بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانشدر کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و …

فهرست جداولعنوان                                         صفحهجدول 3-1: جدول مورگان 61جدول 3-2: سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر 62جدول 3-3: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 64جدول 4-1: توصیف متغییر تحصیلات 67جدول 4-2: توصیف متغییر سابقه خدمت 68جدول 4-3: توصیف متغییر دانش صریح 69 جدول 4-4: توصیف متغییردانش پنهان 69جدول 4-5: توصیف متغییر کارتیمی 70جدول 4-6: توصیف متغییر شناخت عموم…

علوم اجتماعی بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

2-3.اشکال سرمایه………………………………………………………………………………………………………………12 2-4.تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………14 2-5.تاریخچه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..15 2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………15 2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………17 2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………18 2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….21 2-9-1.نظریه جیمز کلمن…………………………………………………………………………………………………….21 2-9-2.نظریه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………24 2-9-3.نظریه رابرت پاتنام……………………………………………………………………………………………………25 2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………………26   2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………28 2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی……………………………………………………………………………………………………28 2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان………………………………………………………………………………………………29 2-10-3.دیدگاه نوسازی………………………………………………………………………………………………………30 2-11.تعریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….32 2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در…

توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی

2-2-5-  کالبدی………………………………………………………………………………………… 11 2-2-5-1-  انواع استقرار و مکانیابی…………………………………………………………………. 12 2-2-6- مسکن………………………………………………………………………………………… 12 2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی……………………………………………. 13 2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی……………………………………. 13 2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان…………………………………………………. 15 2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی…………………………………………….. 16 2-4-1- تهاجم سازمان یافته……………………………………………………………………….. 17 2-4-2- تصرف خزنده………………………………………………………………………………….…

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملكرد سازمانی درکارکنان شرکت …

همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. در شرایط کنونی کشور و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی ، کالا و خدمات مختلف را با نوسان قیمتی زیادی همران نموده است. یکی از راه هایی که…

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

2-2-4- سرمایه های مالی  (FC) و ابعاد آن…………………………………………………………………..222-2-5- سرمایه ااعی و سرمایه فرهنگی (CC) ……………………………………………………………….222-3- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی………………………………………………………232-4-. انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………262-5-. مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….282-6-.آثار سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….302-6-1- تأثیر سرمایه اجتماعی بر حوزه بخش خصوصی و بنگاه‌داری………………………………………302-6-2-اثرات مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر دولت…………………………………………………………..302-7- روند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………332-8- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..342-8-1-بعد ساختاری…

دانلود بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی

رفتار زیست محیطی……………………………………… 31 نگرش جدید نسبت به محیط زیست…………………… 35 سرمایه اجتماعی…………………………………………. 37 پیر بوردیو……………………………………………………. 39 جیمز کلمن…………………………………………………..41 فرانسیس فوکویاما…………………………………………. 43 روبرت پاتنام………………………………………………….44 الف- شبکه­های مشارکت اجتماعی…………………….. 46 ب- هنجارهای اجتماعی…………………………………..47 ج- اعتماد اجتماعی……………………………………….. 49 جمع­بندی…………………………………………………… 51 چارچوب نظری………………………………………………52 فرضیات تحقیق………………………………………………53 فرضیة اصلی پژوهش……………………………………… 53 فرضیات فرعی پژوهش……………………………………. 53 مدل تحقیق…………………………………………………54 فصل چهارم روش…

دانلود پایان نامه : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ سبک رهبری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

یک مطلب دیگر : توانمندسازی روان شناختی

دانلود بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت …

            ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ………………………………………………………………………………….. ٣٣ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥﻧﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﻭﻥﻧﮕﺮ …………………………………………………………………………………… ٣٤ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ……………………………………………………………………………………… ٣٤ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻱ …………………………………………………………………………………………………… ٣٥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ ……………………………………………………………………………………….. ٣٥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………………………. ٣٦ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ………………………………………………………………………………………………………… ٣٧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………………………………………………..…

دانلود بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول 8 سال جنگ ایران …

-2 واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ: ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﮑﯿﻮن و ﻧﺎی ﻣﺸﺨﺼﮥ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ… ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺮ( ﭼﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺒﺎﺷﺪ) و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد. (ﮐﺮﺳﻨﺰی، (37-38 :1387 : ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ و -3(FDI) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.ﮐﺸﻮرﻫﺎ…