کارشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان …

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………….. 9 فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 11 مبانی نظری رفتار رانندگی……………………………………………………………………………….. 11 شخصیت فردی و رفتار رانندگی……………………………………………………………………….. 17 مبانی نظری ویژگی های شخصیت…………………………………………………………………….. 19 نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………. 25 مبانی نظری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 37 تعریف هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… 37 تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………… 40 نظریه های هوش هیجانی ……………………………………………………………………………….. 42…

رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی

2-9      ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان……….                  76 تا 79 2-10    مراحل دلبستگی ………………………………………………………………                80 تا 81 2-11    عواقب دلبستگی ضعیف ……………………………………………………..               82 تا 83 2-12    نظریه های مرتبط با دلبستگی……………………………………………….               83 تا 88 2-13    . پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای پژوهش…………………..              88 تا 93 فصل سوم: روش شناسی 3-1    روش…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی …

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………   4 1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………..    7 1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   9 1-4-1 – هدف كلی………………………………………………………………………………………………………..   9 1-4-2 – هدف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 9                                                                           1-5 – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9 1- 6- تعاریف مفهومی واژه ها ………………………………………………………………………………………….10 2-6- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………….11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشنیه تحقیق………………………………………………………………………………  12 2-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2-2-…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش …

روایی و پایایی                                                                  66پرسشنامه پرخاشگری                                                          67روش نمره گذاری                                                              68روایی و پایایی                                                                  69 روش اجرای پرسشنامه ها                                                     71روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات                                   72فصل چهارم: یافته های پژوهش مقدمه                                                                             75گزارش توصیفی متغیر ها                                                      75یافته های استنباطی                                                             76آزمون فرضیه های پژوهش                                                    78آزمون سؤالات پژوهش                                                        82فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری خلاصهطرحپژوهشویافتهها                                            94بحث و نتیجه گیری                                                           95 یک مطلب دیگر :…

دانلود بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو

کلیات پژوهش       مقدمه: در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف[1] مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … عوامل دیگری به نام عامل شخصیت  نیز در سوء مصرف مواد نقش…

دانلود رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر …

2-1-11-رویکرد صفات به شخصیت.. 29 2-1-12نظریه طرح پنج عاملی شخصیت.. 30 2-1-12-1روان رنجورخویی (N) : 31 2-1-12-2برون گرایی ( E) : 32 2-1-12-3- گشودگی نسبت به تجربه (O) 33 موافقت (A) :…………………………………………………………………………….………………….34 وجدان گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35 2-2 کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..35 2-2-1- تعریف کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………35 2-2-2- ابعاد کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38 2-2-3-کمال گرایی مثبت و منفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 2-2-3- مدل پردازش دوگانه کمال…

رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیمارن افسرده شهر کرمانشاه

از جمله مهمترین و با نفوذترین مدل­ها در بررسی صفات شخصیت در دهه­های اخیر مدل پنج عاملی بوده است که بیش از همه، پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است(نگ[1]،2003؛ به نقل از کرجی،1391).این پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از: روان­نژندی[2]، برون­گرایی[3]، انعطاف­پذیری[4]، دلپذیری[5] و وظیفه شناسی[6]، که مک­کری و کاستا[7](1987؛به نقل از…

مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس …

جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..30 نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………31 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..32 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….34 روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….35 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………… 35 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….38 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………39 تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 40 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….58 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………59 پیشناهدات…………………………………………………………………………………………………………………………….61 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 62 واژگان لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………63 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….64 ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..66 یک مطلب دیگر :…

بررسی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین …

بررسی ناهوشیار                                      77 بررسی علمی شخصیت                                78 تعریفهای شخصیت                                      79 ویژگیهای منحصر به فرد                               82 ذهنیت در نظریه های شخصیت                            87 سؤالهایی درباره ماهیت انسان                                  90 فصل سوم (روش تحقیق) جامعه مورد مطالعه                                   97 حجم نمونه،روش نمونه گیری                                97 ابزار اندازه گیری در تحقیق                              98 آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا                          99 روش…