پایان نامه : تدوین استراتژی های بازرگانی با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : بین الملل عنوان : تدوین استراتژی های بازرگانی با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)

پایان نامه ارشد : رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران استان مازندران)

دانلود متن کامل پایان نامه رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران استان مازندران)

پایان نامه ارشد: رابطه ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی عنوان : رابطه ساده و چندگانه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی 

پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش : برنامه ­ریزی درسی عنوان : تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی عنوان: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش […]

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال1387 تا 1391 است.تعداد نمونه در این تحقیق 110شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد.
واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، سلسله مراتب، نرم افزار، شهر تهران

دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد. امین فرجی ملایی و همکاران،۱۳۹۱ شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل) ۱۳۹۰ عامر نیک پور سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش ها و از مدل های کمی مانند ضریب […]

نظریه افشای اختیاری

استانداردهای حسابداری اگرچه حداقل میزان افشای لازم را الزام نموده اند، ولی افشای اختیاری اطلاعات اضافی را محدود ننمودهاند. به عنوان مثال شاخصهای غیر مالی مفید که برای قضاوت پیرامون اثربخشی و میزان موفقیت مؤسسه در تحقق اهداف سازمانی مفید هستند و یا شاخصهایی که ارتباط بین وضع موجود و منافع آتی را آشکار میسازد […]

دانلود پایان نامه ارشد – رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان …

عنوان                                                                                                                  صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول : مقدمه پژوهش 1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3-2 1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….7-3 1-3 اهمیت و ضرورت پرسش …………………………………………………………………………………………………9-7 1-4اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..9 1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….10 1-6 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..10 1-6-1 تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….11 1-6-2 تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….11 فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13 2-2 پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..13 2-3 تعاریف پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….14 2-4 معیارهای پیشرفت […]

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی …

چکیده                                                                                                                       1 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………..2 بیان مساله……………………………………………………………………………….2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………3 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………4 1-4-1 هدف اصلی تحقیق………………………………………………………….4 1-4-2 هدف آرمانی تحقیق…………………………………………………………………4 1-4-3 هدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………..5 1-4-4 بهره وران و ذینفعان از نتایج تحقیق…………………………………………..5 سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………5 1-5-1 سوالات تحقیق………………………………………………………….5 1-5-2 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..5 1-5-2-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………….5 1-5-2-2 فرضیه های […]

پایان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های …

عنوان                                                                                                             صفحه چکیده:…………………………………….. 1 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1) مقدمه………………………………… 3 1-2)بیان مساله……………………………… 3 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:…………….. 6 1-4) اهداف تحقیق…………………………. 7 1-5) چارچوب نظری تحقیق……………….. 7 1-6) فرضیه ها…………………………….. 8 1-7) تعریف نظری و عملیاتی………………. 8 1-7-1)اثربخشی سازمانی:………………… 8 1-7-2) آموزش مهارت:………………….. 9 1-7-3) فرایند مدیریت دانش:……………. 9 1-8) قلمرو تحقیق………………………… […]