پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

باید توجه کرد که یکسری منابع فیزیکی و مالی نیز وجود دارد که بطور نزدیکی با سرمایه فکری مرتبط هستند که به عنوان توانمندسازهای[3] لازم برای خلق ارزش است (ساختمانها، شبکه های فیزیکی و منابع مالی مانند سرمایه گذاریها و وجه نقد). گام دوم این است که به تصویر بکشانیم که چگونه و چطوری سرمایه […]

پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

عامل سوم برای اندازه گیری سرمایه فکری براساس عامل اول ساخته شده است امّا این دلیل وقتی خود را بهتر نشان می دهد که شرکتها در جستجو بهره برداری بهتر از منابع خود هستند. هنگامی که شرکتها برای گسترش، تنوع به صورت ادغام و اکتساب اقدام و برنامه ریزی می کنند. معمولاً این شرکتها فاقد […]

پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی

رویکردهای موجود و جاری در حسابداری سنتی، به یک سازمان بصورت یک کل مرتبط می شوند و نمی توانند بخشهای انفرادی یا کارکنان دانشی رامورد توجه قرار دهند. آنها نمی توانند توازنی بین پیش بینی ها گذشته نگر و پیش بینی آینده نگر خود برقرار کنند (عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمی و معیارهای […]

اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملكرد سازمانی

شناسایی و نقشه یابی (نقشه برداری[1]) داراییها نامشهود شناخت الگوهای جریانهای دانشی در درون سازمان اولویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی شناسایی بهترین عملیات[2] و اشاعه آن در سرتاسر سازمان تحت نظارت داشتن مستمر ارزش داراییها و پیدا کردن راههایی برای افزایش ارزش آنها […]

پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و اثر بر عملکرد سازمانی

  .دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی  تعاریف دیگر و نام های دیگر برای سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نمایانگر و نشان دهنده ذخیره دانش یک سازمان است که بصورت کارکنان سازمان تجلی می یابد. همچنین سرمایه انسانی ؛ […]

پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثر بر عملکرد …

سرمایه فکری یک چیز فرار و گریزان[1] است اما زمانیکه کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند (Bontis, 1996). سرمایه فکری شامل همه فرایندها و داراییهایی است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل […]

دانلود پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)

شکل 2-2) در صفحه بعد بطور روشنی به جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش های مختلف اشاره کرده است (Roos etal., 1997).   .دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی  [1] -Roos

دانلود پایان نامه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر …

دراکر[1](1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … . نیست و منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم […]