پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

یک مطلب دیگر : دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

با موضوع تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده …

4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 704-4-  تحلیل داده ها 72 فصـل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 82مقدمه. 835-1- یافته های تحقیق. 835-2- بحث و نتیجه گیری.. 875-3- پیشنهادات کاربردی.. 925-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 945-5- محدودیت های تحقیق. 95منابع و مآخذ. 96پیوست‌ها 104چکیده انگلیسی.. 108فهرست جدول‌هاعنوان                                                                                                      صفحهجدول (3-1) صفات کیفی و ارزشهای عددی…

ارشد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی …

2-2-3-1- بانکداری در دوره قدیم. 12 2-2-3-1-1- بابل. 12 2-2-3-1-2- یونان. 12 2-2-3-1-3- ایران. 12 2-2-3-1-4- رم. 12 2-2-3-1-5- چین.. 13 2-2-3-2- بانکداری در قرون وسطا (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) 13 2-2-3-3- بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد) 13 2-2-3-4- بانکداری در ایران. 14 2-2-3-4-1- صرافی.. 14 2-2-3-4-2- بانکداری.. 14…

تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی

۱-۷-۳-قلمرو مکانی . ۱۰ ۱-۸ واژه‌های کلیدی تحقیق  ۱۱   فصل دوم : ادبیات تحقیق ۲-۱-مقدمه فصل  ۱۵ ۲-۲- ماهیت و مفهوم کیفیت   ۱۵ ۲-۳-مفهوم کیفیت خدمات  ۱۶ ۲-۴- تعریف کیفیت خدمات  . ۱۷ ۲-۵-ویژگی‌های اصلی خدمات . ۲۲ ۲-۶ سنجش کیفیت خدمات ۲۳ ۲-۷-کیفیت خدمات فناوری اطلاعات ۳۶ ۲-۸- ویژگی خدمات فناوری اطلاعات …

تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

2- 14 اینترنت و حضور  آن در گردشگری.. 282- 15 پایگاههای الکترونیکی و جامعه مجازی.. 292- 16 اینترنت، پایگاههای الکترونیکی و هتل ها 332- 17 ذخیره اتاق. 392- 18 روشهای ذخیره اتاق. 40فصل سوم. 443-1 مقدمه. 453-2 موقعیت جغرافیایی پروژه 453-3 موقعیت جمعیتی. 463-4 درباره شهر یزد 473-5 روش تحقیق. 483–6 تكنیك تحقیق. 483-7 ابزار…

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

2-8-6- سازمان های واضع استاندارد. 342-8-7- قوانین داخلی کشورها 34فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک…. 363-1- مقدمه. 373-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک… 373-2-1- شکل انعقاد. 383-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطة صفحه وب سایت… 413-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی.. 423-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها 423-2-1-4- بواسطة حضور…

بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله …

مسئولیت انبار 55امنیت سند 57تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی. 58بورس کالا. 59انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا. 59مهلت تسویه. 60زمان تحویل. 61وجوه تضمین. 61سپرده کالایی. 61بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن. 64پیشینه و عقود بانکداری اسلامی. 64تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیکی. 67اسناد الکترونیکی. 67حقوق تجارت الکترونیک.. 69بانکداری الکترونیکی. 72تاریخچه قبض انبار الکترونیکی و…

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار الکترونیکی

1-1- مقدمه کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و…