اصلی تحلیل محتوای کیفی، حفظ مزایای تحلیل محتوای کمی و انتقال آن به تحلیل کیفی ـ تفسیری است. تحلیل محتوای کیفی می‌کوشد که به زمینه یا بافت ارتباط نیز توجه کند و از آن نیز اطلاعاتی به‌دست آورد (کوثری، 1387)

از آنجا که نمی‌توان بخشی از فیلم را درنظر گرفت و پیامی را به آن نسبت داد، سازوکار پیشنهادی نئوفورمالیست‌ها این است که وقتی پیامی به فیلمی نسبت داده می‌شود می‌بایست کلیّت فیلم درنظر گرفته شود نه اینکه با درنظر گرفتن یک صحنه به نتیجه‌گیری خارج از متن رسید. عناصر سبکی و شکل روایت‌گری فیلم نشانگر پیام فیلم است (حمید مشکوه، 1385).

[1] Paul F.lazasfeld

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی

ـ انعکاس تصاویر افراد معلول و معلولیت در فیلم‌های منتخب چگونه است؟

 

سوالات فرعی

1ـ فیلم‌های منتخب منطبق بر کدام الگوی معلولیتی ساخته شده‌اند؟

2ـ میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت تا چه حد و چگونه است؟

3ـ  کدام مؤلفه‌های الگوهای معلولیت بیشترین انعکاس را در هر یک از فیلم‌های منتخب دارند؟

4ـ فیلم‌های منتخب به کدام یک از کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت پرداخته‌اند؟

5ـ میزان کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب تا چه حد و چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

پایان نامه ارشد میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

2ـ 4ـ پیشینه پژوهش

پژوهش‌های داخلی

با توجه به اینکه روند علمی تحلیل محتوا در ایران پیشینه زیادی ندارد و از سوی دیگر پژوهش‌های اجتماعی مرتبط با موضوع معلولیت نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است به طبع تحلیل محتوای سینمای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیست و امری است که تا به حال به آن به صورت علمی پرداخته نشده است. اما در خصوص پیشینه تحقیقات در حوزه معلولیت و رسانه به صورت عام و تحلیل محتوای رسانه‌ها به صورت خاص، در خارج از کشور، می بایست اذعان داشت که کتاب‌ها و مقالات متعددی وجود دارد و کارهای ارزنده‌ای انجام گرفته است.

 

پژوهش‌های خارجی

بث هالرا و همکارانش معتقدند اگرچه سالیان درازی است که معلولیت مترادف با تراژدی، رنج و ضعف در اذهان عمومی است، جنبش حقوق افراد معلول در حال مبارزه برای ارائه درک درست‌تر و مناسب‌تری از این کلمه در افکار است از این رو طی تحقیقی که آنان بر روی 2 روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست در سال‌های 1990، 1995 و2000 (یعنی از سال تصویب قانون افراد معلول آمریکا تا 10 سال بعد از آن)  انجام داده‌اند تا تأثیرات این جنبش را بر روی نحوه بازنمایی معلولیت بررسی کنند به این نتیجه رسیده‌اند که برچسب‌زنی به افراد معلول در این رسانه‌ها بهبود یافته است ولی هنوز رسانه‌ها حقوق معلولیت، لفظ‌گذاری و ادبیات صحیح آن را نشناخته‌اند و با آن فاصله دارند (Haallera et al, 2006).

لارنس کارتر لانگ در سال 2005 در مقاله خود با عنوان آیا مردن بهتر از معلولیت است؟ دو فیلم سینمایی دریای درون[1] و کودک ملیون دلاری[2] را با موضوع خودکشی نقش اول فیلم که دارای معلولیت است، مورد مطالعه و بررسی عمقی قرار داده است (Carter-Long,2005).

[1]. Sea inside

[2]. Million dollar baby

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی

ـ انعکاس تصاویر افراد معلول و معلولیت در فیلم‌های منتخب چگونه است؟

 

سوالات فرعی

1ـ فیلم‌های منتخب منطبق بر کدام الگوی معلولیتی ساخته شده‌اند؟

2ـ میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت تا چه حد و چگونه است؟

3ـ  کدام مؤلفه‌های الگوهای معلولیت بیشترین انعکاس را در هر یک از فیلم‌های منتخب دارند؟

4ـ فیلم‌های منتخب به کدام یک از کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت پرداخته‌اند؟

5ـ میزان کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب تا چه حد و چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب