نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده …

2-14- نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش موضوعات درسی. 40 2-15-   روش دلفی. 45 2-16-   اهداف دلفی. 46 2-17-   اجزای اصلی دلفی. 48 2-18-   فرایند دلفی. 53 2-19-   مزایای دلفی. 58 2-20-   محدودیت های دلفی. 58 2-21-   پایایی و روایی. 59 2-22-   ملاحظات اخلاقی. 60 2-3- بخش دوم (پیشینه ی پژوهش). 61 2-3-1- نتایج پژوهش های انجام شده در داخل کشور:. 61…

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

2-2-10-3- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران. 312-2-10-4- طبقه بندی انواع دانش از نظر فایراستون. 312-2-10-5- انواع دانش از نظر جورنا 322-2-10-6- انواع دانش از نظر بلاکلر. 322-2-11- منابع دانش… 332-2-12- تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش… 342-2-13- اهداف مدیریت دانش… 352-2-14- موانع مدیریت دانش… 362-2-15- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های خصوصی..…

بررسی تاثیر IT در آموزش بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات…

بررسی و مقایسه فاکتورهای مؤثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان

چکیده :امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه های علمی و فنی امکان ناپذیر است و در برنامه ریزی توسعه ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصای ، جایگاه ویژه ای به فن آوری اطلاعات داده است . اینترنت موجب کاهش فاصله طبقاتی شده است.و در فضای مجازی پایگاه اجتماعی جدیدی به کاربران اعطا…

مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی

ب   : بیکاری غیر ارادی ۲۵ ۱ : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن ۲۵ ۲ : بیکاری ادواری و کلید تشخیص وضعیت عمومی بازار کار ۲۷ ۳ : بیکاری کلاسیک ۲۸ ۴ : بیکاری فصلی ۲۹ بند دوم   :  تعریف مزایا و مفهوم آن ۳۰ گفتار دوم  : بیمه بیکاری ۳۱ بند اول :…

تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

۱-۱۰-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها- ۷ ۱-۱۱- ۱)تعاریف نظری- ۷ ۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها- ۷ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱-مفهوم پدیده بی تفاوتی :- ۱۰ ۲-۲- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:- ۱۱ ۲-۳-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :- ۱۲ ۲-۴- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و…

بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

۶۱-۴. چارچوب نظری پژوهش۷۱-۵. فرضیه های پژوهش۷۱-۶. اهداف پژوهش۷۱-۷. روش پژوهش۸     ۱-۷-۱. روش و ابزار گردآوری اطلاعات .۸     ۱-۷-۲. جامعه آماری و تعداد نمونه۸     ۱-۷-۳. روش نمونه گیری۹     ۱-۷-۴. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .۹۱-۸. تعریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی طرح پژوهش .۹      ۱-۸-۱. متغیرهای مستقل .۹      ۱-۸-۲. متغیر وابسته . فهرست مطالب شماره صفحه…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان

۲-۴ مبانی نظری تحقیق ۲۳ ۲-۴-۱ تعریف مدیریت ۲۳ ۲-۴-۲ مدیریت منابع انسانى و عملکرد امور پرسنلی ۲۴ ۲-۴-۳ مفهوم مدیریت منابع انسانی ۲۵ ۲-۴-۴ اهداف مدیریت منابع انسانى ۲۷ ۲-۴-۵ وظایف مدیریت منابع انسانى ۲۷ ۲-۴-۶ وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى ۲۸ ۲-۴-۶-۱ برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش ۲۸ ۲-۴-۶-۲ آموزش و…