دانلود ارشد مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

گفتار سوم-تدابیر حمایتی جامعه مدنیگفتار چهارم-خدمات مشاوره ای رایگان دولتیفصل دوم- پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویتمبحث اول-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگگفتار اول-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاریگفتار دوم-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواهگفتار سوم-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منشگفتار چهارم-فرهنگ به عنوان عنصر سازنده اخلاقگفتار…

دانلود ارشد نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 20گفتار سوم: پیشگیری از جرم. 21الف) معنا و مفهوم پیشگیری.. 21ب) مفهوم پیشگیری از جرم. 21ج) انواع پیشگیری از جرم. 22 پیشگیری کیفری.. 22 پیشگیری غیرکیفری.. 23 1ـ2. پیشگیری اجتماعی.. 232ـ2. پیشگیری وضعی.. 23 پیشگیری ابتدایی.. 24 پیشگیری ثانویه. 25 پیشگیری ثالث… 25 مبحث دوم: تاریخچه کاداستر. 25مبحث سوم:…

ارشد بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن …

خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و … بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع…

دانلود ارشد تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

گفتار ششم:  نوعی خشونت علیه زنان. 48گفتار هفتم: عقده های عاطفی دوره کودکی.. 48گفتار هشتم:  وجود خلاء قانونی.. 48گفتار نهم:  اهداف ایدئولوژیکی (سیاسی/ مذهبی) 49گفتار دهم:  جهانی شدن: 49مبحث  ششم- واکنش محاکم دادگستری در قبال ارتکاب این جرم. 49مبحث هفتم -دیدگاه امام خمینی(ره) و مراجع. 50گفتار اول: قانون مربوط به مجازات اسید پاشی.. 52گفتار دوم:…

دانلود حقوق در مورد بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات 1392

4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 634-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 664-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 674-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 694-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 724-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 724-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 734-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 734  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 744-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 775-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 785-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 785-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 805-2-جعل امضا………………………………………………………………………………………………………

دانلود ارشد با موضوع تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

8-اهداف تحقیق1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه 4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث(ممکن است هنگام…

با موضوع تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

4- شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54بند دوم: انواع عوامل جرم زا…………………………………………………………………………………………………………………………. 54الف- عوامل فردی (درونی)………………………………………………………………………………………………………………………….. 54ب- عوامل بیرونی (اجتماعی)………………………………………………………………………………………………………………………. 551- عوامل اجتماعی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………….. 562- عوامل اجتماعی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………… 56گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا…………………………………………………………………………………. 57بند اول- درمان بزهكار به جای انتقام جویی………………………………………………………………………………………………….. 58بند دوم- استحكام بخشیدن بنیان جانواده………………………………………………………………………………………………………. 58بند سوم- فراهم كردن محیط های سالم…………………………………………………………………………………………………………. 59مبحث…

با موضوع پیامدها و چالش های حاشیه نشینی شهر در بروز پدیده مجرمانه

فهرست منابع. 115چکیده انگلیسی.. 123  چكیدهاز آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه…

با موضوع بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)

گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79مبحث نخست: واژه شناسی…

ارشد حقوق درباره نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

3-2-12- پیشگیری قضایی 343-2-13- پیشگیری انتظامی 343-2-14-پیشگیری عام 353-2-15-پیشگیری خاص 353-2-16- پیشگیری وضعی 363-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 373-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 393-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 393-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 393-4-3- کنترل طبیعی ورود: 403-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 403-4-5-سخت کردن آماج جرم: 403-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 413-5-جایگاه…