مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برعلائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران

۲-۱-۱ تاریخچه. ۱۷ ۲-۱-۲ سیمای بالینی وسواس ۲۰ ۲-۱-۳ ملاک‌های تشخیصی. ۲۲ ۲- ۱-۴ زیرمجموعه‌های وسواس ۲۴ ۲- ۱- ۴-۱ انواع فرعی وسواس ها. ۲۷ ۲- ۱-۴-۲ انواع فرعی اجبارها. ۲۸ ۲-۱-۵ سبب‌شناسی . ۳۲ ۲-۱-۵-۱ عوامل عصبی – زیستی…

تدوین و استانداردسازی بسته آموزش بومی مهارت‌های ارتباطی والد-کودک بر مبنای آسیب‌شناسی تعاملی

۱ـ۷ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات. ۸ ۱-۷-۱- تعاریف مفهومی ۸ ۱-۷-۱-۱- آسیب‌شناسی تعاملی. ۸ ۱-۷-۱-۲- مهارت‌های ارتباطی. ۸ ۱-۷-۱-۳- رابطه والد-کودک ۸ ۱-۷-۱-۴- استاندارد‌سازی ۹ ۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی. ۹ ۱-۷-۲-۱- آسیب‌شناسی تعاملی. ۹ ۱-۷-۲-۲- بسته‌ی آموزشی. ۹…

اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

۲-۲-۲-۴ جنبه های شناختی ۲۳ ۲-۲-۲-۵ جنبه های اجتماعی. ۲۳ ۲-۲-۲-۶ جنبه های اقتصادی. ۲۴ ۲-۲-۲-۷ جنبه های هیجانی ۲۵ ۲-۲-۳ هیجان لذت ۲۵ ۲-۲-۳-۱ ریشه های تحولی. ۲۵ ۲-۲-۳-۲ جنبه های فیزیولوژیک ۲۶ ۲-۲-۳-۳ جنبه های غریزی. ۲۶ ۲-۲-۳-۴…

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

۲-۲-۱- ویژگی های خدمات بانکی ۱۴ ۲-۳- مفهوم کیفیت ۱۵ ۲-۴-کیفیت خدمات ۱۵ ۲-۴-۱-ابزارسنجش کیفیت خدمات. ۱۶ ۲-۵- مدلی ازکیفیت خدمات دربانکداری ۱۸ ۲-۵-۱- مدل شکاف. ۱۸ ۲-۶- بازاریابی خدمات بانکی ۱۹ ۲-۷- محیط بازاریابی بانکی. ۲۲ ۲-۸-آمیخته بازاریابی خدمات…

بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه­ های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه­ های مایلز

۲-۱-۶. مولفه های سلامت سازمانی . ۲۴ ۲-۱-۷. ارزش های سلامت سازمانی ۲۵ ۲-۱-۸. ابعاد سازمان سالم ۲۵ ۲-۱-۹. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز . ۲۷ ۲-۱-۹-۱. تمرکز بر اهداف . ۲۸ ۲-۲-۹-۱-۱- ویژگی های اهداف ۳۰…

بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه دولتی

۲-۲-۲ روش های حرکت به سمت توسعه حرفه ای .۳۴ ۲-۲-۳ مدل پنج سطحی گاسکی جهت ارزشیابی رشد حرفه ای .۳۵ ۲-۲-۴-مولفه های توسعه حرفه ای .۳۵ ۲-۲-۵ مقیاس های سنجش توسعه حرفه ای .۳۷ ۲-۲-۵-۱ دستیابی به فرصت های…

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهران

۲-۱-۳- جریان دانش ۱۵ ۲-۱-۳-۱- شکلهای صریح و ضمنی دانش ۱۵ ۲-۱-۴- مدیریت دانش ۱۶ ۲-۱-۴-۱- تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ۱۷ ۲-۱-۵- سیر تکاملی مدیریت دانش ۱۷ ۲-۱-۶- ضرورت و اهمیت توجه به مدیریت دانش ۱۹ ۲-۱-۷- مزایای…

بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش

۲-۲-۱-۱. توفیق طلبی ۱۷ ۲-۲-۱-۲. کنترل درونی . ۱۹ ۲-۲-۱-۳. خطرپذیری ۲۰ ۲-۲-۱-۴. خلاقیت . ۲۱ ۲-۲-۱-۵. استقلال طلبی . ۲۳ ۲-۳. رفتار کارآفرینانه ۲۳ ۲-۴. راه اندازی کسب و کار   ۲۴ ۲-۵. چرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه…

بررسی اندازه رفتار توده وار موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۸    نوع تحقیق .   ۱۰ ۱-۹    جامعه آماری و روش تعیین نمونه .  ۱۰ ۱-۱۰  روش گرد آوری داده ها .  ۱۱ ۱-۱۱     روش تجزیه و تحلیل داده ها .  ۱۱ ۱- ۱۲    محدودیتهای تحقیق   ۱۱ ۱-۱۳    شرح واژه…