دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار

دانشگاهی. 25. نوری، ع ، 1389، ” بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای سنجش عملکرد ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.26. یحیی زاده فر،م.1389،”ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار”،نشریه […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

ks8.399325.468314.81560.00000.00000.0000هزینه های مالی90,495,37167,461,59897,103,539137,474,336253,342,040285,316,836مجموع بدهیهای بهره دار1,582,781,3791,439,824,2332,270,641,8282,483,390,1792,743,648,1382,995,971,774kd = نرخ هزینه بدهیهای بهره دار5.71754.68544.27655.53589.23389.5233ws * ks 2.46209.46724.78080.00000.00000.0000(wd * kd)(1-t)3.13222.28142.24483.95447.34877.5005WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)5.594211.74867.02563.95447.34877.5005r-c0.80399.17325.1895-18.0390-5.15900.9152EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادی2,011,126,79822,341,349,71919,931,430,017-59,215,890,697-16,780,674,4903,231,661,760ارزش بازار هر سهم (ریال)12,00012,00011,61614,00010,0009,615تعداد سهام165,000165,000165,000165,000165,000165,000ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000ارزش دفتری مجموع بدهی ها2,453,480,7972,376,617,0653,591,107,7344,497,809,5054,566,747,7515,146,400,606بدهیهای جاری بدون بهره608,072,686792,992,897847,178,1631,426,062,4371,242,091,6051,567,582,667ارزش بازار سرمایه بکار گرفته شده3,825,408,1113,563,624,1684,660,569,5715,381,747,0684,974,656,1465,165,292,939REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده3,075,234,93932,689,798,27024,186,124,935-97,081,440,227-25,664,434,1784,727,512,522ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000سرمایه بکار گرفته شده(IC)2,501,721,3052,435,505,2043,840,706,8723,282,655,7313,252,675,8593,530,922,360MVA = […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم […]

دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

این بند هم چنین شرایط سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی تعریف و تعیین شده است.بند (ب) سیاست های کلی، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم می باشد. اقدام مؤثر دولت در ایجاد […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار

دانشگاهی. 25. نوری، ع ، 1389، ” بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای سنجش عملکرد ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.26. یحیی زاده فر،م.1389،”ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار”،نشریه […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

ks8.399325.468314.81560.00000.00000.0000هزینه های مالی90,495,37167,461,59897,103,539137,474,336253,342,040285,316,836مجموع بدهیهای بهره دار1,582,781,3791,439,824,2332,270,641,8282,483,390,1792,743,648,1382,995,971,774kd = نرخ هزینه بدهیهای بهره دار5.71754.68544.27655.53589.23389.5233ws * ks 2.46209.46724.78080.00000.00000.0000(wd * kd)(1-t)3.13222.28142.24483.95447.34877.5005WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)5.594211.74867.02563.95447.34877.5005r-c0.80399.17325.1895-18.0390-5.15900.9152EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادی2,011,126,79822,341,349,71919,931,430,017-59,215,890,697-16,780,674,4903,231,661,760ارزش بازار هر سهم (ریال)12,00012,00011,61614,00010,0009,615تعداد سهام165,000165,000165,000165,000165,000165,000ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000ارزش دفتری مجموع بدهی ها2,453,480,7972,376,617,0653,591,107,7344,497,809,5054,566,747,7515,146,400,606بدهیهای جاری بدون بهره608,072,686792,992,897847,178,1631,426,062,4371,242,091,6051,567,582,667ارزش بازار سرمایه بکار گرفته شده3,825,408,1113,563,624,1684,660,569,5715,381,747,0684,974,656,1465,165,292,939REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده3,075,234,93932,689,798,27024,186,124,935-97,081,440,227-25,664,434,1784,727,512,522ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000سرمایه بکار گرفته شده(IC)2,501,721,3052,435,505,2043,840,706,8723,282,655,7313,252,675,8593,530,922,360MVA = […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم […]

پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

این بند هم چنین شرایط سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی تعریف و تعیین شده است.بند (ب) سیاست های کلی، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم می باشد. اقدام مؤثر دولت در ایجاد […]

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله : بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سود ناخالص عملیاتی (GP ): سود حاصل از عملیات اصلی یک شرکت کسب و کار عادی […]