اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان …

3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA)…………………………….. 14 1-3-8-1- توانمندسازی………………………………………. 15 2-3-8-1- تغییر جهت……………………………………….. 15 3-3-8-1- محلّی کردن………………………………………. 15 4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی………………………. 15 5-3-8-1- جامعیت……………………………………….. 16 4-8-1- انواع مشارکت……………………………………….. 23 1-4-8-1- مشارکت تحمیل شده…………………………………….. 16 2-4-8-1- مشارکت ابزاری………………………………………. 16 3-4-8-1- مشارکت توسعه­ ای………………………………………. 16 5-8-1- نظریه­های مشارکت……………………………………….. 17 1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی………………………………………. 17…

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با …

2-3-3- مدل توضیحی…………………………………. 24 2-4- نظریه ی کیفیت زندگی…………………………………. 26 2-5- عوامل موثر بر کیفیت زندگی…………………………………. 28 2-6- محیط زندگی وکیفیت زندگی…………………………………. 29 2-7- متغیرهای جمعیت شناختی وکیفیت زندگی…………………. 29 2-8- کیفیت زندگی و بهزیستی روانی……………………………… 30 2-9- سلامت روانی…………………………………. 32 2-10- هدف بهداشت روانی…………………………………. 33 2-11- مفهوم سلامت………………………………….. 34 2-12- الگو‌های سلامت………………………………….. 35 2-12-1-…

بررسی رابطه نگرش مذهبی و خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت …

2-1-3  کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری………… 20 2-1-4الگوهای دینداری……………………………………………………… 24 2-1-5نظریه های مربوط به دینداری………………………………………. 27 2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی…………………………………… 29 2-2 خودپنداره…………………………………………………………………. 30 2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره……………………………………. 30 2-2-2- ویژگی های خود……………………………………………………. 31 2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره ………………………………………33 2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و…

رشته علوم اجتماعی بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی …

  1ـ1ـ بیان مسأله بررسی شرایط رشد و نمو انسان ، که اساساً موجودی اجتماعی است و از بدو تولد تا واپسین دم حیات در جامعه زندگی می کند ، نیازمند دیگران است ، از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می­گذارد ، بویژه درسالهای ابتدایی زندگی و زمان کودکی از اهمیت بالایی…

علوم اجتماعی بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

2-3.اشکال سرمایه………………………………………………………………………………………………………………12 2-4.تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………14 2-5.تاریخچه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..15 2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………15 2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………17 2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………18 2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….21 2-9-1.نظریه جیمز کلمن…………………………………………………………………………………………………….21 2-9-2.نظریه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………24 2-9-3.نظریه رابرت پاتنام……………………………………………………………………………………………………25 2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………………26   2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………28 2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی……………………………………………………………………………………………………28 2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان………………………………………………………………………………………………29 2-10-3.دیدگاه نوسازی………………………………………………………………………………………………………30 2-11.تعریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….32 2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در…

رشته علوم اجتماعی بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین …

1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید. 15 1-5-3-1- مفهوم طبقه. 15 1-5-3-2- طبقه متوسط جدید. 18 فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری 2-1- پیشینه تحقیق.. 24 2-1-1- تحقیقات  خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24 2-1-1-1- آلموند و وربا 24 2-1-1-2- رونالد اینگلهارت… 25 2-1-1-3-رابرت پاتنام. 27 2-1-1-4- لاری دایاموند. 27 2-1-1-5- استیون ای . فینکل.. 28…

بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی …

فرهنگی و اجتماعیِ دانشجویان را فراهم آورد. با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی به ویژه دانشجویان از شبکه های اجتماعی، بررسی مسائل پیرامون این شبکه ها و نیز برنامه ریزی برای بهره برداری از امکانات شبکه های اجتماعی ضروری می باشد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی وضعیت پایبندی…

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملكرد سازمانی درکارکنان شرکت …

همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. در شرایط کنونی کشور و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی ، کالا و خدمات مختلف را با نوسان قیمتی زیادی همران نموده است. یکی از راه هایی که…

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

2-2-4- سرمایه های مالی  (FC) و ابعاد آن…………………………………………………………………..222-2-5- سرمایه ااعی و سرمایه فرهنگی (CC) ……………………………………………………………….222-3- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی………………………………………………………232-4-. انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………262-5-. مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….282-6-.آثار سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….302-6-1- تأثیر سرمایه اجتماعی بر حوزه بخش خصوصی و بنگاه‌داری………………………………………302-6-2-اثرات مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر دولت…………………………………………………………..302-7- روند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………332-8- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..342-8-1-بعد ساختاری…

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

تئوری شبکه… 232-2-2……………………………………………………………………………………………………….. سلامت روان. 292-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 301.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30جوانان و سلامت روان. 302.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 313.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 324.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 332-2-2-2نظریه های سلامت روان. 341.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 342.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34دیدگاه روانکاوی.. 34دیدگاه گشتالتی.. 34دیدگاه انسان گرایی.. 35دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35دیدگاه…