اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه‌های تاب‌آوری آنان

2-3-10-3   مسئولیت‌پذیری. 110 2-3-10-4  همدلی. 111 2-3-11 طلاق والدین و تاب‌آوری کودکان. 111 2-3-12  منابع تاب آوری در فرایند طلاق. 117 2-3-13  فاکتورهای حمایتی و تاب‌آوری کودکان طلاق. 118 2-3-14  سیستم‌های حمایت اجتماعی فراخانوادگی برای تاب‌آوری کودکان طلاق. 119 2-3-15 آموزش و افزایش تاب‌آوری و برنامه های افزایش آن. 121 2-3-16 نگاهی اجمالی به پژوهش‌هایی…

ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی …

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………… 473-6- رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………….. 483-6-1- روش اندرسون- پترسون ………………………………………………………………………….. 483-6-2- روش کارایی متقاطع ………………………………………………………………………………… 483-7- ورودی و خروجی های تحقیق ………………………………………………………………………..493-7-1- ورودی ها …………………………………………………………………………………………………493-7-2- خروجی ها ……………………………………………………………………………………………….493-7-3- ورودی و خروجی نمایندگی بیمه ………………………………………………………………. 503-8- نمونه ای از حل مدل تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………..533-8-1- روش اول مدل BCC  خروجی…

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن مورد …

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 82-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 92-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 92-2-9-1 دولت… 102-2-9-2 زیرساختار. 102-2-9-3 شهروندان. 102-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 102-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 112-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 122-2-10-2 شرایط حقوقی.. 122-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 122-2-10-4 شرایط فنی.. 122-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 132-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 132-2-11-2…

تحلیلی بر فرصتها و چالش­های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

۶.۱  تعریف مفاهیم و اصطلاحات۹ فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش . ۱۲۱.۲ پارادایم .۱۴۲.۲ پارادایم اثبات­گرایی .۱۵۲-۲-۱هستی­شناسی اثبات­گرایی .۱۵۲-۲-۲ شناخت­شناسی اثبات­گرایی .۱۶۲-۲-۳ روش­شناسی اثبات­گرایی۱۷۲-۲-۴ کاربرد پارادایم اثبات­گرایی در مدیریت .۱۷۲-۲-۵ ارزیابی پارادایم اثباتی .۱۸۳.۲ پارادایم تفسیری۱۹۲-۳-۱ هستی­شناسی تفسیری۲۰۲-۳-۲ شناخت­شناسی تفسیری۲۱۲-۳-۳ روش­شناسی تفسیری .۲۱۲-۳-۴ کاربرد پارادایم تفسیری در مدیریت۲۲۲-۳-۵ ارزیابی پارادایم تفسیری۲۳۴.۲ پارادایم انتقادی۲۴۲-۴-۱ ارزیابی پارادایم انتقادی۲۵۵.۲…

بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

۱۰-۱- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵      ۱-۱۰-۱ اعتماد به نفس بیش ازحد.۵      ۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار.۶ ۱۱-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش  ۶      ۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء  .۶      ۲-۱۱-۱ جامعه آماری  .۶      ۳-۱۱-۱ نمونه گیری  .۷      ۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۷ ۱۲-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها.۷      ۱-۱۲- ۱- فرااعتمادی   ۷   …

بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه

۲-۱-۱- تاریخچه فناوری اطلاعات:. ۱۵ ۲-۱-۲ تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۱۶ ۲-۱-۳- ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) با فن آوری اطلاعات (IT):   ۱۷ ۲-۱-۴- اجزا فناوری اطلاعات:. ۱۸ ۲-۱-۵- اهمیت فناوری اطلاعات:. ۱۹ ۲-۱-۶- هدف از استفاده از فناوری اطلاعات:. ۲۰ ۲-۱-۷- محدودیت­های فناوری اطلاعات:. ۲۰ ۲-۱-۸- زمینه‌های فناوری اطلاعات:. ۲۱ ۲-۱-۹- مزایای فناوری…

مقایسه کیفیت زندگی و خودکارآمدی هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در دانشجویان …

2-9-کیفیت زندگی و پیشرفت اقتصادی.. 27 2-10-شاخص های کیفیت زندگی.. 30 2-11-خودکارآمدی.. 31 2-12-مؤلفه‌های خودکارآمدی.. 34 2-13-فرآیندهای فعال شونده مرتبط با کارآمدی.. 36 2-14-تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره‌ زندگی.. 37 2-15-پیشینه تحقیق. 39 2-15-1-پیشینه تحقیقات داخلی خودکارآمدی و كیفیت زندگی.. 39 2-15-2-پیشینه تحقیقات خارجی  خودکارآمدی و كیفیت زندگی.. 41 فصل سوم: روش  پژوهش 3-1-طرح…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری …

جمع بندی………………………………………………………………………………..8 فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….102-1- 1 مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………102-1- 2 تاریخچه هوشمندی کسب و کار: ………………………………………………..112-1-3- تعریف هوشمندی کسب و کار: ……………………………………………………….112-1- 4 ضرورت استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: ………………….132-1-5 مهم ترین مزایای هوشمندی کسب…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک (مطالعه موری شعب بانک سپه شهر بوشهر)

2-2-10 بانكها ………………………………………………………………………………………………………..373-2-10بافت محیطی ……………………………………………………………………………………………….372-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونیك بانکی ……………………………………………..391-2-11 عوامل فناورانه ……………………………………………………………………………………………392-2-11عوامل زیر ساخت ………………………………………………………………………………………..403-2-11عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………………..414-2-11عوامل سازمانی ……………………………………………………………………………………………425-2-11عوامل بوم شناختی مشتری ……………………………………………………………………………426-2-11عوامل رقابتی ………………………………………………………………………………………………432-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی ………………………………………..432-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیک …………………………………………………….451-2-13)ابعاد فردی ………………………………………………………………………………………………452-2-13)ابعاد سازمانی …………………………………………………………………………………………463-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ………………………………………………………………………………464-2-13)ابعاد وب سایت…………………………………………………………………………………………..465-2-13)ابعاد تعاملی………………………………………………………………………………………………..466-2-13)ریسک درك شده………………………………………………………………………………………..467-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی…………………………………………………………………………………478-2-13خود کارآمدی……………………………………………………………………………………………..482-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………482-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان………………………………………………………………….512-16روش های مختلف بانكداری الكترونیكی مصرف كننده در سطح مشتری……………………522-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی……………………………542-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….551-2-18)تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………56   2-2-18)تاثیر سهولت استفاده  از تكنولوژی  بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………583-2-18)تاثیر خودكارآمدی كامپیوتری بر پذیرش بانكداری الكترونیكی………………………….594-2-18)تاثیر مركز كنترل بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………………….602-19بسترهای بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………611-2-19)بسترهای نرم افزاری…………………………………………………………………………………….612-2-19)بسترهای سخت افزاری………………………………………………………………………………..633-2-19)بسترهای مخابراتی…………………………………………………………………………………….674-2-19) بسترهای حقوقی………………………………………………………………………………………672-20مزایای بانكهای صددرصد…

صلاحیت قضایی قراردادی

واحد دامغان پایان نامه حقوق خصوصی (M.A)  عنوان صلاحیت قضایی قراردادی  استاد راهنما جناب آقای دکتر علی مهاجری  استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید حسنی تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت…