دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار

دانشگاهي. 25. نوري، ع ، 1389، ” بررسي ارتباط بين هزينه هاي عمومي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معيارهاي سنجش عملكرد ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي محمد حسن جناني ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.26. يحيي زاده فر،م.1389،”ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و نسبتهاي سودآوري با ارزش افزوده بازار”،نشريه […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

ks8.399325.468314.81560.00000.00000.0000هزينه هاي مالي90,495,37167,461,59897,103,539137,474,336253,342,040285,316,836مجموع بدهيهاي بهره دار1,582,781,3791,439,824,2332,270,641,8282,483,390,1792,743,648,1382,995,971,774kd = نرخ هزينه بدهيهاي بهره دار5.71754.68544.27655.53589.23389.5233ws * ks 2.46209.46724.78080.00000.00000.0000(wd * kd)(1-t)3.13222.28142.24483.95447.34877.5005WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)5.594211.74867.02563.95447.34877.5005r-c0.80399.17325.1895-18.0390-5.15900.9152EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادي2,011,126,79822,341,349,71919,931,430,017-59,215,890,697-16,780,674,4903,231,661,760ارزش بازار هر سهم (ريال)12,00012,00011,61614,00010,0009,615تعداد سهام165,000165,000165,000165,000165,000165,000ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000ارزش دفتري مجموع بدهي ها2,453,480,7972,376,617,0653,591,107,7344,497,809,5054,566,747,7515,146,400,606بدهيهاي جاري بدون بهره608,072,686792,992,897847,178,1631,426,062,4371,242,091,6051,567,582,667ارزش بازار سرمايه بكار گرفته شده3,825,408,1113,563,624,1684,660,569,5715,381,747,0684,974,656,1465,165,292,939REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده3,075,234,93932,689,798,27024,186,124,935-97,081,440,227-25,664,434,1784,727,512,522ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000سرمايه بكار گرفته شده(IC)2,501,721,3052,435,505,2043,840,706,8723,282,655,7313,252,675,8593,530,922,360MVA = […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم […]

دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

اين بند هم چنين شرايط سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بنگاهها و نهادهاي عمومي غير دولتي و تعاوني تعريف و تعيين شده است.بند (ب) سياست هاي كلي، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم مي باشد. اقدام مؤثر دولت در ايجاد […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار

دانشگاهي. 25. نوري، ع ، 1389، ” بررسي ارتباط بين هزينه هاي عمومي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معيارهاي سنجش عملكرد ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي محمد حسن جناني ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.26. يحيي زاده فر،م.1389،”ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و نسبتهاي سودآوري با ارزش افزوده بازار”،نشريه […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

ks8.399325.468314.81560.00000.00000.0000هزينه هاي مالي90,495,37167,461,59897,103,539137,474,336253,342,040285,316,836مجموع بدهيهاي بهره دار1,582,781,3791,439,824,2332,270,641,8282,483,390,1792,743,648,1382,995,971,774kd = نرخ هزينه بدهيهاي بهره دار5.71754.68544.27655.53589.23389.5233ws * ks 2.46209.46724.78080.00000.00000.0000(wd * kd)(1-t)3.13222.28142.24483.95447.34877.5005WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)5.594211.74867.02563.95447.34877.5005r-c0.80399.17325.1895-18.0390-5.15900.9152EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادي2,011,126,79822,341,349,71919,931,430,017-59,215,890,697-16,780,674,4903,231,661,760ارزش بازار هر سهم (ريال)12,00012,00011,61614,00010,0009,615تعداد سهام165,000165,000165,000165,000165,000165,000ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000ارزش دفتري مجموع بدهي ها2,453,480,7972,376,617,0653,591,107,7344,497,809,5054,566,747,7515,146,400,606بدهيهاي جاري بدون بهره608,072,686792,992,897847,178,1631,426,062,4371,242,091,6051,567,582,667ارزش بازار سرمايه بكار گرفته شده3,825,408,1113,563,624,1684,660,569,5715,381,747,0684,974,656,1465,165,292,939REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده3,075,234,93932,689,798,27024,186,124,935-97,081,440,227-25,664,434,1784,727,512,522ارزش بازار سهام1,980,000,0001,980,000,0001,916,640,0002,310,000,0001,650,000,0001,586,475,000سرمايه بكار گرفته شده(IC)2,501,721,3052,435,505,2043,840,706,8723,282,655,7313,252,675,8593,530,922,360MVA = […]

پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم […]

پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

اين بند هم چنين شرايط سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بنگاهها و نهادهاي عمومي غير دولتي و تعاوني تعريف و تعيين شده است.بند (ب) سياست هاي كلي، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم مي باشد. اقدام مؤثر دولت در ايجاد […]

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله : بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سود ناخالص عملیاتی (GP ): سود حاصل از عملیات اصلی یک شرکت کسب و کار عادی […]