شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

2-6-4   شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 282-8  جمع بندی. 302-9   بانکداری الکترونیکی. 322-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 332-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 342-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 352-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 362-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 362-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 372-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 372-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت…

تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر.۴۵ بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد.۴۸ مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن.۵۰ بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم.۵۶ بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی۵۶ بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲…

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه۷گفتار اول- مفاهیم اساسی۷بند اول- تعریف پول کثیف۷الف- درحقوق ایران۷۱. معنای لغوی۷۲. معنای اصطلاحی۷ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی۸۱.معنای لغوی۸۲. معنای اصطلاحی۸بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران۹الف- معنای لغوی پول شویی۹ب- پولشویی در اصطلاح۹بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل۱۱الف- تعریف لغوی۱۱ب- تعریف اصطلاحی۱۳گفتار دوم- تاریخچه وزمینه…

بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷ گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه. ۱۷ گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰ گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸ مبحث سوم : وظایف و اختیارات…

اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه‌های تاب‌آوری آنان

2-3-10-3   مسئولیت‌پذیری. 110 2-3-10-4  همدلی. 111 2-3-11 طلاق والدین و تاب‌آوری کودکان. 111 2-3-12  منابع تاب آوری در فرایند طلاق. 117 2-3-13  فاکتورهای حمایتی و تاب‌آوری کودکان طلاق. 118 2-3-14  سیستم‌های حمایت اجتماعی فراخانوادگی برای تاب‌آوری کودکان طلاق. 119 2-3-15 آموزش و افزایش تاب‌آوری و برنامه های افزایش آن. 121 2-3-16 نگاهی اجمالی به پژوهش‌هایی…

رابطه بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی

2-1 پیشینه‎ی نظری.. 13 2-1-1 سازوکارهای دفاعی.. 13 2-1-1-1 فروید. 13 2-1-1-2 سرکوبی.. 14 2-1-1-3 عمل زدایی و جداسازی 14 2-1-1-4 واکنش وارونه. 15 2-1-1-5 جا به جایی.. 15 2-1-1-6 تثبیت… 15 2-1-1-7 واپس روی.. 16 2-1-1-8 فرافکنی.. 16 2-1-1-9 درون فکنی.. 16 2-1-1-10 والایش… 17 2-1-1-11 آنا فروید. 17 2-2 مکانیزم‎های ریاضت طلبی و…

رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس …

تعریف مفهومی رضایت شغلی: 13 تعریف عملیاتی رضایت شغلی: 14 تعریف مفهومی منزلت اجتماعی: 14 تعریف عملیاتی منزلت اجتماعی: 14 فصل دوم:  پیشینه پژوهش مقدمه. 16 هوش و تعریف آن: 18 برداشت روان شناسان از کلمه هوش… 18 چهار مهارت هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی: 20 مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی(عاطفی): 20 خودآگاهی ( Self Awareness) : 20 خودگردانی(Self Management) یا مدیریت عواطف( Managing Emotions ): 21 مهارتهای اجتماعی (Social Skills …

مقایسه میزان باورهای مذهبی، پرخاشگری و سازگاری در دانش آموزان دوره متوسطه

2-3چشم اندازهای پرخاشگری و مبانی نظری آن. 13 2-3-1 نظریه های زیست شناختی. 14 2-3-2 دید گاه روان تحلیل گری. 15 2-3-3 نظریه های سائق. 16 2-3-4 نظریه یادگیری اجتماعی. 17 2-3-5 دید گاه تحولی. 19 2-3-6 دیدگاه شناختی. 20 2-3-7 دیدگاه شناختی ـ رفتاری. 21 2-4 تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای پرخاشگرانه 22 2-5 پرخاشگری…

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری

فصل اول:مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندیمبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی۵گفتارنخست:مفهوم شناسی۵الف: اصل قانون مندی جرائم۵ب:اصل قانون مندی مجازات ها۵گفتاردوم:تحولات تاریخی۶الف: دردوران قبل ازقرن۱۸۶ب:دردوران پس ازقرن ۱۸۶مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن۷گفتارنخست: دلایل پذیرش۷الف: منافع فردی واجتماعی۷ب: رعایت عدالت۸ج:رعایت تفکیف قوا۸گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها۹الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی۹ب:ازمنظرحقوق جزای…

عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳ مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۳۶ گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶ گفتار دوم: بی طرفی در قاضی ۴۱ گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی ۴۲ گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۴۵ بخش دوم: پیدایش…