بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه …

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (پایان نامه مقطع ارشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و…

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان …

                      یک مطلب دیگر : پایان نامه درباره داعش/:علل تهاجم داعش به عراق عنوان                                                                                                                صفحه       فصل یکم معرفی پژوهش   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9   بیان مسآله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10   اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15   سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16  تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 فصل دوم بررسی پیشینۀ پژوهش…

دانلود بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع …

فصل چهارم: مقدمه                                                              80 نتایج آمار استنباطی                                                                         81 جدول آمار استنباطی                                                                         85   فصل پنجم: خلاصه پژوهش                                                                              93 بحث وتفسیر                                                 94 پیشنهادات پژوهش                                                                       98 منابع فارسی                                100 منابع خارجی                                                                                101 ضمایم                                                                  102   فهرست جداول     عنوان                                                                                 صفحه   فصل سوم: جدول تناظر                                                                               80   فصل چهارم: جدول1:تعداد افراد برحسب درصد                                           81 جدول 2:نوع…

بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه …

2-2-2-2- دیدگاه براون………………………………………………………………………………………………..28 2-2-2-3- دیدگاه فلاول………………………………………………………………………………………………..29 2-2-2-4- دیدگاه شرا و ماشمن……………………………………………………………………………………..29 2-2-2-5-دیدگاه آشمن و کانوی……………………………………………………………………………………30 2-2-3- جایگاه فراشناخت در آموزش……………………………………………………………………………..34 2-3-4- مفهوم حل مساله…………………………………………………………………………………………………36 2-3-4-1- فرایند حل مساله…………………………………………………………………………………………….38 2-2-5- را های حل مساله………………………………………………………………………………………………40 2-2-5-1- حل مساله از طریق آزمون وخطا……………………………………………………………………….40 2-2-5-2 حل مساله از طریق بینش و شناخت……………………………………………………………………..41 22-5-3-حل مساله با روش تحلیلی……………………………………………………………………………………41 2-2-5-4- حل…

مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر …

7-1 تعاریف واژگان واصطلاحات…………………………………………………………………………………………. 9 1-7-1 تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………. 10 2-7-1 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 11   فصل دوم : ادبیات پژوهش 1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..14 ٢-٢ یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………….15 ١-٢-٢ نظریه های یادگیری ………………………………………………………………………………………………..17 ١-١-٢-٢  دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………………………………17 ٢-١-٢-٢ دیدگاه تداعی گرایی …………………………………………………………………………………………..19 ٣-١-٢-٢ دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………….21 ٤-١-٢-٢ دیدگاه عصبی _ فیزیولوژیکی ……………………………………………………………………………..24 ٥-١-٢-٢ دیدگاه تکاملی ……………………………………………………………………………………………………24 ٦-١-٢-٢ نظریه خبرپردازی یا پردازش اطلاعات ………………………………………………………………….25…

کارشناسی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش …

1-7-1- الف: تعریف مفهومی متغیرها 16 2-7- تعریف عملیاتی متغیرها 17 فصل دوم : پیشینه ی تحقیق 2-1- مقدمه: 20 2-2- بخش اول: مبانی نظری- 21 2-2-1- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) 21 2-2-2- انواع خودتنظیمی- 27 2-2-2-1- نظم دهی بیرونی: 27 2-2-2-2- نظم دهی درون فکنی شده: 28 2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی- 28…

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی وشادکامی نوجوانان

1-1-مؤلفه های فراشناخت …………………………………………………………………    15 1-1-1-دانش فراشناختی …………………………………………………………………….   16 1-1-2-تجربه فراشناختی …………………………………………………………………….   20 2-شادکامی ………………………………………………………………………………………..   21 2-1-مفهوم شادکامی …………………………………………………………………………..  23 2-2-اهمیت شادکامی …………………………………………………………………………   28 2-3-رویکردهای شادکامی ………………………………………………………………….   29 2-4-متغییرهای مؤثر بر شادکامی ………………………………………………………….  35 2-5-نقش شادی در سیر تکاملی بشر ……………………………………………………  45 2-6-نوروسایکولوژی شادکامی ……………………………………………………………  46 2-7-راهبردهای افزایش شادکامی ………………………………………………………..   47 3-سازگاری ………………………………………………………………………………………   47 3-1-سازگاری…

دانلود تأثیر راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درس علوم دانش آموزان پا …

طی دو دهه اخیر متخصصان تعلیم و تربیت به مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی به ویژه ((شناخت )) و ((انگیزش)) بیش از بیش توجه کرده اند. یکی از نظریه هایی که این پژوهشگران در قالب آن مطالعه می کردند نظریه خودتنظیمی است. چهارچوب اصلی این نظریه براین اساس استوار است که دانش آموزان چگونه…

دانلود بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در …

2-2-7 آمیزش دستور در زمانی و هم زمانی…………………………………………………….. 16 2-2-8 اجزاء کلام قبل از ساختارگرایان………………………………………………………….. 17 2-3 ساختارگرایان به زبان چگونه نگاه می کردند؟…………………………………………………………. 17 2-3-1 ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن………………………………………………….. 18 2-3-2 ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی………………………………………………….. 18 2-3-3 ساختارگرایان و شبکیه زبان……………………………………………………………….. 19 2-3-4 ساختارگرایان هم نشینی و جانشینی…………………………………………………….. 19 2-3-5…

دانلود مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت …

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه 4-2 بخش توصیفی   فصل پنجم : نتایج تحقیق 5-1 جمع‌بندی 5-2 بحث و تفسیر 5-3 محدودیت‌های تحقیق 5-4 پیشنهادهای تحقیق 5-4-1 پیشنهاد به سیاستگذاران و مسئولین 5-4-2 پیشنهاد به مدیران و دبیران 5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران بعدی پیوستها وضمائم…