بررسی تأثیر طراحی کارگاه آموزشی تعهد سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات یزد و کرمان در سال ۹۳-۹۴

۳-۵ ابزار تحقیق. ۵۳۳-۶ روایی و پایایی آزمون ۵۴۳-۶-۱ روایی آزمون. ۵۴۳-۶-۲ پایایی آزمون ۵۵۳-۷ شیوه اجرا. ۵۵۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۶فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری۴-۱مقدمه.۵۹۴-۲شاخصه های آماری.۵۹۴-۲-۱ آمار توصیفی.۵۹۴-۲-۲آمار استنباطی۶۲۴-۳فرضیه های تحقیق۶۲۴-۳-۱فرضیه اصلی۶۲۴-۳-۲فرضیه های…

بررسی تاثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجوئی بر سلامت روان

۲-۷- ۲-  نظریه سلیه ۲۶۲-۷- ۳-  نظریه لازاروس ۲۷۲-۷- ۴-  رویدادهای زندگی ۲۸۲- ۸-  استرس زندگی دانشجویی ۲۸۲- ۹- ارتباط ۲۹۲- ۱۰-    تقیسم بندی ارتباطات انسانی ۳۰۲- ۱۱-    مدل های ارتباط بین فردی ۳۱۲-۱۱- ۱-  مدل های خطی ۳۱۲-۱۱- ۲- …

بررسی تأثیر برنامه درسی کارآفرینی در تعامل با خودکارآمدی بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز

۲-۳۶.تحقیقات انجام شده درباره برنامه درسی کارآفرینی، خود کارآمدی ‌و روحیه کارآفرینی درخارج‌ از ایران ۶۸جمع بندی فصل ۲ ۶۹فصل سوم: روش­شناسی پژوهش۳-۱. مقدمه ۷۲۳-۲. جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری ۷۲۳-۳. ابزار گردآوری داده‌ها ۷۲۳- ۴ . روش پژوهش ۷۴۳-…

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

۲-۳-۱-۱ درمان .۴۸۲-۳-۲ هدف و روند تکامل درمان ۴۹۲-۳-۳شخصیت در نظریه چند وجهی ۵۱۲-۳-۴راهبردها .۵۲۲-۳-۴-۱ راهبردهای سنجش .۵۲۲-۳-۴-۲ راهبردهای خاص ارزشیابی .۵۳۲-۳-۵ محدودیت ها ومحاسن روش چند وجهی ۵۴۲-۳-۵-۱ محدودیت های روش چند وجهی ۵۴۲-۳-۵-۲مزایا ومحاسن نظام چند وجهی .۵۴۲-۳-۶…

بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سالهای ۹۰-۸۸

۲-۸- جمع بندی فصل دوم: ۶۷فصل سوم: روش تحقیق ۶۹۳-۱- مقدمه ۷۰۳-۲- روش جمع آوری داده ها: ۷۰۳-۳- طراحی پرسشنامه و چک لیست: ۷۱۳-۴- روایی و پایایی: ۷۳۳-۵- جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: ۷۴۳-۶- روش های آماری ۷۵فصل چهارم: یافته های تحقیق ۷۷۴-۱- مقدمه ۷۸۴-۲- آمار توصیفی ۷۹۴-۲-۱- شاخصه های توصیفی مدیران و آموزگاران ۷۹۴-۲-۲- شاخصه های…