بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی …

  واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت. پیشگفتار :مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با…

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال …

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از…

درباره تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با …

3-1-1-1-1- مفهوم گروه.. 78. 3-1-1-1-2- انواع گروه.. 78 گروه ملی.. 79 گروه قومی.. 79 گروه نژادی.. 80 گروه مذهبی.. 80 3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند.. 813-1-1-1-2-1-1-گروه ملی.. 813-1-1-1-2-1-2-گروه قومی.. 853-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی.. 863-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی.. 883-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند.. 903-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی.. 903-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان.. 933-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی.. 933-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای…

حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را این چنین تعریف کرده…

حقوق بین الملل مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

     گفتار دوم: سیاست .۱۱      گفتار سوم: مصونیت سیاسی .۱۲مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت۱۲میحث سوم: انواع مصونیت .۱۸     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی .۱۸     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی۱۹مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها۲۰     گفتار اول: تئوری نمایندگی .۲۱     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی۲۳     گفتار…

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

۲ – ۳ – ۲ –بند ۲ماده۴ معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز» ۴۹ ۴ – ۲ –استفاده از زور در فضای خارجی ۵۲ ۵– ۲ –موضوع دفاع مشروع. ۵۵ ۱ – ۵ – ۲ –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین ۵۶ ۲ – ۵ – ۲ – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی…

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

رشته حقوق بین الملل موضوع: روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی  استاد راهنما: دکتر علیرضا جهانگیری  استاد مشاور: دکتر حسن سلیمانی تکه هایی از متن به عنوان نمونه : مـقدّ مـه پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود.…