بررسی عوامل موفقیت بانک­ها در جذب منابع ارزان قیمت

  ۲-۱ مقدمه۱۲ ۲-۲ مبانی نظری پژوهش.۱۲ ۲-۲-۱ بانک و مراحل شکل گیری آن ۱۲ ۲-۲-۲سیرتحول بانکداری درایران.۱۴                                                                            ۲-۲-۲-۱ فعالیت سرمایه گذاران خارجی۱۴ ۲-۲-۳ منابع مالی بانکها. ۱۵۲-۲-۴  تجهیز منابع مالی.۱۵۲-۲-۴-۱ روش­های تجهیز منابع .۱۵۲-۲-۴-۱-۱ تجهیز منابع در بانک­داری سنتی.۱۶۲-۲-۴-۱-۲…

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت مندی مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان

۱-۷- تعاریف عملیاتی و مفهومی‌واژه‌ها. ۱۲ ۱- ۸- خلاصه. ۱۳ فصل دوم :ادبیات پژوهش مقدمه. ۱۶ ۲-۱- بخش اول: مفاهیم مشتری، بازاریابی و وفاداری مشتری  ۱۷ ۲-۱-۱- مشتری. ۱۷ ۲-۱-۱-۱ مشتری مداری. ۱۷ ۲-۱-۱-۲- انتظارات مشتری. ۱۸ ۲-۱-۲- خدمات. ۱۹…

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش

۱-۱۱ روش تحقیق ۱۲ ۱-۱۲ پیشینه تحقیق .۱۳ ۱-۱۲-۱. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۴ ۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۶ ۱-۱۳. تعریف واژه های کلیدی .۱۸ ۱-۱۳-۱. کیفیت خدمات .۱۸ ۱-۱۳-۲ رضایت مشتری .۱۸ ۱-۱۳-۳…

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

۱-۸-۲- ریسک پذیری. ۸ ۱-۸-۳- انگیزه پیشرفت ۸ ۱-۸-۴- آموزش کارآفرینی ۸ ۱-۸-۵- اعتماد به نفس ۹ ۱-۸-۶ خلاقیت و نوآوری. ۹ ۱-۸-۷- فرهنگ کارآفرینی ۹ ۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹ ۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۱۱ فصل دوم: ادبیات و پیشینه…

بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

۶۱-۴. چارچوب نظری پژوهش۷۱-۵. فرضیه های پژوهش۷۱-۶. اهداف پژوهش۷۱-۷. روش پژوهش۸     ۱-۷-۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات .۸     ۱-۷-۲. جامعه آماری و تعداد نمونه۸     ۱-۷-۳. روش نمونه گیری۹     ۱-۷-۴. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .۹۱-۸. تعریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی…

بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های بین المللی صادرات

۲-۳- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها.۱۷ ۲-۴- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها.۱۸ ۲-۵- تعریف نمایشگاه۲۰ ۲-۶- فلسفه برپایی نمایشگاه ها۲۲ ۲-۷- اهداف نمایشگاه­ها.۲۳ ۲-۷-۱- اهداف مسئولان و دست اندرکاران.۲۴ ۲-۷-۲- اهداف تولیدکننده.۲۶ ۲-۷-۳- اهداف بازدیدکننده۲۷ ۲-۸- انواع نمایشگاه­ها۲۸ ۲-۸-۱- نمایشگاه عمومی.۲۹ ۲-۸-۲- نمایشگاه­های تخصصی.۳۰…

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

۲-۷ سوالات فرعی.۹ ۸ فرضیات تحقیق ۱-۸  فرضیه اصلی.۱۰ ۲-۸ فرضیات فرعی.۱۰ ۹- جامعه آماری تحقیق۱۱ ۱۰- قلمرو تحقیق ۱-۱۰ قلمرو موضوعی تحقیق۱۱ ۲-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق.۱۱ ۳-۱۰ قلمرو زمانی تحقیق۱۱ ۱۱- نوع و روش تحقیق.۱۲ ۱۲- روش گرد آوری…

بررسی عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازمانی

۲-۲-۵- اهمیت انگیزش۲۳ ۲-۲-۶- چارچوب انگیزش.۲۴ ۲-۲-۷- تئوری های فرایندی انگیزش در کار.۲۴ ۲-۲-۸- روش های افزایش انگیزش.۲۶ ۲-۳- مشارکت کارکنان چیست؟۲۷ ۲-۳-۱- نمونه ای از برنامه های مشارکت سازمان.۲۷ ۲-۳-۲- تئوریهای انگیزش و برنامه های مشارکت کارکنان۲۸ ۲-۳-۳- ضرورت…

بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام در بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۵-۲-رابطه حجم پول و قیمت سهام ۳۳ ۲-۵-۳- ارتباط واردات و تولیدناخالص داخلی و قیمت سهام ۴۰ ۲-۵-۴- رابطه بین تورم و قیمت سهام ۴۶ ۲-۵-۵-  رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام ۴۹ ۲-۶- رابطه بین بخش واقعی اقتصاد…